Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE NOTARSKOG ISPITA

Objavljeno: 16.03.2020. 15:58 Autor: M.L.

Na osnovu člana 132 Zakona o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05 i „Službeni list CG“, br. 49/08,55/16 i 84/18), Ministarstvo pravde objavljuje

 

P O Z I V

ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE NOTARSKOG ISPITA

 

Ministarstvo pravde Crne Gore organizovaće polaganje notarskog ispita u aprilu mjesecu 2020. godine.

Na osnovu člana 129 Zakona o notarima („Službeni list RCG“ broj 68/05, „Službeni list CG“ broj, 49/08, 56/16 i 84/18), notarski ispit može da polaže lice koje je diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, koje ima najmanje pet godina radnog iskustva kao diplomirani pravnik, od čega najmanje tri godine radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita. 

Uz zahtjev za polaganje notarskog ispita, kandidat je dužan da priloži: 

 -      diplomu o završenom Pravnom fakultetu (original ili ovjerena kopija);

  -     uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (original ili ovjerena kopija);

  -     uvjerenje o radnom iskustvu (pet godina radnog iskustva kao diplomirani pravnik od 

         čega najmanje tri godine radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita ).

Zahtjev sa dokazima o ispunjavanju uslova za polaganje notarskog ispita se podnose Ministarstvu pravde Crne Gore, ul. Vuka Karadžića broj 3, Podgorica u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva. Uz zahtjev, potrebno je dostaviti kratku biografiju, adresu i kontakt telefon.

Notarski ispit se polaže u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu  polaganja notarskog ispita („Službeni list CG“ broj, 12/2009).

Kontakt telefon: 020/ 407-506.

email: natasa.novakovic@mpa.gov.me

 

Podgorica, 16.mart 2020. godine

 

Za polaganje notarskog ispita - Prijavite se elektronskim putem

 Lj.J.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?