Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Informacija o radu pravosudne inspekcije i način obraćanja građana

Objavljeno: 23.03.2020. 21:18 Autor: Lj.J

Poštovani građani,

Obavještavamo Vas da Ministarstvo pravde vrši nadzor nad zakonitošću obavljanja poslova notara, u skladu sa Zakonom o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05, „Službeni list CG“, br. 49/08, 55/16 i 84/18), kao i nadzor nad zakonitošću rada javnih izvršitelja, u skladu sa Zakonom o javnim izvršiteljima („Službeni list CG“, br. 61/11, 22/17 i 17/19).

            U okviru ovlašćenja propisanih Zakonom o notarima, Ministarstvo pravde može da:

            - izvrši pregled poslovanja notara;

            - predlaže vođenje disciplinskog postupka protiv notara;

            - obavlja pregled poslovanja organa Notarske komore;

            - preduzima i druge mjere nadzora u skladu sa Zakonom o notarima, a naročito u vezi sa Pravilnikom o radu norara.

            U okviru ovlašćenja propisanih Zakonom o javnim izvršiteljima, Ministarstvo pravde vrši nadzor nad zakonitošću rada javnih izvršitelja i Komore javnih izvršitelja po službenoj dužnosti ili na predlog predsjednika suda za čije područje je javni izvršitelj imenovan, predsjednika Komore javnih izvršitelja, kao i po inicijativi stranaka i učesnika u postupku.

            Svaka stranka i drugi učesnik u postupku sastavljanja notarskog akta, kao i svaka stranka i drugi učesnik u postupku izvršenja i obezbjeđenja koji su nezadovoljni radom notara ili javnog izvršitelja, odnosno Notarske komore ili Komore javnih izvršitelja, može podnijeti Ministarstvu pravde pritužbu na njihov rad, a može podnijeti i inicijativu za vršenje nadzora nad njihovim radom ili tražiti prijem u Direkciji za organizaciju notara i javnih izvršitelja i nadzor – Direktorat za građansko zakonodavstvo i nadzor.

            Pritužba, odnosno inicijativa za vršenje nadzora može se podnijeti na sljedeći način:

-        putem pošte;

 

-        neposrednom predajom u pisarnici Ministarstva pravde;

 

-        elektronskim putem – slanjem na internet adresu Ministarstva pravde:  

 

http://www.kabinet@mpa.gov.me,  ili

 

na internet adresu službenica Direkcije za organizaciju notara i javnih izvršitelja i nadzor:

anka.vucinic@mpa.gov.me

tamara.jurisevic@mpa.gov.me

dijana.krgovic@mpa.gov.me

-        korišćenjem portala euprava.me, link:

 

https://www.euprava.me/usluge/detalji_usluge?generatedServiceId=835

Obrazac inicijative, odnosno pritužbe za vršenje nadzora nad radom javnog izvršitelja

Obrazac inicijative, odnosno pritužbe za vršenje nadzora nad radom notara

 

Kontakt: 

      Anka Vučinić – Direkcija za organizaciju notara i javnih izvršitelja i nadzor (pravosudna inspektorka)

tel. 020/407-516

email: anka.vucinic@mpa.gov.me

       Tamara Jurišević – Direkcija za organizaciju notara i javnih izvršitelja i nadzor (pravosudna inspektorka)

tel. 020/407-516

email: tamara.jurisevic@mpa.gov.me

Dijana Krgović – Direkcija za organizaciju notara i javnih izvršitelja i nadzor (samostalna     savjetnica I)

tel. 020/407-523

email: dijana.krgovic@mpa.gov.me

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?