Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

JAVNI POZIV za postavljenje za tumača - za engleski i njemački jezik

Objavljeno: 10.09.2020. 20:45 Autor: D.T.
Na osnovu člana 7 Zakona o tumačima („Službeni list CG“, broj 52/16), Ministarstvo pravde objavljuje

JAVNI POZIV
za postavljenje za tumača

- za engleski i njemački jezik,


Kandidat podnosi zahtjev za postavljenje za tumača za određeni jezik Ministarstvu pravde, Vuka Karadžića 3, Podgorica.

Uz zahtjev (preuzmi) kandidat dostavlja:

 kratku radnu biografiju (adresa, kontakt telefon i e-mail),
 uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte;
 uvjerenje o zdravstvenoj i poslovnoj sposobnosti,
 uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,
 diplomu filološkog fakulteta za određeni jezik za koji se traži postavljenje ili dokaz o visokom obrazovanju (VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja) i međunarodno priznati dokaz o znanju jezika za koji se traži postavljenje (napredni nivo, npr. C2 prema Evropskom referentnom okviru),
 potvrdu o radnom iskustvu (pet godina radnog iskustva sa visokim obrazovanjem) i
 preporuke o prevodilačkom iskustvu.

Državljani Crne Gore kojima je jezik za koji se traži postavljenje maternji jezik, a koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, nijesu dužni podnositi međunarodno priznati dokaz o znanju maternjeg jezika kao jezika za koji zahtijevaju postavljenje za tumača.

Kandidati za koje se utvrdi da ispunjavaju zakonom propisane uslove polažu ispit za tumača i snose troškove polaganja.

Zahtjevi sa priloženim dokazima o ispunjavanju uslova za postavljenje za tumača podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Neblagovremene prijave i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Za sve bliže informacije kandidati se mogu obratiti Ministarstvu pravde: tel. 020 407 505.

Napomena: Kandidati koji su visoko ili srednje obrazovanje stekli u inostranstvu, dužni su dostaviti i rješenje o priznavanju inostrane obrazovne isprave.


Broj: 03-082/20-7130
Podgorica, 10. septembra 2020. godine

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?