Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Lista kandidata/kinja NVO koji su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa u 2020. godini po konkursu „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama"

Objavljeno: 29.09.2020. 12:21 Autor: Ministarstvo zdravlja

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/2018), a u vezi sa članom 32b Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo zdravlja objavljuje

LISTU KANDIDATA/KINJA NVO

koji su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti zdravstva, po konkursu „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama za 2020. godinu“

Na osnovu javnog poziva koji je Ministarstvo zdravlja objavilo 03.07.2020. godine, za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti zdravstva, po konkursu „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama za 2020. godinu“ kao predstavnika/ce nevladinih organizacija. Po isteku roka propisanog Javnim pozivom, na adresu Ministarstva zdravlja prispjelo je 12 predloga NVO sa potpunom i validnom dokumentacijom za kandidata:

I. Slobodana Tomaševića, kojeg su za člana Komisije predložile sledeće NVO:

 1. Istraživački omladinski centar Kotor
 2. Đakomo Adriatic
 3. Sistem
 4. Identitet
 5. Primorski trag
 6. Centar kreativnih vještina
 7. Šansa
 8. Adriatica
 9. Centar sjevera
 10. Razvojni centar
 11. BP demokratski centar
 12. Manifest

Ministar zdravlja će izabrati za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti zdravstva, po konkursu „Podrška programima prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama za 2020. godinu“, predstavnika/cu nevladine organizacije koji ispunjava propisane uslove i za koga pristiglo najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile propisane uslove.

Predsjednica Komisije

Prim dr Mevlida Gusinjac

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?