Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom

Objavljeno: 09.10.2020. 22:14 Autor: mrss
Na osnovu čl. 32b, 32đ, 32e stav 2, 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG” br 39/11 i 37/17) a u vezi sa Javnim konkursom „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju br. 109-128/20-604/63 objavljenog 09.03. 2020. godine ,u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata u oblasti zaštita lica sa invaliditetom, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Ministarstva rada i socijalnog staranja, donosi:

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata
nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom


l. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 22.863,20 € za realizaciju projekta “Podrška za samostalan život u zajednici” prioritet I, nevladine organizacije “Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju” u oblasti zaštite lica sa invaliditetom”, po Javnom konkursu „ Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju” br. 109-128/20-597/34 objavljenog 09.03. 2020. godine ,na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
2. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 25.753,60 € za realizaciju projekta “ISOP DNEVNI BORAVAK” prioritet II, nevladine organizacije “Institut za socijalnu i obrazovnu politiku” u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, po Javnom konkursu „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju” br. 109-128/20-597/34 objavljenog 09.03. 2020. godine, na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
3. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 29.544,00 € za realizaciju projekta “Podrška socijalnoj integraciji osoba sa invaliditetom” prioritet III, nevladine organizacije “Ekvivalent” u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, po Javnom konkursu „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju” br. 109-128/20-597/34 objavljenog 09.03. 2020. godine, na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
4. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 31.744,00 € za realizaciju projekta “Zajedno za jednaka prava djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju” prioritet III, nevladine organizacije “Zeleni polumjesec” u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, po Javnom konkursu „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju” br. 109-128/20-597/34 objavljenog 09.03. 2020. godine, na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
5. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 27.293,96 € za realizaciju projekta „Učimo jedni od drugih“ prioritet III, nevladine organizacije Udruženje roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju “Pružite nam šansu” u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, po Javnom konkursu „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju” br. 109-128/20-597/34 objavljenog 09.03. 2020. godine, na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
6. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 28.212,00 € za realizaciju projekta “Integracija OSI uz stručnu podršku” prioritet I i III, nevladine organizacije “Rastimo zajedno” u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, po Javnom konkursu „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju” br. 109-128/20-597/34 objavljenog 09.03. 2020. godine, na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
7. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 31.922,40 € za realizaciju projekta “Pružanje usluga iz oblasti socijalne I dječje zaštite u Pljevljima licima sa invaliditetom u cilju njihovog osnaživanja I uključivanja u društvo” prioritet I, nevladine organizacije “Zračak nade” u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, po Javnom konkursu „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju” 109-128/20-597/34 objavljenog 09.03. 2020. godine , na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
8. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 30.368,00 € za realizaciju projekta “Videći pratilac“ prioritet II, nevladine organizacije “Savez slijepih Crne Gore”u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, po Javnom konkursu „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju” br. 109-128/20-597/34 objavljenog 09.03. 2020. godine, na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
9. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 21.211,20 € za realizaciju projekta “Ekonomsko osnaživanje OSI sa seoskih područja teritorije Pljevalja, Rožaja i Žabljaka kroz pokretanje plasteničke proizvodnje” prioritet III, nevladine organizacije “Da zaživi selo“u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, po Javnom konkursu „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju” br. 109-128/20-597/34 objavljenog 09.03. 2020. godine , na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
10. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 32.000,00 € za realizaciju projekta “Pružimo im podršku – za njihovo bolje sjutra” prioritet III, nevladine organizacije “Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju” Podgorica u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, po Javnom konkursu „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju” br. 109-128/20-597/34 objavljenog 09.03. 2020. godine, na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
11. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 20,297,60 € za realizaciju projekta “Socijalna uključenost lica oštećenog vida” prioritet III, nevladine organizacije “Kulturni centar Homer” u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, po Javnom konkursu „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju” br. 109-128/20-597/34 objavljenog 09.03. 2020. godine, na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
12. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 32.000,00 € za realizaciju projekta “Osamostali se” prioritet I i III, nevladine organizacije “Udruženje mladih sa hendikepom” u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, po Javnom konkursu „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju” br. 109-128/20-597/34 objavljenog 09.03. 2020. godine na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
13. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 23.324,00 € za realizaciju projekta “Pomoć u kući za odrasla i stara lica sa invaliditetom” prioritet I , nevladine organizacije “Caritas Barske nadbiskupije”u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, po Javnom konkursu „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju” br. 109-128/20-597/34 objavljenog 09.03. 2020. godine na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
14. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 31.944,00 € za realizaciju projekta “Licenca za usluge personalne asisitencije” prioritet II nevladine organizacije “Udruženje paraplegičara Pljevlja” u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, po Javnom konkursu „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju” br. 109-128/20-597/34 objavljenog 09.03. 2020. godine na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača.
15. Odobrava se raspodjela finansijskih sredstava u iznosu od 11.462,00 € za realizaciju projekta “Kroz druženje i edukaciju zajedno do inkluzije” prioritet III nevladine organizacije “Novi poredak” u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, po Javnom konkursu „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju” br. 109-128/20-597/34 objavljenog 09.03. 2020. godine na osnovu konačne Rang liste projekta, bodovanih od strane nezavisnih procjenjivača
16. Komisija će zaključiti sa nevladinim organizacijama iz tački 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 ove Odluke ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, za koji su dodijeljena sredstva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ove Odluke.
17. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti zaštite lica sa invaliditetom (u daljem tekstu: Komisija), 09.03.2020. godine raspisala je javni konkurs „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju” br. 109-128/20-604/63. Ukupan iznos sredstava opredijeljenih Javnim konkursom “Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju” (u daljem tekstu: Javni konkurs) iznosi 400.000,00 eura. 

Javnim konkursom definisano je na koji način nevladina organizacija podnosi prijavu na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom. Na upućeni Javni konkurs prijave su u roku predviđenim javnim konkursom dostavile sljedeće nevladine organizacije:

 NVO „Zaštita ekobiodiverziteta“
 Organizacija civilnih invalida rata za Bar i Ulcinj 
 Udruženje za podršku djeci sa teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Crne Gore
 NVO „Razvojni centar“
 NVO „Ljepša budućnost“ Berane 
 NVO „Korak nade“ 
 Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju NK 
 Udruženje roditelja djece i omladne sa smetnjama u razvoju „Pružite nam šansu“ 
 Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj 
 NVO Udruženje roditelja „Oaza“ 
 NVO „MREŽA 9 “ 
 Savez „Naša inicijativa“ 
 Udruženje mladih sa hendikepom 
 NVO Savjet za implementaciju omladinske politike 
 Institut za socijalnu i obrazovnu politiku 
 Udruženje roditelja djece sa teškoćana u razvoju Podgorica 
 Organizacija slijepih za Pljevlja i Žabljak 
 NVO „Homer“ 3
 NVO Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju 
 NVO „Glasnici nade“ 
 NVO „Siguran put“ 
 NVO „Dragulj“ 
 NVO „Ženska alijansa za razvoj“ 
 NVO Udruženje paraplegičara Pljevlja
 NVO „Djeca Crne Gore“ Tuzi
 Savez slijepih Crne Gore

Komisija je nakon izvršene administrativne provjere prijavljenih projekata utvrdila da su sledeće nevladine organizacije dostavile nepotpunu prijavu i to: 

 NVO „Nova nada“ 
 NVO “Kaskader” 
 NVO “Novo jutro” 
 NVO “Zračak nade” 
 NVO “LENS” 
 NVO “Caritas Barske nadbiskupije” 
 NVO “Elipsa” 
 NVO “ Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore – NARDOS 
 NVO “CEPS”
 NVO “Nova šansa u Novom” 
 NVO “Savez civilnih invalida rata Crne Gore” 
 NVU “Inkluzija” 
 NVO “Udruženje paraplegičara Podgorica” 
 NVO “Humanitarno društvo slijepih i civilnih invalida rata” 
 NVO “Ljubav za Ljubav” 
 NVO “Da zaživi selo – Pljevlja” 
 NVO “Staze” 
 NVO “Sistem” 
 NVO “Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama Rožaje” (
 NVO “Zrak sunca” 
 NVO “Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama i smetnjama u razvoju Zvijezda” 
 NVO “Organizacija slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin” 
 NVO “Povjerenje” 
 NVO “Altruisti” 
 NVO “Opštinsko Udruženje multiple skleroze” 
 NVO “Udruženje psihologa Crne Gore” 
 NVO “Evropske demokratske inicijative” 
 NVO “Udruženje za pomoć oboljelim od reumatskih bolesti” 
 NVO “Centar za društvenu akciju i edukaciju”
 NVO “Pokret za razvoj”
 NVO “ Zeleni polumjesec”
 NVO “ Bjelopoljski demokratski centar”

U odnosu na nepotpune a blagovremeno podnijete prijave, Komisija je na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama (,,Sl. list CG”, br. 39/11 i 37/17), na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portala e-uprave, dana 19.05.2020.godine objavila Listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu br.109-128/20-604/65 uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju. Nevladine organizacije su bile dužne da u roku od pet dana od dana objavljivanja liste otklone utvrđene nedostatke.

Sve nevladine organizacije koje su poslale prijavu na javni konkurs „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom samo elektronskim putem do 8. maja 2020. godine bile su dužne da potpunu dokumentaciju dostave putem pošte na adresu Ministarstva rada i socijalnog staranja najkasnije do 26. maja 2020. godine, u suprotnom prijava će biti odbačena. Iste su bile dužne da u prijavi projekta naznače u okviru kojeg prioriteta apliciraju.

Sledeće nevladine organizacije, koje su prijavu dokumentacije dostavile samo elektronskim putem u postavljenom roku su otklonile nepravilnost i dostavile potpunu dokumentaciju putem pošte na adresu Ministarstva rada i socijalnog staranja: 

 NVO „Zenit plus“ 
 NVO „Asistent“ 
 NVO „Identitet“ 
 NVO „Srce“ 
 NVO „Rastimo zajedno“
 NVO „Novi poredak“
 NVO „Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom“ Bijelo Polje - 
 NVO „Đakomo Adriatic“
 NVO „Ekvivalent“
 NVO „Brain“
 NVO “Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama” Bar
 NVO “Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac” 
 NVO “Udruženje paraplegičara BP i MK” (drugi projekat)
 NVO “Crnogorska asocijacija za saradnju i razvoj” 
 NVO „Želim ti proleće”

Nakon pristigle dopune dokumentacije zaključno sa 26.05.2020. godine dokumentacija sledećih nevladinih organizacija je ostala nepotpuna: 

 NVO „Građanski aktivizam“
 NVO „Crnogorska zvijezda“
 NVO „Inicijativa mladih sa invaliditetom Boke“
 NVO „Specijalna olimpijada“
 NVO „Udruženje izdavača i knjižara CG“
 NVO „Centar za društvenu akciju i edukaciju“
 NVO “Humanitarno društvo slijepih i civilnih invalida rata”
 NVO “Savez civilnih invalida rata Crne Gore”
Dopunu dokumentacije nevladina organizacija NVO “Povjerenje” nije dostavila u predviđenom roku, odnosno do 26.05.2020. godine. 
Nevladina organizacija „Nada – Hope“ Plav prijavu projekta je dostavila nakon roka predviđenog javnim konkursom, odnosno 10.08.2020. godine zbog čega nije razmatrana. 

Utvrđeno je da sljedeće NVO nijesu ispunile uslove Javnog konkursa:

1. NVO „Ljepša budućnost Berane“ Budžet predloženog projekta je ispod dozvoljenog Javnim konkursom – 10.000,00 eura.
2. NVO „Razvojni centar“ Budžet predloženog projekta je ispod dozvoljenog Javnim konkursom – 10.000,00 eura.

Projekti nevladinih organizacija za koje je Komisija utvrdila da su otklonile nedostatke u zakonitom roku su dostavljeni nezavisnim procjenjivačima koji su izvršili bodovanje prema utvrđenim kriterijumima.

Na osnovu utvrđenih bodova od strane nezavisnih procjenjivača, Komisija je u skladu sa članom 32e Zakona o nevladinim organizacijama (,,Sl.list CG”, br. 39/11 i 37/17) i članom 8 Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa („Sl. list CG”, br. 13/18), utvrdila rang listu projekata. Komisija je od 15 podnosioca projekata sa utvrđene rang liste, shodno visini raspoloživih sredstava, tražila izjašnjenje o tome da li se projekat može realizovati sa manje dodijeljenih sredstava, vodeći računa o tome da se projekat nevladine organizacije, po pravilu, finansira u iznosu koji ne može biti manji od 80% od iznosa sredstava navedenog u prijavi na javni konkurs i da ukupan iznos sredstava koja se na osnovu javnog konkursa mogu dodijeliti nevladinoj organizaciji za finansiranje projekata, ne mogu preći 20% od ukupno opredijeljenih sredstava koja se raspodjeljuju na osnovu konkursa. Pisano izjašnjenje, u zakonom propisanom roku, dostavile su pozvane nevladine organizacije, te je Komisija utvrdila da su se stekli uslovi za donošenje Odluke o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama koje su ispunile propisane uslove. 

Nevladina organizacija „Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj“ se nalazi na 15. mjestu na rang listi, međutim nakon raspodjele raspoloživih sredstava za prvih 14 nevladinih organizacija preostalo je 11.522,04 eura, a kako je za realizaciju projekta „Zajednička podrška integraciji osobama sa oštećenim vidom” navedene organizacije potrebno 19,810.00 eura raspoloživa sredstva se prenose nevladinoj organizaciji „Novi poredak“, kao prvoj na rang listi koja je predložena za finansiranje, a koja može realizovati projekat u odnosu na preostala raspoloživa sredstva. Naime, shodno Zakonu o nevladinim organizacijama člana 32ž projekat, odnosno program nevladine organizacije se, po pravilu finansira u iznosu koji ne može biti manji od 80% od iznosa sredstava navedenog u prijavi na javni konkurs. U skladu sa ovim umanjenje budžeta “Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj” bi predstavljalo kršenje ovog člana Zakona, s obzirom da bi se njihov budžet morao umanjiti za više od 20 posto u odnosu na preostala raspoloživa sredstva. 

Uzimajući navedeno u vidu, kao i konačan broj bodova za svaki projekat koji je utvrđen tako što je zbir ukupnog broja bodova dva nezavisna procjenjivača podijeljen sa dva, raspoloživa sredstva će se raspodijeliti nevladinim organizacijama koje su ispunile propisane uslove.

Na osnovu ocjena nezavisnih procjenjivača napravljena je rang lista, na osnovu kojih je izvršena raspodjela rapoloživih finansijskih sredstava, prema redosljedu na rang listi, sve dok se ne potroše sredstva predviđena javnim konkursom. 

Rang lista shodno ocjenama nezavisnih procjenjivača

NVO NAZIV PROJEKTA 
UKUPAN BROJ BODOVA PRIORITET Projekat se predlaže za finansiranje
DA / NE

1 Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Podrška za samostalan život u zajednici 81 I DA
2 Institut za socijalnu i obrazovnu politiku ISOP DNEVNI BORAVAK 81 II DA
3 Ekvivalent Podrška socijalnoj integraciji osoba sa invaliditetom 81 III DA
4 Zeleni polumjesec Zajedno za jednaka prava djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju 78,5 III DA
5 Udruženje roditelja, djece i omladine sa smetnjama u razvoju “Pružite nam šansu” Učimo jedni od drugih 78,5 III DA
6 Rastimo zajedno Integracija OSI uz stručnu podršku 77.5 I i III DA
7 Zračak nade Pružanje usluga iz oblasti socijalne I dječje zaštite u Pljevljima licima sa invaliditetom u cilju njihovog osnaživanja i uključivanja u društvo 76.5 I DA
8 Savez slijepih Crne Gore Videći pratilac 76.5 II DA
9 Da zaživi selo Ekonomsko osnaživanje OSI sa seoskih područja teritorije Pljevalja, Rožaja i Žabljaka kroz pokretanje plasteničke proizvodnje 75,5 III DA
10 Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju Podgorica Pružimo im podršku – za njihovo bolje sjutra 75,5 III DA
11 Kulturni centar Homer Socijalna uključenost lica oštećenog vida 74,5 III DA
12 Udruženje mladih sa hendikepom Osamostali se 73.5 I i III DA
13 Caritas Barske nadbiskupije Pomoć u kući za odrasla i stara lica sa invaliditetom 73 I DA
14 Udruženje paraplegičara Pljevlja Licenca za usluge personalne asisitencije 73,5 II DA
15 Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj Zajednička podrška integraciji osobama sa oštećenim vidom 73 III DA
16 Savez “Naša inicijativa” Podrška za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju 72.5 III DA
17 Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom Bijelo Polje Za samostalnost OSI 72 II i III DA
18 Asistent Savjetuj, edukuj i osnaži me 71.5 III DA
19 Đakomo Adriatic Promovisanje i unapređenje inkluzije socijalno osjetljivih grupa u Bijelom Polju 71 III DA
20 Identitet Inkluzija u fokusu 70.5 III DA
21 Savjet za implementaciju omladinske politike Kreativnim radionicama do integracije 70.5 III DA
22 Glasnici nade Zajedno OSIgurajmo budućnost 69 III DA
23 Udruženje roditelja OAZA Za naš srećniji i kvalitetniji život 68.5 III DA
24 Nova šansa u Novom Reciklažom i kreativnim idejama do zaposlenja osoba sa invaliditetom 68 III DA
25 Novi poredak Kroz druženje i edukaciju zajedno do inkluzije 68 III DA
26 Udruženje paraplegičara BP i MK Mobilnost lica sa invaliditetom uz adekvatne servise podrške 67.5 II DA
27 Prvo udruženje roditelja djece sa teskocama u razvoju Uspostavljanje inovatnih usluga za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju u skladu sa njihovim potrebama 67.5 III DA
28 Zenit plus Montenegro Self Plus – inovativni model inkluzije lica sa invaliditetm 67 III DA
29 Udruženje paraplegičara BP i MK Rad zaštitne radionice po Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom 66 III DA
30 Zaštita ekobiodivirziteta Imam ideju – ne okreći glavu na drugu stranu 64,5 III DA
31 Organizacija slijepih za PG DG KL Socijalnom inkluzijom do ravnopravnosti lica sa oštećenjem vida 64.5 III NE 
(Ocjena prvog kriterijuma – 16)
32 Zrak Sunca HN Igračkoteka i sekcije za djecu sa smetnjama u razvoju u Herceg Novom i Andrijevici 63 III DA
33 Opštinsko udruženje multiple skleroze BP Podsticanje razvoja inovativnih usluga socijalne zaštite osobama, koje žive sa multiplom sklerozom 61,5 III NE 
(Ocjena prvog kriterijuma – 15)
34 BP demokratski centar Podrška razvoju održivih socijalnih usluga za djecu sa smetnjama u razvoju u Bijelom Polju i Beranama 61.5 III DA
35 Organizacija slijepih za PV i ŽB Stručnjaci i tehnika omogućavaju bolju budućnost 61 III DA
36 Udruženje paraplegičara PG Za ljepšu budućnost svakog djeteta 61 III DA
37 Udruženje za podršku djeci sa teškocama u razvoju i njihovih porodica Crne Gore Zajedničkim radom do boljeg stanja I položaja djece I mladih sa smetnjama u razvoju 60,5 III DA
38 NARDOS Razvoj usluge ličnog pratioca kao usluge socijalne i dječje zaštite u širem smislu u skladu sa potrebama djece i mladih sa smetnjama u razvoju 60,5 III DA
39 Centar za ekonomski prosperitet i slobodu - CEPS Razvoj servisa za ekonomsko osnaživanje lica sa invaliditetom 59.5 III DA
40 Djeca CG Za bolje sjutra 58.5 III DA
41 Udruženje za pomoć obeljelim od reumatskih bolesti REinformiši se - grupe za podršku i kanali za pružanje pomoći osobama sa invaliditetom i oboljelima
reumatskih bolesti 58.5 III DA
42 Organizacija civilnih invalida rata za Br i Ul Obezbijedimo uslove za aktivnu integraciju civilnih invalida rata kroz vaninstitucionalne oblike podrške 57 III DA
43 Elipsa Servis podrške za inkluziju odraslih i starih lica sa invaliditetom u kulturi 56.5 III DA
44 Staze Unapređenje kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju 55.5 III NE 
(Ocjena prvog kriterijuma – 12)
45 Brain Pružimo ruku OSI 54 III NE 
(Ocjena prvog kriterijuma – 17)
46 Kaskader Doprinos za bolju zajednicu za OSI 54 III DA
47 Inkluzija Dobra komunikacija - osnov integracije OSI 54 III NE 
(Ocjena prvog kriterijuma – 15)
48 Nova nada New hope ZB Kreativnim radionicama do cilja – jednakih mogućnosti za sve 53.5 III DA
49 Altruisti ONI SU MI 53 III NE 
(Ocjena prvog kriterijuma – 16)
50 Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama Bar Osnaživanje porodica djece OSI-Psiho-socijalna podršku djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima 52.5 III NE 
(Ocjena prvog kriterijuma – 9)
51 Lens Prevazilaženje prepreka 52.5 III DA
52 Udruženje hendikepiranih - SRCE Integracija osoba sa inalditetom na tržištu rada 52.5 III NE 
(Ocjena prvog kriterijuma 15)
53 Udruženje roditelja djece i omladine sa teškćama i smetnjama u razvoju - Zvijezda Šansa za sve 52 III NE 
(Ocjena prvog kriterijuma – 12)
54 Korak nade Malim koracima za ljepše sjutra 52 III NE 
(Ocjena prvog kriterijuma – 13)
55 Sistem Radno edukativna podrška djeci Resursnog centra Podgorica u Mediteranskom vrtu 51 III DA
56 Ženska alijansa za razvoj Osnaživanje i podsticanje na samozapošljavanje žena sa invaliditetom u Nikšiću 51 III NE 
(Ocjena prvog kriterijuma – 17)
57 Želim ti proljeće DG Volonterski tim podrške u porodici i zajednici - kao vid vainistitucionalne podrške OSI i njihovim porodicama u opštini Danilovgrad 51 III DA
58 Evropske demokratske inicijative - EDI Programi podrške djeci sa riziko faktorima i smetnjama u razvoju i njihovim porodicama kroz terapiju igrom 51 III NE 
(Ocjena prvog kriterijuma – 12)
59 Pokret za razvoj Tuzi Budimo njihova podrška, jer oni to zaslužuju 50.5 III DA
60 Udruženje psihologa Crne Gore Psihološka podrška za đecu i roditelje đece sa smetnjama u razvoju 49.5 III NE
61 Olakšajmo zivot djeci sa posebnim potrebama Rožaje Podizanje kvaliteta života djece sa smetnjama i teskoćama u razvoju 47.5 III NE
62 Mreža – 9 Šansa za novi početak 44.5 III NE
63 Dragulj Nađimo oslonac-neka nam dan budu olakšane 44 III NE
64 Crnogorska asocijacija za saradnju i razvoj Računajte i na mene 43.5 III NE
65 Ljepša buducnost Osmjehom protiv diskriminacije 42 III NE
67 Ljubav za ljubav Mogu i ja 41.5 III NE
68 Siguran put Pružite nam ruku za našu sreću 38 III NE
69 Novo jutro Uspostavljanje savjetovališta za OSI i njihove porodice 35.5 III NE

Napomena: Ukupna raspoloživa sredstva u iznosu od 400.000,00 eura se dodjeljuju projektima prema redosljedu na rang listi, sve dok se ne potroše sredstva predviđena javnim konkursom.

Komisija je, prilikom donošenja ove Odluke vodila računa o visini potrebnih sredstava za finansiranje svakog pojedinačnog projekta u odnosu na ukupan iznos sredstava opredijeljenih za raspodjelu i broju bodova utvrđenih za svaki projekat. Komisija je izvršila raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama sa utvrđene rang liste za 15 projekata zaključno sa projektom „Kroz druženje i edukaciju zajedno do inkluzije“ nevladine organizacije „Novi poredak“. Ukupno je raspodijeljeno 399.939,76 eura.

Ova Odluka dostavlja se učesnicima konkursa i objavljuje na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja, kao i portalu e-uprave u skladu sa članom 32z stav 1 Zakona o nevladinim organizacijama.

Shodno navedenom, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ove Odluke se može podnijeti tužba Upravnom sudu, u roku od 20 dana od dana dostavaljanja.Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?