32. sjednica Vlade Crne Gore - 15.07.2021. godine

Objavljeno: 15.07.2021. 16:53 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je na 32. sjednici održanoj 15. jula 2021. godine, kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, usvojila Informaciju o pojačanom nadzoru poslovanja privrednih društava od strane inspekcijskih organa.

Shodno Zakonu o nevladinim organizacijama, Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini. U Odluci su prioritetne oblasti od javnog interesa u kojima će se, na predlog ministarstava, finansirati projekti i programi nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u ovoj godini. Raspodjela sredstava definisana je na pozicijama nadležnih ministarstava i iskazana u odgovarajućim procentima u odnosu na, takođe u procentu iskazan, iznos utvrđen za ovu namjenu Zakonom. U raspravi je pojašnjeno da je proces programiranja bilo neophodno ponoviti zbog organizacionih promjena, shodno utvrđenim organima državne uprave i upravnim oblastima za koje su osnovani.

U skladu sa Zaključkom Skupštine kojim se Vlada poziva na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorke institucije datih u Izvještaju o reviziji Predloga zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2019. godinu, Vlada je usvojila Akcioni plan za implementaciju preporuka Državne revizorke institucije. Tim povodom zaduženi su korisnici budžeta da koordiniraju aktivnosti u cilju realizacije Akcionog plana i Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, po isteku kvartala dostavljaju izvještaje za sve potrošačke jedinice nad kojima vrše nadzor, dok je Ministarstvo zaduženo da kvartalno izvještava Vladu o realizaciji Plana.

Vlada je usvojila Informaciju o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Crne Gore i Kosova za 2020. godinu, u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora - Kosovo 2014-2020 i prihvatila tekst Finansijskog sporazuma. U diskusiji je naglašeno da prekogranična saradnja ima za cilj promovisanje dobrosusjedskih odnosa i društveno-ekonomski razvoj kroz sprovođenje zajedničkih inicijativa na lokalnom i regionalnom nivou. Potpisivanjem Finansijskog sporazuma biće omogućena realizacija aktivnosti čiji je cilj poboljšanje standarda i kvaliteta života ljudi u tom području, kroz valorizaciju njihovih turističkih potencijala, ekološki održiv i društveno inkluzivan privredni razvoj regiona, uz poštovanje njegove zajedničke kulturne i prirodne baštine. Takođe, potpisivanje Finansijskog sporazuma je uslov za nastavak sprovođenja Programa prekogranične saradnje Crna Gora - Kosovo 2014-2020. Ukupni procijenjeni troškovi za 2020. godinu iznose 1.270.588,00 eura, a maksimalni doprinos Unije je određen na 1.080.000,00 eura. Sufinansiranje projekata obezbjeđuju korisnici bespovratnih sredstava, u iznosu od najmanje 15% ukupnih prihvatljivih troškova na nivou projekta.

Takođe, usvojena je i Informacija o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Crne Gore i Albanije za 2020. godinu, u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014–2020 i prihvaćen tekst Finansijskog sporazuma kojim su ukupni troškovi za 2020. godinu procijenjeni na 1.800.000,00 eura, a maksimalni doprinos Unije je određen na 1.530.000,00 eura.

Vlada je usvojila Informaciju o sprovođenju inicijative „Mapa puta za borbu protiv korupcije i ilegalnih finansijskih tokova“, pod pokroviteljstvom Berlinskog procesa i uz ekspertsku pomoć UNODC-a i RAI-a. U raspravi je istaknuto da ovaj dokument, usvojen na Regionalnom forumu održanom od 21. do 23. juna 2021. godine u Ohridu, treba da rezultira ostvarenjem opipljivih poboljšanja u primjeni postojećih nacionalnih mjera za borbu protiv korupcije i nezakonitog finansiranja i međunarodnih standarda i preporuka, uključujući one iz godišnjih izveštaja Evropske komisije u vezi sa proširenjem EU, za period od 2021. do 2024. godine. Mapa puta prepoznaje prioritete zajedničkog djelovanja zemalja Zapadnog Balkana u sljedećim oblastima:

  1. Prevencija i borba protiv korupcije u javnim nabavkama, uključujući javne nabavke u vanrednim okolnostima;
  2. Dalje jačanje sistema prijavljivanja sukoba interesa i imovine;
  3. Unapređenje odgovora krivičnog pravosuđa na korupciju i ekonomska krivična djela kroz kreiranje regionalne mreže specijalizovanih tužilaca, policije i finansijskoobaveštajnih službi u zemljama Zapadnog Balkana.

Donijet je Akcioni plan za sprovođenje Strategije manjinske politike 2019–2023, za 2021–2022. godinu. Akcioni plan sadrži strateške ciljeve, definisane konkretne aktivnosti, indikatore rezultata, nadležne institucije, predviđene rokove za realizaciju aktivnosti, kao i finansijsku konstrukciju za realizaciju strateškog dokumenta. U diskusiji je naglašeno da su iskazane budžetske potrebe u nekim slučajevima manje od realnih zbog budžetskih ograničenja, pa je namjera da se kroz donatorske aktivnosti prevaziđu ova ograničenja.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika “Brskovo” kod Mojkovca, broj 01-3660/1 od 10.12.2010. godine. U Informaciji je, pored ostalog,  navedeno da se Koncesionar obratio Ministarstvu kapitalnih investicija zahtjevom za izmjenu rokova u pogledu izvršenja obaveze izrade rudarske tehničke dokumentacije i pribavljanja odobrenja, dozvola i saglasnosti neophodnih za izvođenje rudarskih radova u roku od dvije godine od 25. jula 2019. godine, tj. od datuma ulaska u novu fazu realizacije Ugovora. U obrazloženju zahtjeva Koncesionar navodi administrativna kašnjenja nastala od 8. maja 2020. godine, pozivajući se na član Ugovora kojim je propisano da „period trajanja koncesije iz ovog ugovora će se produžiti i za vremenski period kašnjenja nadležnih organa u izdavanju neophodnih odobrenja za rad koncesionara“. Imajući u vidu dosadašnje rezultate geoloških istraživanja, kao i predstavljeni projekat „Rudnik Brskovo“ kojim je, između ostalog, projektovano: 3 miliona eura koncesione naknade godišnje, oko 330 zaposlenih i 2,3 miliona eura poreza na dobit, Vlada je zadužila Ministarstvo kapitalnih investicija da aneksom ugovora o koncesiji produži rok za izradu rudarske tehničke dokumentacije i pribavljanje odobrenja, dozvola i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i za dobijanje odobrenja za izvođenje radova po glavnom rudarskom projektu eksploatacije na istraženim ležištima (''Žuta Prla'', ''Višnjica'', ''Brskovo'' i ''Igrišta'') zbog nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova.

Usvojena je Informacija o saradnji Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Samostalnog sindikata đačkih i studentskih domova Crne Gore i prihvaćen tekst Sporazuma o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u domovima učenika i studenata u Crnoj Gori. Granskim kolektivnim ugovorom za ustanove učeničkog i studenstkog standarda predviđeno je da poslodavac u cilju rješavanja stambenih potreba zaposlenih u domovima, na žiro račun posebnog fonda Sindikata uplaćuje iznos koji će ugovorene strane odrediti posebnim Sporazumom. U cilju rješavanja stambenih pitanja zaposlenih u domovima učenika i studenata u Crnoj Gori. Tim povodom zaduženo je Ministarstvo da za 2021, 2022. i 2023. godinu, za potrebe realizacije Sporazuma, Samostalnom sindikatu učeničkih i studentskih domova obezbijedi sredstva u iznosu od po 70.000,00 eura na godišnjem nivou.

Vlada je usvojila Informaciju o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za finansiranje učešća crnogorske delegacije na Olimpijskim igrama u Tokiju. U Informaciji je naglašeno da će Crnu Goru na Olimpijskim igrama u Tokiju, koje se održavaju od 23.07-08.08.2021. godine, predstavljati čak 33 sportista iz 7 sportova, što je, uzimajući u obzir veličinu sportske baze Crne Gore, ogroman uspjeh našeg sporta. U tom kontekstu, zaduženo je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da iznos od 228.000,00 eura prenese na račun Crnogorskog olimpijskog komiteta, za finansiranje učešća crnogorske delegacije na Olimpijskim igrama.

Pored ostalog, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Program za kontrolu populacije pasa u Crnoj Gori koji je sačinjen je u skladu sa smjernicama Međunarodne organizacije za zdravlje životinja - OIE, Kodeksom o zdravlju kopnenih životinja OIE i važećim nacionalnim propisima. Operativni cilj Programa je uspostavljanje održivog sistema za kontrolu populacije pasa u Crnoj Gori radi poboljšanja zdravlja i dobrobiti vlasničkih pasa i pasa lutalica, a u konačnom, zaštite zdravlja životinja i ljudi. Na osnovu ovog Programa, preporučuje se svim lokalnim samoupravama da, u skladu sa određenim rokom, donesu svoje planove za kontrolu populacije pasa, prilagođene lokalnim uslovima.

32. sjednica Vlade Crne Gore (15.07.2021.)


32. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Informacija o pojačanom nadzoru poslovanja privrednih društava od strane inspekcijskih organa Materijal Zaključci
2.Predlog odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini Materijal Zaključci
3.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, radi realizacije projekta izgradnje STS 10/0,4 250 KVA „Ravni Laz“ sa priključnim 10 KV kablovskim vodom i dionicom NN mreže - KO Cerovice, Podgorica Materijal Zaključci
4.Predlog programa za kontrolu populacije pasa u Crnoj Gori Materijal Zaključci
5.Predlog akcionog plana za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije Materijal Zaključci
6.Informacija o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Crne Gore i Kosova za 2020. godinu, u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo 2014-2020 s Predlogom sporazuma Materijal Zaključci
7.Informacija o Finansijskom sporazumu između Evropske komisije, Crne Gore i Albanije za 2020. godinu, u okviru IPA II Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020 s Predlogom sporazuma Materijal Zaključci
8.Informacija o sprovođenju inicijative „Mapa puta za borbu protiv koprucije i ilegalnih finansijskih tokova“, pod pokroviteljstvom Berlinskog procesa i uz ekspertsku pomoć UNODC-a i RAI-a Materijal Zaključci
9.Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2019. godini Materijal Zaključci
10.Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije manjinske politike 2019–2023, za 2021–2022. godinu Materijal Zaključci
11.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje energetske efikasnosti 2019- 2021. za 2020. godinu Materijal Zaključci
12.Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS2 i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Brskovo“ kod Mojkovca Materijal Zaključci
13.Informacija o saradnji Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Samostalnog sindikata đačkih i studentskih domova Crne Gore s Predlogom sporazuma o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u domovima učenika i studenata u Crnoj Gori Materijal Zaključci
14.Završni izvještaj o realizaciji Strategije ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja 2016–2020. godine Materijal Zaključci
15.Završni izvještaj o sprovođenju Programa razvoja kulture 2016–2020 s Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa razvoja kulture 2016–2020. u 2020. godini Materijal Zaključci
16.Informacija o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za finansiranje učešća crnogorske delegacije na Olimpijskim igrama u Tokiju Materijal Zaključci
17.Izvještaj o radu Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za 2020. godinu Materijal Zaključci
18.Izvještaj o sprovođenju nacionalnog plana za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja za 2020. godinu Materijal Zaključci
19.Završni izvještaj o realizaciji Nacionalne strategije za borbu protiv HIV/AIDS za period od 2015. do 2020. godine Materijal Zaključci
20.Završni izvještaj o realizaciji Strategije Crne Gore za sprječavanje zloupotrebe droga za 2020. godinu Materijal Zaključci
21.Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Materijal Zaključci
22.Predlog zaključka o korišćenju godišnjih odmora u Vladi Crne Gore i organima državne uprave za 2021. godinu Materijal Zaključci
23.Kadrovska pitanja Zaključci
23.1Predlog za imenovanje člana Upravnog odbora Javne ustanove Dom starih “Bijelo Polje” Materijal
23.2Predlog za razrješenje stalnog predstavnika Crne Gore pri Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO) Materijal
23.3Predlog za razrješenje stalne predstavnice Crne Gore pri Organizaciji za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija Predlog za razrješenje stalne predstavnice Crne Gore pri Organizaciji za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija [la](FAO)[/lat] i ostalim organizacijama UN sistema i ostalim organizacijama UN sistema Materijal
23.4Predlog za opoziv izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore pri ASEAN-u, na nerezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Pekingu Materijal
23.5Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
23.6Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za bilateralne poslove i ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
23.7Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja Materijal
23.8Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i razvoj ljudskih resursa u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja Materijal
23.9Predlog za imenovanje Odbora direktora Zdravstvene ustanove Zavod za transfuziju krvi Crne Gore Materijal
23.10Predlog za razrješenja i imenovanja predsjednice i šest članova Savjeta za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
24.Informacija o zaključivanju ugovora o licencama između NATO Agencije za komunikacije i informacije i Ministarstva odbrane Crne Gore s predlozima ugovora Materijal Zaključci
25.Predlog platforme za zvaničnu posjetu potpredsjednika Vlade Crne Gore dr Dritana Abazovića Republici Albaniji, 16. jula 2021. godine Materijal Zaključci
26.Predlog platforme za posjetu ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića Velikom Vojvodstvu Luksemburg, od 16. do 19. jula 2021. godine Materijal Zaključci
27.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Ministarstvo finansija i socijalnog staranja - Tekuće budžetske rezerve na potrošačku jedinicu Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Materijal Zaključci
28.Predlog za davanje saglasnosti za obezbjeđivanje sredstava za nabavku PCR testova i potrošnog materijala za ZU Dom zdravlja Kotor Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
29.Predlog za davanje saglasnosti JU Gimnazija i JU Pomorska škola iz Kotora za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 293 KO Dobrota I, opština Kotor u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
30.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Maršal Tito“ iz Ulcinja za davanje u zakup prostorija upisanih u list nepokretnosti broj 3171 KO Ulcinj, opština Ulcinj u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
31.Pitanja i predlozi
31.1Predlog platforme o učešću direktora Uprave za inspekcijske poslove na sastanku na visokom nivou, koji će se održati u Tirani, 16. jula 2021. godine s Predlogom memoranduma o saradnji između Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore i Centralnog inspektorata Republike Albanije u oblasti reforme inspekcijskog nadzora i rada inspekcijskih službi Materijal Zaključci
31.2Predlog platforme za posjetu delegacije Vlade Crne Gore, koju predvodi ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ratko Mitrović, Republici Sloveniji, od 19. do 22. jula 2021. godine, Ljubljana, Republika Slovenija Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?