40. sjednica Vlade Crne Gore - 23.09.2021. godine

Objavljeno: 23.09.2021. 15:28 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je na 40. sjednici održanoj 23. septembra 2021. godine, kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Prijedlog zakona o korišćenju fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina. U diskusiji je istaknuto da će novi Zakon omogućiti smanjenje troškova, olakšavanje i podsticanje izgradnje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina za potencijalne investitore, kako bi se ubrzalo dostizanje ciljeva definisanih nacionalnom Strategijom razvoja informacionog društva i Digitalnom agendom za Evropu. Usvajanjem ovog Zakona ukloniće se postojeće prepreke u postavljanju mreža velikih brzina na cijeloj teritoriji Crne Gore, pogotovo visoki troškovi građevinskih radova na postavljanju mreža, koji će se bitno smanjiti primjenom adekvatnih propisa izgradnje integrisane infrastrukture. Kooriniranim pristupom će se omogućiti istovremena gradnja i postavljanje infrastrukture za višestruku namjenu, što posebno uključuje elektronske komunikacione mreže nove generacije.

Utvrđen je i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom brendu. Suština izmjena je u pojednostavljenju procedura za sticanje prava korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda u cilju podsticanja njegove upotrebe, kako bi se doprinijelo većoj prepoznatljivosti države i njenih potencijala i vrijednosti na inostranom tržištu. Takođe, izmijenjena je i procedura definisanja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/2022. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore, kojom se odobrava upis osam studenata na akademski studijski program Konzervacija i restauracija Fakulteta likovnih umjetnosti.

Donijeta je Odluka o obrazovanju Savjeta za praćenje izrade Prostornog plana Crne Gore. Savjet, na čijem čelu će biti predsjednik Vlade, fomira se u cilju praćenje toka i dinamike izrade Prostornog plana Crne Gore, predlaganja mjera radi njegove efikasnije i sadržajnije izrade, te praćenja implemantacije sektorskih politika Vlade u Planu. U diskusiji je ocijenjeno da dinamični razvoj iziskuje i promptni odgovor u cilju sihronizacije politike razvoja i prostornog planiranja, što predstavlja osnovni razlog za formiranje Savjeta.

Vlada je donijela Odluku o donošenju Prostorno-urbanističkog plana opštine Gusinje. Plan predstavlja osnov za utvrđivanje politike razvoja, uređenja i korišćenja prostora i definisanje strategija, planova i programa razvoja opštine, uključujući i politike za njihovu realizaciju. Planska osnova bazirana je na principima održivog razvoja, savremenim načelima i standardima organizacije i korišćenja prostora, kao i integralnom posmatranju i planiranju razvoja, zaštite životne sredine, zaštite prirodne i kulturno-istorijske baštine i izgradnje u prostoru.

Donijeta je Odluka o izradi Detaljnog prostornog plana za prostor koncesionog područja za eksploataciju mineralnih sirovina – Brskovo. Glavna svrha izrade planskog dokumenta je da se obezbijedi jasna vizija za budući razvoj ovog prostora. Nakon saniranja površinskog kopa Brskovo i jalovišta rudnika, eventualna dalja eksploatacija metaličnih sirovina (olovo, cink) biće moguća samo na osnovu planskog korišćenja rezervi, u skladu sa zahtjevima zaštite životne sredine, a na osnovu detaljne istražne i druge odgovarajuće dokumentacije. Planiranje i realizacija tog projekta, kako je naglašeno u raspravi, predstavlja veliki zahvat u prostoru, sa značajnim uticajima kako na promjenu prirodnih karakteristika, tako i na život i razvoj u području. U cilju sagledavanja ukupne problematike uticaja izgradnje rudnika, neophodno je izvršiti i odgovarajuće analize kroz koje će se dati odgovori za rješavanje problematike iz oblasti zaštite životne sredine, ekologije, sociologije, ekonomije i prostornog razvoja područja obuhvaćenog planiranom izgradnjom. U tom kontekstu, Vlada je donijela i Odluku o određivanju rukovodioca izrade DUP-a Brskovo i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu DUP-a.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Komisije za praćenje sprovođenja i izvještavanje o Programu razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2021–2023. godina i realizaciju Akcionog plana za njegovo sprovođenje. Pravosudni informacioni sistemi, kao jedinstveni sistem sudova, državnih tužilaštava, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, treba da svakoj od institucija u okviru sistema pravosuđa obezbijedi elektronski pristup podacima i automatizaciju procesa, i to isključivo u onim segmentima definisanim zakonski utvrđenim pravima, i u skladu sa nadležnostima i obavezama. Uspostavljanje pune interoperabilnosti između institucija i uvođenje elektronskih servisa u funkcionisanje pravosuđa će ubrzati službenu komunikaciju između pravosudnih institucija, kao i službenu komunikaciju istih prema korisnicima njihovih usluga, povećaće efikasnost rješavanja predmeta, te proizvesti finansijske uštede pravosudnim institucijama i korisnicima njihovih usluga.

Vlada je donijela Strategiju o migracijama i reintegraciji povratnika u Crnoj Gori, za period 2021–2025. godine s Akcionim planom za implementaciju Strategije o migracijama i reintegraciji povratnika u Crnoj Gori, za period 2021–2025. godine, za 2021. i 2022. godinu. Strategija se odnosi na mješovite migracije, odnosno kretanja ljudi koji putuju zajedno, uglavnom na neregularan način. Ta kretanja obuhvataju lica koja traže međunarodnu zaštitu, izbjeglice, apatride, žrtve trafikinga, djecu bez pratnje ili djecu odvojenu od roditelja/staratelja, kao i migrante u neregularnim situacijama ili povratnike po readmisiji. U skladu sa preporukama UN-a, Savjeta Evrope i nadležnih organa EU, Strategija koristi temim „neregularne migracije“ umjesto „nezakonite migracije“, kako bi se izbjegle negativne konotacije, kao i dehumanizacija i kriminalizacija tih lica. Strategije je bazirana na principu da se zaštita posebnih grupa u kontekstu mješovitih kretanja ne može sprovoditi izolovano od širih trendova, politika i praksi koje oblikuju globalnu mobilnost. S tim u vezi, Strategija, pored ostalog, teži da osigura da politika upravljanja migracijama, praksa i diskusije uzimaju u obzir međunarodne obaveze Crne Gore u zaštiti lica koja traže međunarodnu zaštitu, izbjeglica i apatrida, kao i da prepozna uspostavljeni pravni okvir za njihovu zaštitu.

Donijete su Smjernice za jačanje etike i integriteta visokih funkcionera izvršne vlasti.  Cilj ovog dokumenta je da pruži podršku visokim funkcionerima izvršne vlasti u poštovanju standarda integriteta i jačanje povjerenja javnosti u obavljanje njihovih dužnosti, afirmacija i unapređenje dostojanstva i ugleda radi ostvarivanja zajedničkog dobra i javnog interesa, kao i jačanje povjerenja građana u rad državnih organa. Smjernice se odnose na predsjednika, potpredsjednika i članove Vlade, državne sekretare u ministarstvima, savjetnike predsjednika i potpredsjednika Vlade, starješine organa uprave, kao i lica kojima je prestala navedena funkcija dvije godine po prestanku funkcije.

Vlada je donijela Program za inovacije 2021 – 2024. godina

Donijet je i Program podsticajnih mjera u oblasti ruralnog turizma za 2021/2022. godinu. Programom se definišu mjere, korisnici, uslovi, iznosi kriterijumi i postupak za dodjelu sredstava. Za njegovu realizaciju opredijeljeno je ukupno 100.000 eura u okviru tri mjere: organizovanje etno-sajmova, razvoj inovativnih turističkih proizvoda i unapređenje kvaliteta usluga i ponude u ruralnom turizmu.

Vlada je usvojila Izvještaj o implementaciji Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2021-2023. godina (za prvih šest mjeseci 2021.godine).

Usvojena je Informacija o aktivnostima na pripremi Programa za unapređenje Evropske omladinske kartice u Crnoj Gori za period 2022–2024. godine. U cilju poboljšanja položaja i stvaranja boljih uslova za mlade ,prepoznata je potreba daljeg razvoja Evropske omladinske kartice u Crnoj Gori. Ovaj dokument predviđa intenziviranje saradnje u polju omladinske politike, a koji se odnose na: obezbjeđivanje dodatnih popusta za mlade u Crnoj Gori, veći stepen informisanost mladih, veću mobilnost mladih na nivou Crne Gore i Evrope, mogućnost za sticanje dodatnih znanja i vještina u okviru neformalnog obrazovanja, umrežavanje mladih sa biznis sektorom i univerzitetima i drugo.

Vlada je usvojila III Izvještaj o sprovođenju Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW).

Donijet je Plan davanja koncesija za korišćenje voda za izgradnju hidroelektrana u Crnoj Gori za 2021. godinu, kojim je predviđena dodjela samo jedne koncesije za izgradnju mHE valorizacijom vodnog potencijala iz akumulacije „Otilovići“, u Pljevljima, uz postojeću branu, koja bi podrazumjevala koristišćenje viška vode koja otiče iz akumulacije. Osim ovog projekta, Vlada za 2021. godinu ne predviđa dodjelu koncesija za potrebe gradnje drugih mHE, u skladu sa opredjeljenjem da ne treba podsticati izgradnju novih mHE. Isključivi razlozi kojima se Vlada rukovodila prilikom donošenja odluke da se započnu aktivnosti na dodjeli planirane koncesije zasnivaju se na činjenici da ova mHE ne narušava niti ugrožava kako životnu sredinu, tako ni lokalno stanovništvo, budući da će iskoristiti vodni potencijal, kao i veliki dio postojećeg sistema brane i drugih pratećih objekata, akumulacije „Otilovići“. Koncesija će biti direktno dodijeljena EPCG, u skladu sa odredbom Zakona o koncesijama kojom je propisano da nije neophodno sprovoditi postupak javnog nadmetanja u slučaju realizacije koncesije od strane privrednog  društva u kome država ima većinsko vlasništvo.

Vlada je usvojila Informacija o realizaciji tendera po osnovu Javnog oglasa za nadmetanje u otvorenom postupku za realizaciju projekta žičare Kotor-Lovćen. Tim povodom, zadužena je Tenderska komisija da do kraja oktobra okonča pregovore sa koncesionarom i da izvijesti Vladu o ishodu pregovora.

Pored ostalog, Vlada je usvojila Informaciju o situaciji u Avganistanu i aktivnostima u cilju razmatranja prijema izbjeglica. Imajući u vidu da je Crna Gora posvećena aktivnom učešću u globalnim odgovorima na humanitarnom planu, potvrđujući da je kredibilan i pouzdan partner međunarodnoj zajednici, Vlada je odlučila da formira Međuresorsku radnu grupu radi razmatranja mogućnosti za odgovor na aktuelnu humanitarnu krizu i eventualnih kapaciteta za prijem ograničenog broja izbjeglica, shodno praksi ostalih članica NATO koje su bile angažovane u Avganistanu.

40. sjednica Vlade Crne Gore (23.09.2021.)


40. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Predlog zakona o korišćenju fizičke infrastrukture za postavljanje elektronskih komunikacionih mreža velikih brzina Materijal Zaključci
2.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom brendu Materijal Zaključci
3.Predlog odluke o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/2022. godinu koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore Materijal Zaključci
4.Predlog odluke o obrazovanju Savjeta za praćenje izrade Prostornog plana Crne Gore Materijal Zaključci
5.Predlog odluke o donošenju Prostorno-urbanističkog plana Opštine Gusinje Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o izradi Detaljnog prostornog plana za prostor koncesionog područja za eksploataciju mineralnih sirovina - Brskovo i Predlog odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog prostornog plana za prostor koncesionog područja za eksploataciju mineralnih sirovina - Brskovo i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog prostornog plana Materijal Zaključci
7.Predlog odluke o obrazovanju Komisije za praćenje sprovođenja i izvještavanje o Programu razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2021–2023. i realizaciju Akcionog plana za njegovo sprovođenje Materijal Zaključci
8.Predlog strategije o migracijama i reintegraciji povratnika u Crnoj Gori, za period 2021–2025. godine s Predlogom akcionog plana za implementaciju Strategije o migracijama i reintegraciji povratnika u Crnoj Gori, za period 2021-2025. godine, za 2021. i 2022. godinu Materijal Zaključci
9.Predlog smjernica za jačanje etike i integriteta visokih funkcionera izvršne vlasti Materijal Zaključci
10.Predlog programa za inovacije 2021 - 2024. godina Materijal Zaključci
11.Predlog programa podsticajnih mjera u oblasti ruralnog turizma za 2021/2022. godinu Materijal Zaključci
12.Izvještaj o implementaciji Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2021-2023. godina (za prvih šest mjeseci 2021. godine) Materijal Zaključci
13.Informacija o statusu udjela Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD Podgorica u DOO Regionalni vodovod Crnogorsko primorje - Budva sa Predlogom ugovora o prenosu novčanih sredstava Materijal Zaključci
14.Informacija za izvještajni period od 01.04. do 30.06.2021. godine koju je pripremio Zaštitnik imovinsko pravnih interesa Crne Gore Materijal Zaključci
15.Informacija o unapređenju institucionalnog okvira za održivi razvoj Materijal Zaključci
16.Informacija o aktivnostima na pripremi Programa za unapređenje Evropske omladinske kartice u Crnoj Gori za period 2022–2024. godine Materijal Zaključci
17.III izvještaj o sprovođenju Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) Materijal Zaključci
18.Predlog za izmjenu Programa rada Vlade Crne Gore za 2021. godinu Materijal Zaključci
19.Zahtjev za davanje saglasnosti za pokretanje postupka popune radnih mjesta koja nijesu predviđena Djelimičnim kadrovskim planom organa državne uprave i službi Vlade Crne Gore za 2021. godinu Materijal Zaključci
20.Kadrovska pitanja Zaključci
20.1Predlog za prestanak mandata članice Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Materijal
20.2Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Generalnog direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova Materijal
20.3Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za medije u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija Materijal
20.4Predlog za razrješenje jednog člana i imenovanje dva člana Odbora direktora Kliničkog centra Crne Gore Materijal
20.5Predlog za razrješenje v.d. direktora Uprave za sport i mlade Materijal
20.6Predlog za imenovanje v.d. direktora Uprave za sport i mlade Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
21.Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Dio Sektora 27 i Sektor 28” Materijal Zaključci
22.Predlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Radio-difuzni centar“ – Podgorica Materijal Zaključci
23.Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje 10 KV kablovskog voda od TS 35/10 KV „Breza“ do STS 10/0,4 KV „Lugovi“, Opština Kolašin Materijal Zaključci
24.Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Kotor radi ostvarivanja javnog interesa - izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Materijal Zaključci
25.Predlog odluke o visini naknade predsjedniku, zamjenicima predsjednika, članovima i sekretaru Savjeta za vladavinu prava Materijal Zaključci
26.Informacija o zaključivanju Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva ekonomskog razvoja i programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u oblasti inovacija s Predlogom memoranduma Materijal Zaključci
27.Informacija o zaključivanju Tehničkog sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i Federalnog Ministarstva odbrane Republike Austrije o osnovnoj obuci specijalista za spašavanje vitlom s Predlogom tehničkog sporazuma Materijal Zaključci
28.Informacija o naknadi članovima Komisije za praćenje aktivnosti vezanih za operacije sa ugljovodonicima radi zaštite životne sredine Materijal Zaključci
29.Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Nacionalnog plana za implementaciju Stokholmske konvencije s Akcionim planom za period 2019-2023. godine, za 2019 - 2020. godinu Materijal Zaključci
30.Izvještaj o radu Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2020. godinu, Izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo za 2020. godinu, Finansijski izvještaj Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2020. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2020. godinu Materijal Zaključci
31.Izvještaj o radu Fonda za obeštećenje sa izvještajem o prikupljenim sredstvima, raspoloživim akcijama i izdatim obveznicama za 2020. godinu Materijal Zaključci
32.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-4046/2, od 27. avgusta 2021. godine Materijal Zaključci
33.Predlog platforme za posjetu mr Jakova Milatovića, ministra ekonomskog razvoja, Dubaiju, od 24. do 27. septembra 2021. godine Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
34.Predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za zarade zaposlenih u JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ Materijal Zaključci
35.Predlog odluke o varijabilnom dijelu zarade zaposlenih u JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ Materijal Zaključci
36.Predlog odluke o koeficijentima za zarade zaposlenih u Javnoj ustanovi „Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju - Tivat“ Materijal Zaključci
37.Predlog za davanje saglasnosti JU OŠ „Zarija Vujošević“ iz Golubovaca za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 611 KO Mataguži, Glavni grad Podgorica u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
38.Pitanja i predlozi
38.1Predlog plana davanja koncesija za korišćenje voda za izgradnju hidroelektrana u Crnoj Gori za 2021. godinu Materijal Zaključci
38.2Informacija o realizaciji tendera po osnovu Javnog oglasa za nadmetanje u otvorenom postupku za realizaciju projekta žičare Kotor-Lovćen Materijal Zaključci
38.3Informacija o situaciji u Avganistanu i aktivnostima u cilju razmatranja prijema izbjeglica Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?