43. sjednica Vlade Crne Gore - 14.10.2021. godine

Objavljeno: 14.10.2021. 15:45 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na 43. sjednici održanoj 14. oktobra 2021. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača. Osnovni razlog za izmjene zakona je neophodnost usaglašavanja sa evropskim pravom, putem preciznijeg određivanja pojedinih zakonskih odredbi, radi otklanjanja manjih jezičkih i/ili pravno-tehničkih nepreciznosti kod preuzimanja potrošačkih direktiva, detektovanih tokom intenzivnog procesa pregovora sa Evropskom komisijom u okviru poglavlja 28 – Zaštita potrošača i javnog zdravlja, a u okviru zvanično prihvaćenog zahtjeva za privremeno zatvaranje ovog poglavlja.

Donijeta je Odluka o obrazovanju Komisije za evropske integracije.

Vlada je usvojila Strategiju za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025 sa Akcionim planom za period jul 2021 - decembar 2022. godine. Glavni cilj nacionalne Strategije je izgradnja održivog, efektivnog i efikasnog sistema javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva. Pored navedenog, planirane aktivnosti treba da omoguće i uspostavljanje politike javno-privatnog partnerstva, radi kreiranja svih preduslova za nove projekte koji se mogu realizovati po ovom modelu. Strategija obuhvata poglavlja koja se odnose na glavna pitanja, izazove i rizike identifikovane u sistemu javnih nabavki, prioritetne oblasti za reforme u javnim nabavkama i prioritetne oblasti za javno-privatna partnerstva. Ukupna sredstva predviđena Akcionim planom za implementaciju Strategije za period II polovina 2021. - kraj 2022. godine iznose 439.900,00 EUR, od čega su 30.900,00 eura budžetska sredstva, dok je planirano da 409.000,00 eura bude obezbijeđeno kroz međunarodne izvore finansiranja.

Donijet je Program razvoja zdravstvenog turizma Crne Gore 2021 – 2023. godine s Akcionim planom do 2023. godine, kao i Plan pripreme zimske turističke sezone 2021/2022. godine.

Vlada je usvojila Informaciju o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma, za period januar – jun 2021. godine. Informacija sadrži aktivnosti na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma, i to: valorizacija lokaliteta na prostorima Bjelasice i Durmitora; izgradnja turističkog kompleksa, marine i prateće infrastrukture „Porto Montenegro“; izgradnja turističkih kompleksa „Portonovi“, „Luštica Bay“, „Plavi horizonti“ i „Montrose“; rekonstrukcija tvrđave „Mamula“; izgradnja hotela „Kraljičina plaža“ i turistička valorizacija dijela imovine HTP „Ulcinjska Rivijera“ – hoteli „Bellevue“ i „Olympic“. U diskusiji je naglašeno da su u pripremi Informacije korišćeni podaci Ministarstva ekonomskog razvoja i Agencije za investicije, u dijelu praćenja ugovornih obaveza na navedenim projektima, kao i iz izvještaja angažovanih nezavisnih kontrolora za praćenje realizacije investicionih aktivnosti. Takođe, od projektnih kompanija tražene su konkretne informacije o realizovanim aktivnostima na projektu, sa finansijskim podacima. Konstatovano je da se većina projekata u izvještajnom periodu, i pored ograničenja izazvanih pandemijom COVID-19, realizuje u skladu sa obavezama iz ugovora i investicionih programa, sa manjim odstupanjima u pogledu dinamike realizacije planiranih aktivnosti.

Prihvaćen je Predlog za kandidovanje projekta Izgradnja hotela „Liko Soho“ Bar, po kondo modelu poslovanja, na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma. Konstatovano je da je kompanija Liko Soho Group d.o.o. iz Bara dostavila svu potrebnu dokumentaciju u skladu sa Javnim pozivom i Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredu i ekonomski interes Crne Gore, čime je ispunila uslove da bude uvrštena na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma. U dokumentaciji je, između ostalog navedeno da je u Baru planirana investicija u izgradnju hotela sa pet zvjezdica sa 322 smještajne jedinice, predračunske vrijednosti 58 miliona eura, a namjera investitora je da u okviru hotela sa kondo modelom poslovanja otvori 300 novih radnih mjesta.

Vlada je usvojila Informaciju o uspostavljanju digitalne platforme za učenje – ILIAS. U diskusiji je naglašeno da Ministarstvo za ekonomske poslove i energetiku (BMWi) Savezne Republike Njemačke pruža podršku kod implementacije projekta „Podrška procesu digitalizacije obuka iz EU oblasti u javnoj upravi Zapadnog Balkana“, koji ima za cilj da poboljša digitalizaciju i povezanost stručnog osposobljavnja i usavršavanja u javnoj upravi, razvije zajedničke standarde i unaprijedi implementaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU kada je ova oblast u pitanju. Kako bi se ostvarili ciljevi ovog projekta, Crnoj Gori je ustupljena na korišćenje ILIAS (Integrated learning, infomration and work cooperation system) platforma koja predstavlja informacioni sistem za integrisano učenje, informaciju i komunikaciju. Radi se o web aplikaciji koja obezbjeđuje infrastrukturu za organizovanje i implementaciju programa obuke, kao i omogućava kako digitalno, tako i hibridno učenje. Riječ je o jednoj od najšire korišćenih platfomi za učenje na svijetu na fakultetima, u kompanijama i administraciji. Instalacija i korišćenje ILIAS platforme obezbjeđeno je, bez troškova, na serveru Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija. Platforma za učenje i komunikaciju ILIAS će se koristiti na nivou javne uprave za unapređenje znanja i vještina državnih i lokalnih službenika i komunikaciju unutar organizovanih grupa sve u cilju poboljšanja organizacije i načina rada.

Usvojena je Informacija o izgradnji objekta za potrebe državnih organa u okviru projekta „Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama“, a sve u skladu sa Ugovorom o kreditu, Ugovorom o grantu i Posebnim ugovorom, koji su potpisani između KfW banke i Vlade Crne Gore. U Informaciji se navodi da će se novi objekat za potrebe državnih organa graditi u skladu sa visokim standardom energetske efikasnosti (standard za zgrade nulte potrošnje ili Energy Plus zgrade). Za potrebe definisanja tehničkih karakteristika objekta i pripreme ulaznih podataka za javni arhitektonski konkurs, angažovan je Institut Fraunhofer IBF, kroz ugovor koji se finansira iz dodatnog granta, obezbijeđenog od strane KfW banke. Planirana površina objekta je od 5000 – 8000 , što će biti definisano nakon izrade Idejnog projekta, a u zavisnosti od raspoloživog budžeta. Planirani budžet za ovu namjenu je 16 miliona eura, od čega će 12 miliona biti obezbijeđeno iz sredstava projekta, a 4 miliona iz budžeta Crne Gore.

Vlada je usvojila Informaciju o zahtjevu Atlantskog saveza Crne Gore upućenog Vladi Crne Gore za nastavak partnerstva i finansijsku i logističku pomoć realizaciji XI To Be Secure Foruma, koji će se održati u Budvi 15. oktobra 2021. godine. U raspravi je konstatovano da je 2BS Forum prepoznat kao jedan od najznačajnijih događaja u jugoistočnoj Evropi posvećen bezbjednosnim izazovima savremenog doba. Takođe, Forum predstavlja korisnu platformu za dalju promociju interesa i ciljeva Crne Gore, njene uloge u regionu i napora u okviru evropske i evroatlantske zajednice. Tim povodom, prihvaćen je tekst Ugovora o poslovnoj saradnji između Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva odbrane i Atlantskog saveza, kako bi se ispunili preduslovi za uplatu finansijske podrške Atlantskom savezu u iznosu od 15.000,00 eura za sufinansiranje organizacije Foruma.

Donijete su Izmjene i dopune Mjera podrške privredi i građanima za II kvartal 2021. godine. Na inicijativu Ministarstva finansija i socijalnog staranja predmet izmjena i dopuna je mjera 2.5 – Jednokratna  podrška za uspostavljanje sistema za elektronsku fiskalizaciju, u kojoj se produžava rok za uspostavljanje sistema elektronske fiskalizacije zaključno sa 30. 11. 2021. godine. Navedena podrška predstavlja jednokratnu finansijsku pomoć za uvođenje sistema elektronske fiskalizacije i evidentiranje prometa putem sistema elektronske fiskalizacije, u iznosu od 50 ili 100 eura po elektronskom naplatnom uređaju, za pojedine kategorije poreskih obveznika.

43. sjednica Vlade Crne Gore (14.10.2021.)


43. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača Materijal Zaključci
2.Predlog odluke o obrazovanju Komisije za evropske integracije Materijal Zaključci
3.Predlog strategije za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025. s Predlogom akcionog plana za period jul 2021-decembar 2022. godine Zaključci
4.Predlog programa razvoja zdravstvenog turizma Crne Gore 2021-2023. godine s Predlogom akcionog plana do 2023. godine Materijal Zaključci
5.Informacija o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma (period januar - jun 2021. godine) Materijal Zaključci
6.Predlog plana pripreme zimske turističke sezone 2021/2022. godine Materijal Zaključci
7.Predlog za kandidovanje projekta Izgradnja hotela „Liko Soho“ Bar, po kondo modelu poslovanja, na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma Materijal Zaključci
8.Informacija o uspostavljanju platforme za digitalno učenje „ILIAS“ Materijal Zaključci
9.Informacija o izgradnji objekta za potrebe državnih organa u okviru projekta „Unaprjeđenje energetske efikasnosti u javnim zgradama“, u skladu sa Ugovorom o kreditu, Ugovorom o grantu i Posebnim ugovorom, koji su potpisani između KfW banke i Vlade CG Materijal Zaključci
10.Informacija o zahtjevu Atlantskog saveza Crne Gore upućenog Vladi Crne Gore za nastavak partnerstva i finansijsku i logističku pomoć u realizaciji XI To Be Secure Foruma Materijal Zaključci
11.Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva zdravlja Materijal Zaključci
12.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Zavod za geološka istraživanja Crne Gore Materijal Zaključci
13.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za zaštitu životne sredine Materijal Zaključci
14.Kadrovska pitanja Zaključci
14.1Predlog za prestanak mandata pomoćnika direktora Uprave javnih radova Materijal
14.2Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za normativno uređenje sistema javne uprave i harmonizaciju propisa u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija Materijal
14.3Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za strateško planiranje u javnoj upravi, međunarodnu saradnju i IPA projekte u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija Materijal
14.4Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj u ranijem Ministarstvu održivog razvoja i turizma Materijal
14.5Predlog za određivanje vršioca dužnosti sekretara Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
14.6Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za prirodu u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
14.7Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
14.8Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata glavnog državnog arhitekte u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Materijal
14.9Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Materijal
14.10Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za vaspitanje i obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i nacionalnih zajednica u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Materijal
14.11Predlog za određivanje vršiteljke dušnosti pomoćnice sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo Materijal
14.12Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
14.13Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
14.14Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za rad i zapošljavanje u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
14.15Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za rad i zapošljavanje u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
14.16Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za razvojne politike u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
14.17Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za razvojne politike u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
14.18Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Direktorata za industrijski i regionalni razvoj u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
14.19Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za industrijski i regionalni razvoj u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
14.20Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za investicije u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
14.21Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za investicije u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
14.22Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
14.23Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
14.24Predlog za prestanak vršenja dužnosti v. d. generalnog direktora Direktorata za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
14.25Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za digitalnu ekonomiju i tehnološki razvoj u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
14.26Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za normativne poslove i upravni postupak u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja Materijal
14.27Predlog za razrješenje člana Socijalnog savjeta Crne Gore Materijal
14.28Predlog za imenovanje članice Socijalnog savjeta Crne Gore Materijal
14.29Predlog za imenovanje članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Montenegro Works" Materijal
14.30Predlog za imenovanje izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Montenegro Works" Materijal
14.31Predlog za imenovanje savjetnika potpredsjednika Vlade Materijal
14.32Predlog za razrješenje dosadašnjeg direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Materijal
14.33Predlog za imenovanje v.d. direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Materijal
14.34Predlog za prestanak vršenja dužnosti direktora Agencije za zaštitu konkurencije Materijal
14.35Predlog za određivanje v.d. direktora Agencije za zaštitu konkurencije Materijal
14.36Predlog za prestanak vršenja dužnosti direktora Uprave za saradnju sa dijasporom - iseljenicima, zbog isteka vremena na koji je određen Materijal
14.37Predlog za određivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju sa dijasporom - iseljenicima, do imenovanja direktora ovog organa uprave u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
15.Predlog odluke o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Francuske o aktivnostima Francuske razvojne agencije, Institucije „Proparco“ i „Expertise France“ u Crnoj Gori (bez rasprave) Materijal Zaključci
16.Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju (bez rasprave) Materijal Zaključci
17.Predlog akcionog plana za sprovođenje Nacionalnog programa zaštite potrošača za 2021. godinu sa Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Nacionalnog programa zaštite potrošača za 2020. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
18.Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Bjelotina“, opština Herceg Novi s Predlogom aneksa 1 Ugovora o koncesiji (bez rasprave) Materijal Zaključci
19.Informacija o neutrošenim sredstvima u kapitalnom budžetu Uprave za saobraćaj za 2021. godinu sa predlogom za preusmjeravanje sredstava na druge kapitalne projekte (bez rasprave) Materijal Zaključci
20.Predlog za davanje na korišćenje bez naknade Ministarstvu ekonomskog razvoja, poslovnog prostora u svojini Države Crne Gore, označenog kao zgrada broj 1, PD 11, površine 176 m2 , koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 1342 (bez rasprave) Materijal Zaključci
21.Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-4407/2, od 30. septembra 2021. godine, sa sjednice od 23. septembra 2021. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
22.Predlog za preusmjerenje sredstava s potrošačke jedinice Uprava za sport i mlade na potrošačku jedinicu Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
23.Predlog mišljenja na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti („Službeni list CG“, broj 36/11, 66/15 i 39/17) (bez rasprave) Materijal Zaključci
24.Pitanja i predlozi
24.1Predlog plaforme za posjetu delegacije Vlade Crne Gore koju predvodi ministarka zdravlja spec. dr Jelena Borovinić Bojović Saveznoj Republici Njemačkoj, Berlin, od 21.10.2021. do 25.10.2021. godine Materijal Zaključci
24.2Predlog platforme za radnu posjetu potpredsjednika Vlade Crne Gore dr Dritana Abazovića i ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića Sjedinjenim Američkim Državama, 18. i 19. oktobra 2021. godine Materijal Zaključci
24.3Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 04-1798/2, od 7. oktobra 2021. godine Materijal Zaključci
24.4Predlog izmjena i dopuna Mjera podrške privredi i građanima za II kvartal 2021. godine Materijal Zaključci
Napomena:Materijal za tačku 3. (Predlog strategije za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025. s Predlogom akcionog plana za period jul 2021-decembar 2022. godine) će biti objavljen nakon tehničke redakcije.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?