Ana Novaković Đurović

ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Ana Novaković Đurović rođena je 20.12.1985. u Podgorici. Završila je Fakultet političkih nauka u Podgorici, smjer – međunarodni odnosi (spec.sci.). Profesionalni angažman započela je u Centru za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) od 2007. godine. Od 2009-2021. bila je na poziciji izvršne direktorke (CRNVO). Od jula 2021. godine politička je direktorka GP URA.

Bavi se konsultantskim i trenerskim radom 12 godina, za NVO, javnu upravu kao i biznis sektor, sa posebnim fokusom na teme: Upravljanje projektima finansiranim iz fondova Evropske unije, Organizacijski razvoj, Strateško planiranje.

Kao konsultantkinja, između ostalog, bila je angažovana na izradi niza projekata i strateških planova za organizacije koje se bave zaštitom životne sredine i planiranjem prostora. Kontinuirano je angažovana na projektima UNDP-a u Crnoj Gori, WYG-a, OSCE-a, te prekograničnog programa saradnje CG i BiH u okviru IPA II. Niz godina sprovodila je i obuke za državne službenike u okviru programa edukacije koju organizuje Uprave za kadrove.

Intezivno je uključena u proces evropske integracije Crne Gore. Od marta 2012. bila je članica radne grupe za EU pregovaračko Poglavlje 23: Pravosuđe, borba protiv korupcije i temeljna prava i izradila dio akcionog plana za ovo poglavlje. Upravljala je realizacijom više desetina projekata (uključujući projekte finansirane od EU), koji se odnose na uspostavljanje vladavine prava i razvoj civilnog društva u Crnoj Gori. Godinama je zagovarala uvođenje instituta zviždača u naš pravni sistem i upravljala izradom prvog modela zakona o zaštiti zviždača.

Članica radne grupe za EU pregovaračko poglavlje 23: Pravosuđe, borba protiv korupcije i temeljna prava. (2012-2020).

U dva mandata, bila je zamjenica predsjednika/ce Savjeta Vlade za saradnju sa NVO. (2012-2014)

Dobitnica je nagrade Unije poslodavaca za naj-menadžerku u civilnom društvu, 2018. godine.

Članica je Predsjedništva GP URA.