Biografija pukovnika dr Vladana Martića

V.D. Generalnog direktora Direktorata za logistiku

Pukovnik dr Vladan Martić rođen je 04. oktobra 1979. godine u Priboju.

Radno iskustvo

Karijeru u Ministarstvu odbrane započeo je kao referent u Odsjeku za finansije 2007. godine.
U periodu od 2017-2022 godine obavljao je dužnost načelnika Odjeljenja za finansije u Generalštabu Vojske Crne Gore. Od januara 2023. godine postavljen je za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za logistiku u Ministarstvu odbrane.

Obrazovanje i specijalizacije

Nakon završene Vojno tehničke akademije u Beogradu, stekao je zvanje magistra ekonomskih nauka na Univerzitetu Crne Gore. Doktorsku tezu na temu "Primjena XBRL-a u funkciji unapređenja kvaliteta finansijskog izvještavanja u Crnoj Gori” odbranio je 03. jula 2017. godine pod mentorstvom prof. dr Slobodana Malinića.

Od 2007. godine angažovan je na Univerzitetu Mediteran, najprije kao asistent a od 2019. godine izabran je u naučno zvanje docenta za računovodstvenu grupu predmeta (finansijsko računovodstvo, upravljačko računovodstvo, strategijsko upravljačko računovodstvo, kontrola i revizija).

Nadalje, od 2012. godine angažovan je kao predavač na Institutu računovođa i revizora Crne Gore, a od 2017. godine i kao predavač na modulu iz Upravljačkog računovodstva, u okviru obuke računovođa u državnoj upravi Crne Gore. U Republici Sjevernoj Makedoniji angažovan je na obuci tutora u okviru obuke računovođa u državnoj upravi. Obuka se vrši u saradnji i po programu CIPFA – Chartered Institute of Public Finance and Accountancy.

Projekti, naučne i stručne konferencije

Učestvovao je u velikom broju projekata, a trenutno je konsultant radne grupe Sudskog savjeta na implementaciji ERP sistema, a od 2022. godine predsjedavajući je radne grupe Ministarstva odbrane na implementaciji Jedinstvenog informacionog sistema.

Aktivni je učesnik brojnih naučnih i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu koji su organizovani na teme: računovodstva i revizije, procjene vrijednosti preduzeća, korporativnog upravljanja i sl.

Oženjen je i otac dvoje djece.

Kontakt

pukovnik dr Vladan Martić

v.d. generalnog direktora