Bojan Vujović

VD Generalni direktor

Bojan Vujović, diplomirani ekonomista, je rođen 19. novembra 1988.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Baru, kao dobitnik diplome Luča A. Dalje školovanje nastavlja 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, gdje diplomira 2011. godine na smjeru Kvantitativna ekonomija sa prosječnom ocjenom 9,97. Tokom studija dobitnik je brojnih priznanja i stipendija za ostvareni uspjeh i istraživačke aktivnosti.

Radni odnos po prvi put zasniva 2011. godine u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija u Sektoru za tehničku i finansijsku podršku Evropske unije, kao dobitnik stipendije za najbolje studente Gavro Vuković. Tokom daljeg rada pokrivao je pozicije atašea, II sekretara i samostalnog savjetnika I u organizacionim jedinicama koje su se bavile koordinacijom fondova EU u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija / Ministarstvu evropskih poslova i Kancelariji za evropske integracije.

Tokom ovog perioda obavljao je složene poslove vezane za koordinaciju korišćenja dostupnih fondova EU, prije svega u oblasti infrastrukturnih projekata. Od 2013. godine obavlja poslove kontaktne osobe Crne Gore za Zapadnobalkanski investicioni okvir. Od 2014. godine obavlja i funkciju sekretara Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora u oblasti pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na poglavlje 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, a član je i brojnih radnih tijela u okviru procesa planiranja, programiranja i nadgledanja nacionalnih i regionalnih IPA programa.

Od februara 2019. godine je raspoređen na mjesto načelnika Odsjeka za koordinaciju podrške EU u Kancelariji za evropske integracije, a u sistemu za upravljanje Instrumentom pretpristupne podrške EU obavljao je poslove rukovodioca Kancelarije nacionalnog IPA koordinatora.

Od maja 2020. godine imenovan je za savjetnika zamjenika glavnog pregovarača – nacionalnog IPA koordinatora, od kada koordinira radom Sektora za evropske fondove u Kancelariji za evropske integracije i obavlja poslove rukovodioca Operativne strukture za programe prekogranične saradnje. Za zamjenika glavnog pregovarača – nacionalnog IPA koordinatora imenovan je 30. jula 2021. godine.

Od 3. avgusta 2022. godine obavlja poslove vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za evvropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova.

Polaznik je brojnih programa obuke, seminara i radionica koje se odnose na upravljanje fondovima Evropske unije. Tečno govori engleski i italijanski jezik.

Kontakt

Bojan Vujović

VD Generalnog direktora Direktorata za koordinaciju finansijske podrške
Adresa:
Bulevar revolucije 15