Branko Krvavac

šef Kabineta predsjednika Vlade

Branko Krvavac je rođen 1992. godine u Kotoru. Srednju školu završio je u Tivtu, kao đak generacije, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet u Podgorici, koji završava sa prosječnom ocjenom 9, a zatim na istom fakultetu nastavlja magistarske studije i trenutno radi na izradi teze na temu: „Analiza i evaluacija numeričkih fiskalnih pravila u Crnoj Gori“.

Kao jedan od najboljih studenata na smjeru Računovodstvo i revizija, svoj radni angažman započinje u Ministarstvu finansija Crne Gore u septembru 2015. godine. Nakon obavljenog pripravničkog staža, nastavio je svoj dalji radni angažman u Ministarstvu finansija pokrivajući pozicije višeg savjetnika i samostalnog savjetnika u Direktoratu za ekonomsku i razvojnu politiku i  koordinatora u Direkciji za fiskalne analize i projekcije u Direktoratu za državni budžet gdje je obavljao i bio uključen u najodgovornije poslove pomenutih Direktorata.

Učestvovao je u radu više radnih tijela, od kojih se izdvaja učešće u izradi Programa ekonomskih reformi Crne Gore, Fiskalne strategije Crne Gore, Analize promjena minimalne zarade i poreskog opterećenja rada, izrade modela za makroekonomske i fiskalne projekcije, kao i Radne grupe za pripremu pregovora sa EU za poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna unija. Od 2016. godine učesnik je Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku, kao dio godišnjih konsultacija, u skladu sa procesom integracije u EU.

U periodu 2018 - 2020. godine bio je član Revizorskog odbora kompanije „Crnogorski elektroprenosni sistem Crne Gore“ AD, dok je od marta 2021. godine član Odbora direktora „Instituta za javno zdravlje Crne Gore“. Pored navedenog, u periodu 2019-2020. godine bio je angažovan kao lokalni ekspert na projektu „Refrome poreske administracije“ u dijelu poreskog modeliranja, dok je u periodu 2022-2023. bio kao konsultant angažovan na projektu "Uspostavljanje sistema sopstvenim resursima EU u Crnoj Gori".

Pohađao je više stručnih obuka na teme: makroekonomska i fiskalna politika, fiskalni okvir, poreska politika, fiskalni rizici, strukturne reforme u organizaciji međunarodnih institucija (Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka, Evropska komisija) u Austriji, Sloveniji, Belgiji, Luksemburgu, Italiji i drugim zemljama.

Bio je govornik na konferenciji u Beču na temu „Medium-Term Revenue Strategy“, u organizaciji Međunarodnog monetarnog fonda, kao predstavnik Crne Gore.

Govori engleski i služi se francuskim jezikom.

Kontakt

Branko Krvavac

šef Kabineta predsjednika Vlade
Adresa:
Karađorđeva bb, 81000 Podgorica
Telefon:
+382 20 482 810