Danijela Nedeljković Vukčević

v.d. generalne direktorice Direktorata za normativno uređenje sistema javne uprave i harmonizaciju propisa

Sadržaj:
ObrazovanjeKarijera

Danijela Nedeljković-Vukčević rođena je u Podgorici.

Obrazovanje

Osnovnu i srednju školu završila je u Beogradu, a diplomirala je na Pravnom fakultetu.  

Karijera

Svoju karijeru je gradila u javnoj upravi i stekla bogato radno iskustvo na različitim poslovima. Radni angažman u državnim organima započela je na upravnim poslovima (prvostepeni i drugostepeni upravni postupak), zatim na normativnim i drugim poslovima u vezi sa reformom javne uprave.

Samostalno je pripremala i koordinirala pripremu brojnih zakona i drugih propisa, strategija i programa iz ove oblasti. Posebno se izdvajaju Zakon o državnim službenicima i namještenicima kojim je izvršena reforma službeničkog sistema i Zakon o državnoj upravi kao osnov za modernizaciju i reorganizaciju sistema državne uprave.

Takođe, učestvovala je u pripremi i drugih zakona u oblasti sistema javne uprave poput Zakona o upravnom postupku, Zakona o slobodnom pristupu informacijama, Zakona o inspekcijskom nadzoru i dr., kao i brojnih drugih podzakonskih akata.

Pored normativnih poslova, aktivno je učestvovala i u pripremi strateških dokumenata – Plana unutrašnje reorganizacije javnog sektora 2013-2017, Strategije reforme javne uprave 2016-2020. i dr.

U dosadašnjem radu obavljala je i poslove članice Komisije za žalbe, kao i članice Radne grupe za pregovaračko poglavlje 32. koje se odnosi na finansijski nadzor.

Članica je Posebne grupe za reformu javne uprave, koja je formirana između Crne Gore i Evropske komisije, od njenog formiranja. Ispitivačica je u Komisiji za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima i sertifikovana predavačica na temu upravnog postupanja. Održala je brojne seminare i predavanja u oblasti službeničkih odnosa.

U cilju stručnog usavršavanja, učestvovala na brojnim konferencijama, radionicama, seminarima i međunarodnim događajima.  

Posvećena je radu u državnoj administraciji. Tokom rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu javne uprave blisko je sarađivala sa drugim državnim organima, organima jedinica lokalne samouprave, Univerzitetom, sindikatom, privredom, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama i građanima.

Dva puta je bila nagrađena službenica za ostvarene izuzetne uspjehe u radu.

Za v.d. direktorice Direktorata za normativno uređenje sistema javne uprave i harmonizaciju propisa određena je aktom Vlade od 15. aprila 2021. godine.

Govori engleski i italijanski jezik.