Datum provjere kandidata po javnom oglasu za potrebe - Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore - objavljeno dana 13.02.2024. godine

Objavljeno: 13.02.2024. 10:25

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas, da će se provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa broj 02-100/23-3942/3 koji je Uprava za ljudske resurse, dana 14.12.2023. godine objavila za potrebe  Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore za radno mjesto: Samostalni/a referent/kinja, Kancelarija u Podgorici  , održati dana 27.2.2024. godine (utorak) u 9:00h, u prostorijama Uprave za ljudske resurse. 

Provjeru vrši komisija pisanim testiranjem i usmenim intervjuom.

Pisani test kandidati izrađuju u elektronskoj formi, pod šifrom.

Pisano testiranje sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela i podrazumijeva izradu pisanog testa.

- Sadržaj teorijskog dijela pisanog testa određuje se metodom slučajnog odabira 20 pitanja sa liste pitanja koja se odnose na provjeru znanja iz oblasti ustavnog sistema, organizacije, funkcionisanja, načina rada i postupanja organa državne uprave, na koja kandidat odgovara na način što bira jedan od više ponuđenih odgovora.

Izrada teorijskog dijela pisanog testa traje najduže 40 minuta.

Kandidati koji ostvare više od 70% bodova na teorijskom dijelu pisanog testa mogu pristupiti izradi praktičnog dijela pisanog testiranja. 

- Praktični dio pisanog testa sadrži dva zadatka povezanih sa opisom poslova radnog mjesta za koje se sprovodi oglas, koji se određuju metodom slučajnog odabira 2 od 10 zadatka, koje dostavlja državni organ u kojem se vrši popuna radnog mjesta.

Izrada praktičnog dijela pisanog testa traje najduže 60 minuta.

Kandidati koji su ostvarili više od 50% bodova na praktičnom dijelu pisanog testiranja, odnosno kandidati koji su dobili ocjenu “zadovoljava” na provjeri znanja daktilografije, informatike ili stranog jezika (ukoliko su posebna znanja i vještine tražene oglasom), mogu pristupiti usmenom intervjuu.

Vrijeme trajanja usmenog intervjua određuje Komisija.

Postupku provjere može pristupiti samo kandidat sa Liste kandidata koji ispunjava uslove predmetnog oglasa:

   • ANA OROVIĆ

   • JELENA RAŠOVIĆ

Napominjemo da je neophodno da kandidati, prije početka pisanog testa, u cilju utvrđivanja identiteta, Komisiji daju na uvid ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu (sa fotografijom).

Kontakt tel: 020/202-291

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?