Drugi Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u Savjet za saradnju organa državne uprave i NVO

Objavljeno: 25.10.2022. 12:27 Autor: Ministarstvo javne uprave

Na osnovu člana 9 Odluke o Savjetu za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Službeni list CG", broj 89/22), a u skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18) Ministarstvo javne uprave, objavljuje drugi

JAVNI POZIV
za predlaganje pet predstavnika nevladinih organizacija u Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija 

I Pozivaju se predstavnici nevladinih organizacija da predlože
imenovanje po jednog predstavnika u Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija u oblastima:

- volonterizam, 
 - zaštita lica sa invaliditetom, 
- socijalno preduzetništvo, 
- javna uprava i digitalizacija, 
- evropske integracije.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju da bi mogla da predložiti svog predstavnika u Savjet: 

- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog poziva;
- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima - područjima djelovanja navedenim u ovom pozivu;
- da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
- da je u prethodne tri godine, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblastima - područjima djelovanja navedenim u ovom pozivu;
- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Savjetu:
- da ima prebivalište u Crnoj Gori;
- da ima iskustvo u oblasti/oblastima - područjima djelovanja navedenim u ovom pozivu;
-da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

II Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Savjetu, dostavi i sljedeću dokumentaciju na:

- dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
- fotokopiju statuta nevladine organizacije;
- dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa oblasti - područjima djelovanja navedenim u ovom pozivu sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
- dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnufiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
- fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predloženog predstavnika nevladine organizacije u Savjet;
- biografiju predloženog predstavnika nevladine organizacije u Savjet;
- dokaz o iskustvu predloženog predstavnika nevladine organizacije u oblasti/ području djelovanja za koju se predlaže ( stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
- izjavu predloženog predstavnika nevladine organizacije u Savjet da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjavu predloženog predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u Savjet.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog predstavnika za članstvo u Savjetu.

Rok za podnošenje predloga je 4. novembar 2022. godine. 

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija. U obrascu treba navesti i područje djelovanja za koje se predlaže predstavnik nevladine organizacije u Savjet.

Ovaj poziv će biti postavljen na stranici www.gov.me/mju i www.euprava.me

III Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija (u daljem tekstu: Savjet), vrši poslove koji se odnose na:

- razmatranje i davanje mišljenja na predloge strategija, propisa i drugih dokumenata koji su u vezi sa unapređenjem saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i projekata u ovoj oblasti,
- praćenje realizacije strategije, propisa i drugih dokumenata koji su u vezi sa unapređenjem saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i projekata u ovoj oblasti,
- davanje predloga za unapređenje saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija,
- podnošenje inicijativa za donošenje, izmjene i dopune zakona i drugih propisa kojima se uređuje saradnja organa državne uprave i nevladnih organizacija,
- vršenje drugih poslove od značaja za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija.

Savjet ima predsjednika i 12 članova koje imenuje Vlada na period od tri godine. Članove Savjeta čine šest predstavnika organa državne uprave i šest predstavnika nevladinih organizacija.

Predsjednik Savjeta je ministar javne uprave. Predsjednik Savjeta ima zamjenika koga iz reda članova - predstavnika nevladinih organizacija u Savjetu, na predlog predsjednika Savjeta, bira Savjet.

Šest članova Savjeta, imenuju se na predlog nevladinih organizacija čija su područja djelovanja:

 - razvoj nevladinih organizacija, 
 - volonterizam, 
 - zaštita lica sa invaliditetom, 
 - socijalno preduzetništvo, 
 - javna uprava i digitalizacija, 
 - evropske integracije.

Za svako područje djelovanja, imenuje se po jedan član.

Po javnom pozivu objavljenom 22. septembra 2022.godine (poziv br.01-078/22-4317) predložena je jedna predstavnica nevladinih organizacija za članicu Savjeta, za oblast razvoj nevladinih organizacija, dok za preostalih pet oblasti nije bilo predloženih kandidata, usljed čega se ponavlja javni poziv za oblasti u kojima nije bilo predloga.

IV Obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije sa dokumentacijom propisanom ovim pozivom, dostavlja se na adresu:

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE
Rimski trg broj 45
81 000 Podgorica
sa napomenom: “predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Savjet”.

Ministarsvo javne uprave će, u roku od sedam dana od isteka
roka iz ovog poziva, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predloženih predstavnika nevladinih organizacija u Savjet, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.

Uz listu iz prethodnog stava, Ministarstvo će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje nijesu ispunile kriterijume iz ovog poziva, ili su predložile predstavnika koji ne ispunjava kriterijume iz ovog poziva.

Ministar javne uprave će za imenovanje članova Savjeta iz nevladinih organizacija, Vladi Crne Gore predložiti predstavnika nevladine organizacije koji ispunjava uslove iz ovog poziva a za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva.

U slučaju da za dva ili više predstavnika nevladinih organizacija, koji ispunjavaju uslove ovog poziva, bude dostavljen jednak broj predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva, izbor predstavnika nevladinih organizacija koga će predložiti za imenovanje u Savjet, vrši ministar javne uprave.

Predlog predstavnika nevladine organizacije za članstvo u Savjetu biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju iz ovog poziva.


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?