Finansiranje NVO

Sadržaj:
Javni konkursi za kofinansiranje EU projekata i programa koje NVO realizuju u Crnoj GoriPortal o finansiranju NVO projekata i programa

Kontinuirana podrška iz budžeta projektima i programima NVO jedan je od najvažnijih aspekata unapređenja podsticajnog okruženja za njihovo djelovanje, kao i mehanizam za unapređenje saradnje i jačanje međusobnog povjerenja.

Uvođenjem novog modela finansiranja, kroz izmjene i dopune Zakona o nevladinim organizacijama iz 2017. godine, ostvarili smo povezanost između strateških ciljeva u oblastima od javnog interesa sa aktivnostima nevladinih organizacija, koja je usmjerena na kvalitetnu i učinkovitu implementaciju javnih politika. Strateški pristup u planiranju rezultira racionalnim kanalisanjem budžetskih sredstava na aktivnosti kojima će se ostvariti konkretni, vidljivi benefiti po ciljne grupe i krajnje korisnike.

Izmjenama i dopunama Zakona prvi put je utvrđen minimalni procenat od 0,5% tekućeg budžeta koji će se u ove namjene izdvajati na godišnjem nivou, odnosno najmanje 0,3% za oblasti od javnog interesa, 0,1% za oblast zaštite lica sa invaliditetom, najmanje 0,1% za kofinansiranje EU projekata.

Javni konkursi za kofinansiranje EU projekata i programa koje NVO realizuju u Crnoj Gori

Ministarstvo javne uprave svake godine, u martu, na svojoj internet stranici objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije. Postupak i način kofinansiranja projekata i programa NVO podržanih iz fondova Evropske unije  propisani su Uredbom o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije.

Na javni konkurs mogu se prijaviti nevladine organizacije koje su registrovane i djeluju u Crnoj Gori, sa projektima/programima koji se u cjelosti ili djelimično sprovode u Crnoj Gori i koje su nosioci projekta/programa ili partneri na njihovom sprovođenju.

Zahtjev za dodjelu sredstava za kofinansiranje nevladinih organizacija može se podnijeti najkasnije do 1. decembra tekuće godine.

Sve informacije o javnim konkursima za kofinansiranje EU projekata i programa koje NVO realizuju u Crnoj Gori možete dobiti putem e-maila: kofinansiranje@mju.gov.me.

Portal o finansiranju NVO projekata i programa

Sve informacije o finansiranim projektima i programima nevladinih organizacija iz javnih izvora dostupne su na web portalu www.finansiranjenvo.me.

Na portalu su prezentovani podaci o programima i projektima nevladinih organizacija koji su finansirani u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama, kao i onim koji su podržani od strane Fonda za manjine i Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću iz budžetskih sredstava od 2009. godine do danas.

Baza se u kontinuitetu unapređuje, te će u narednom periodu sadržati i podatke o projektima i programima NVO podržanim na lokalnom nivou.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?