Irena Bošković

Autor: KEI

Irena Bošković, profesorica engleskog jezika i kniževnosti, rođena je 23. februara 1979. u Podgorici. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Podgorici. Dalje školovanje nastavlja na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, gdje diplomira na smjeru Engleski jezik i kniževnost.

Radni odnos zasniva 2003. godine u Kancelariji za rodnu ravnopravnost Vlade Crne Gore, od 2009. do 2013. godine bila je načelnica Odjeljenja za rodnu ravnopravnost u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, tokom 2013. godine i šefica kabineta ministra. Od 2013. do 2016. godine radila u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija na mjestu samostalne savjetnice I, a od 2015. godine šefice Odsjeka za programe za državama nečlanicama EU. Nakon toga nastavlja da obavlja poslove šefice Odsjeka/Grupe u organizacionim jedinicama koje su se bavile koordinacijom podrške koje finansira EU/programima teritorijalne i prekogranične saradnje u Ministarstvu evropskih poslova / Kancelariji za evropske integracije.

Tokom ovog perioda obavljala je složene poslove vezane za koordinaciju korišćenja dostupnih fondova EU, prije svega kroz učešće Crne Gore u programima prekogranične i teritorijalne saradnje. Obavlja poslove koji se tiču programiranja i nadgledanja programa prekogranične saradnje sa državama nečlanicama EU, koordinacije sprovođenja projekata tehničke podrške, pripreme izvještaja o sprovođenju programa, te nadgledanja rada zajedničkih tehničkih sekretarijata/antena.

Polaznica je programa obuke, seminara i radionica koje se odnose na upravljanje fondovima Evropske unije, te učestvovala u izradi publikacija/brošura koje predstavljaju rezultate projekata realizovanih kroz programe prekogranične saradnje. Tečno govori engleski i italijanski jezik.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?