Izmjena Konkursa za sufinansiranje programa za učešće na međunarodnim manifestacijama

Objavljeno: 20.04.2022. 08:18 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Izmjena Konkursa za sufinansiranje programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajedničko crnogorsko učešće na međunarodnim manifestacijama i festivalima   


Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, u skladu sa čl. 68 i čl. 70 st. 1 Zakona o kulturi („Sl.list Crne Gore“, br. 49/08, 16/11 i 38/12)  objavljuje

K  O  N  K  U  R  S

za sufinansiranje programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajedničko crnogorsko učešće na međunarodnim manifestacijama i festivalima u 2022. godini

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta sufinansiraće u 2022. godini realizaciju programa i projekata kojima se obezbjeđuje zajednička i cjelovita prezentacija crnogorske kulture na referentnim međunarodnim manifestacijama i festivalima.

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture.

Pravo učešća nemaju:

-     fizička lica,

-     nevladine organizacije,

-     javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, sredstvima planiranim za kulturu, odnosno, budžeta opštine sredstvima planiranim za kulturu

Projekti prijavljeni na konkurs vrednuju se prema kriterijumima propisanim članom 73 Zakona o kulturi:

 • umjetnički kvalitet i značaj projekta za razvoj crnogorske kulture,
 • reference realizatora,
 • doprinos afirmaciji multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti,
 • doprinos podsticanju internacionalnog dijaloga i stimulisanju razvoja partnerstva,
 • doprinos očuvanju tradicije i crnogorske kulturne baštine,
 • doprinos zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza,
 • afirmacija perspektivnih talenata,
 • doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom,
 • realnost budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za njegovu realizaciju.

Projekti i programi će se sufinansirati najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njihovu realizaciju.

Projekti i programi koji su dobili finansijsku podršku iz drugog izvora u Budžetu Crne Gore u iznosu od 50% ukupnih sredstava potrebnih za realizaciju, neće biti sufinansirani na ovom konkursu, shodno pravilima o državnoj pomoći.

Projekti i programi koji nemaju projektovano sufinansiranje mimo budžeta Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, neće biti sufinansirani na ovom konkursu.

Za podnosioce prijava koji su prethodnih godina koristili sredstva po osnovu konkursa o sufinansiranju programa i projekata, cijeniće se i ispunjenost dosadašnjih ugovorenih obaveza.

Prijava na konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na sajtu  www.gov.me/mpnks.

Uz precizno popunjeni obrazac sa podacima o podnosiocu prijave, dostavljaju se i obavezni prilozi iz tačke 4 obrasca:

 • Rješenje o registraciji,
 • Potvrda/ ugovor o učešću,
 • Podaci o međunarodnoj manifestaciji ili festivalu,
 • Program crnogorskog učešća i promocije
 • Spisak učesnika sa izjavama o prihvatanju učešća,
 • Dinamika realizacije projekta,
 • Detaljno specifikovan budžet projekta sa izvorima finansiranja,
 • Plan medijske prezentacije.

Prijava sa navedenim prilozima, podnosi se:

u jednom štampanom primjerku, neposredno ili poštom na adresu:

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, ul. Njegoševa 83, 81250 Cetinje, sa naznakom »Konkurs za ... (navedite oblast)«.

i obavezno u elektronskoj formi, na USB-u, CD-u ili DVD-u, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku (prijava sa svim prilozima).

Prijave se podnose zaključno sa 06.05.2022. godine. 

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Prijave napisane rukom nijesu prihvatljive. Konkursni materijal se ne vraća.

Vrednovanje projekata vrši komisija koju Ministarstvo obrazuje od afirmisanih umjetnika i stručnjaka u kulturi.

Ministar će na predlog stručnih komisija donijeti odluku o sufinansiranju projekata i programa, dok će ugovor sa odabranim realizatorima biti zaključen u roku od 20 dana od dana objavljivanja odluke o sufinansiranju.

Rezultati konkursa biće javno objavljeni.

Prijavne obrasce možete preuzeti u nastavku. 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?