Konkurs za dodjelu sredstava za projekte Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara CG

Objavljeno: 20.04.2022. 10:05 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore (u daljem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa članom 128 stav 3 Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore", br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19),  a u vezi čl. 68, 69 i 70 Zakona o kulturi („Sl. list Crne Gore“, br. 49/08, 16/11 i 38/12) i Odluke br. 21-01-629/22-3291/1 od 19.04.2022. godine objavljuje

K O N K U R S

za dodjelu sredstava za projekte Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara 

Crne Gore u 2022. godini

 

            Pozivaju se zainteresovani subjekti da podnesu prijave na Konkurs za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore u 2022. godini (u daljem tekstu: Konkurs), u cilju ostvarivanja javnog interesa iz oblasti zaštite i očuvanja kulturne baštine.

      Prijave mogu podnijeti:

 • fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Crnoj Gori, odnosno koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture,
 • vlasnici, odnosno držaoci[1] kulturnog dobra, odnosno nosioci, čuvari nematerijalne baštine[2], u skladu sa zakonom.
 

       Pravo učešća nemaju:

 
 • nevladine organizacije,
 •  
 • javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, odnosno budžeta opštine sredstvima planiranim za kulturu.[3]
 

      Konkursom će se sufinansirati projekti u sljedećim oblastima:

 
 1. arheološka i konzervatorska istraživanja,
 2. izrada konzervatorskog projekta,
 3. sprovođenje konzervatorskih mjera,
 4. analize i studije za ekonomsku valorizaciju kulturne bašine i njeno održivo korišćenje,
 5. edukacija i doedukacija kadrova,
 6. prezentacija i popularizacija kulturne baštine.
 

  Raspodjela sredstava iz ovog Konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

 
 • doprinos prijavljenog projekta ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u oblasti zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
 • kvalitet prijavljenog projekta,
 • reference podnosioca prijave, odnosno realizatora projekta,
 • stepen izvršavanja obaveza iz prethodnog perioda u realizaciji projekata iz oblasti zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
 • doprinos razvoju multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti,
 • doprinos podsticanju internacionalnog dijaloga i stimulisanju razvoja partnerstva,
 • međunarodna afirmacija crnogorske kulturne baštine,
 • ravnomjerni kulturni razvoj Crne Gore, odnosno opštine,
 • doprinos očuvanju tradicije i crnogorske kulturne baštine,
 • realnost budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za njegovu realizaciju,
 • visok stepen fizičke ugroženosti kulturnog dobra (posebno hitne intervencije),
 • nastavak radova koji su u završnoj fazi, nezavisno od stepena ugroženosti,
 • pripremljena projektna dokumentacija za izvođenje konzervatorskih radova.
 

Prijava na konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na sajtu  www.gov.me/mpnks.

            Uz precizno popunjeni obrazac sa podacima o podnosiocu prijave, dostavljaju se i obavezni prilozi iz tačke 4 obrazaca:

            Rok za podnošenje prijava traje 30 dana od dana objavljivanja ovog konkursa, zaključno sa 20.05.2022. godine.

            Popunjena, potpisana i ovjerena prijava sa prilozima iz tačke 4 obrazaca podnosi se:

u jednom štampanom primjerku, neposredno ili poštom na adresu: 

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, ul. Vaka Đurovića bb, 81000 Podgorica, sa naznakom »Konkurs za dodjelu sredstava za projekte Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore u 2022. godini«, sa napomenom: NE OTVARATI,

i obavezno u elektronskoj formi, na USB-u, CD-u ili DVD-u, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku (prijava sa svim prilozima). 

            Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Prijave napisane rukom nijesu prihvatljive. Konkursni materijal se ne vraća.

            Vrednovanje projekata prema gore navedenim kriterijumima vrši Komisija za raspodjelu sredstava za projekte iz Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija), koju obrazuje Ministarstvo.

            Komisija nakon sprovedenog postupka vrednova­nja pri­java utvrđuje predlog projekata, koji dostav­lja Ministarstvu. U skladu sa članom 128 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, Program zaštite na predlog Ministarstva, na period od jedne godine, donosi Vlada Crne Gore, dok se ugovor sa odabranim realizatorima zaključuje u roku ne dužem od 20 dana od dana usvajanja Programa zaštite od strane Vlade Crne Gore.

            Rezultati konkursa, odnosno usvojeni Program zaštite od strane Vlade Crne Gore biće javno objavljen.  

[1] Držalac kulturnog dobra je pravno ili fizičko lice koje posjeduje kulturno dobro, a nije njegov vlasnik.

[2] Nosilac, odnosno čuvar nematerijalne baštine je pojedinac, zajednica ili druga organizacija koja sprovodi, održava i prenosi nematerijalno kulturno dobro. 

[3] Član 71 Zakona o kulturi

Prijavne obrasce, izjavu o partnerstvu i odluku o objavljivanju Konkursa možete preuzeti u nastavku. 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?