Javni konkurs za NVO „Kultura za sve“

Objavljeno: 11.11.2021. 06:36 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Na osnovu člana 32 v Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi s Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („Službeni list CG“, broj 14/18) i Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini („Službeni list CG“, broj 88/20), Komisija Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2021. u oblastima umjetnosti i kulture objavljuje

JAVNI KONKURS

„Kultura za sve“

za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija 

u oblastima umjetnosti i kulture

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da na ovaj konkurs prijave projekte/programe u oblastima umjetnosti i kulture, kojima mogu doprinijeti realizaciji ciljeva i prioriteta utvrđenih Zakonom o kulturi i Programom razvoja kulture Crne Gore 2016–2020, kao i relevantnim intersektorskim strategijama.

Strateški ciljevi i prioriteti čijem ostvarenju treba da doprinesu projekti/programi nevladinih organizacija u 2021. godini su:

  • Ravnomjeran razvoj kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore
  • Jačanje nezavisne kulturne scene
  • Zaštita i promocija raznolikosti kulturnih izraza

Prioritetni problemi u umjetnosti i kulturi čije rješavanje se planira finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija su: neravnomjeran razvoj kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore i nedovoljno djelovanje nezavisne kulturne scene u realizaciji kvalitetnih projekata i programa od značaja za unapređenje i razvoj oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva i kulturne baštine, u skladu sa savremenim kulturnim praksama i definisanim javnim interesom u kulturi.

Ciljne grupe su: nevladine organizacije iz oblasti umjetnosti i kulture, strukovna udruženja, amatersko stvaralaštvo, manifestacije i festivali, organizacije koje se bave zaštitom i očuvanjem kulturne baštine, publika i konzumenti sadržaja u kulturi, lokalne zajednice manje razvijenih opština, djeca, roditelji, mladi, žene, socijalno senzitivne grupe (osobe s invaliditetom, LGBT, itd.) i manjinske zajednice. Prepoznate potrebe ciljnih grupa su: unapređenje kapaciteta, vidljivost, umrežavanje, kao i raznovrsnost i dostupnost kulturnih sadržaja i ravnomjerna zastupljenost na cijeloj teritoriji Crne Gore.

U kontekstu strateških ciljeva, finansiraće će se projekti NVO u sljedećim oblastima:

1. Kulturno-umjetničko stvaralaštvo (likovno stvaralaštvo, fotografija i dizajn; muzička i muzičko scenska djelatnost, kao i aktivnost kulturno-umjetničkih društava; književnost i izdavaštvo; štampani i elektronski časopisi za kulturu i umjetnost; pozorišna produkcija i razvoj pozorišne kulture; manifestacije i festivali; filmska djelatnost (razvoj i produkcija kratkog filma); kreativne industrije);

2. Kulturna baština (prezentacija i popularizacija pokretne, nepokretne i nematerijalne kulturne baštine, kao i muzejske, konzervatorske, bibliotečke, arhivske i kinotečke djelatnost).

Prihvatljive aktivnosti za finansiranje su:

• Produkcija kulturno-umjetničkih djela i programa;

• Promocija svih oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva;

• Izrada i prezentacija kulturnih proizvoda;

• Organizacija ekspertskih treninga, obuka, tematskih foruma, seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i sl;

• Organizovanje edukativnih i informativnih kampanja;

• Umrežavanje, saradnja, razmjena informacija, znanja i iskustava;

• Dizajn i objavljivanje štampanih i elektronskih publikacija – kao prateći materijal projekta;

• Nabavka materijala za izradu opreme kod izvođačkih djelatnosti i elemenata nematerijalnih dobara kod nosilaca/čuvara tradicije – kao prateći materijal projekta.

Popis projektnih aktivnosti nije konačan, već će se za finansiranje uzeti u obzir i druge aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva i prioriteta konkursa.

Konkursom se ne mogu finansirati projekti/program čije su aktivnosti: 

• Isključivo za pokrivanje pojedinačnih troškova za učešće na manifestacijama, festivalima, takmičenjima, smotrama, radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, studijskim kursevima, posjetama, treninzima i sl.;

• Isključivo kupovina/iznajmljivanje radnih prostorija i/ili tehničke opreme, izgradnja ili isključivo obnova objekata;

• Arheološka i konzervatorska istraživanja koja zadiru u integritet kulturnog dobra;

• Započete prije završetka javnog konkursa, odnosno isteka roka za prijavu na konkurs;

• Završene prije objavljivanja odluke o raspodjeli;

• Vezane za dobrotvorne donacije;

• S ciljem prebijanja manjka, otplate duga ili plaćanja kamate.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 330.000,00 eura.

Najnižiji iznos sredstava koji se može tražiti, odnosno dodijeliti pojedinom projektu/programu je 4.000 eura, a najviši 15.000 eura.

Projekat/program nevladine organizacije se, po pravilu, finansira u iznosu koji ne može biti manji od 80% od iznosa sredstava navedenog u prijavi na javni konkurs, koji se traži od Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Konkursom se mogu finansirati samo projekti/programi čije aktivnosti će biti realizovane:

- u periodu koji nije duži od 12 mjeseci od početka realizacije projekta/programa;

- najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora.

Ukoliko nevladina organizacija planira indirektne troškove, maksimalni iznos u kojem mogu biti specifikovani je 10% od ukupnih sredstava traženih za realizaciju projekta/programa.

Na konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše 2 projekta/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom projektu/programu u okviru ovog javnog konkursa.

Opšti uslovi:

Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

a) upisana u Registar nevladinih organizacija;

b) kroz ciljeve i/ili djelatnosti u Statutu, definisala umjetnost i/ili kulturu kao oblast svog djelovanja;

c) predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu - bilans stanja i bilans uspjeha;

d) u oblasti umjetnosti i/ili kulture realizovala projekat/e i/ili program/e u prethodne tri godine.

Specifični uslovi:

a) ukoliko je aplikant organizacija iz Podgorice, poželjno je imati partnera iz drugog grada i određene projektne aktivnosti organizovati u sjedištu partnera ili u drugom gradu;

b) poželjno je partnerstvo organizacija iz različitih regiona;

ili c) zastupljenost  projektnih aktivnosti na međuregionalnom nivou.

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

1) doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u oblastima umjetnosti i kulture;

2) kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;

3) kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;

4) transparentnost rada nevladine organizacije.

Ministarstvo podstiče prijavljivanje partnerskih projekata/programa, posebno sa nevladinim organizacijama koje su u smislu operativnih i finansijskih kapaciteta manje razvijene od nevladine organizacije podnosioca projekta/programa.

Partnerstvo se odnosi na dogovoren, stabilan i obavezujući odnos, koji podrazumijeva zajedničku odgovornost u realizaciji prijavljenog programa/projekta.

Bodovanje projekata/programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se u skladu sa mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa („Službeni list CG“, broj 13/18), na obrascu za bodovanje, koji je utvrdilo i objavilo Ministarstvo javne uprave, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, uz obrazloženje dodijeljenih bodova po svakom mjerilu.

Na osnovu broja bodova nezavisnih procjenjivača, Komisija utvrđuje rang listu projekata, odnosno programa koji su bodovani, a na osnovu nje donosi Odluku o raspodjeli sredstava.

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („Službeni list CG“, broj 14/18), a koji se može preuzeti na linku ispod teksta konkursa. (prijavni obrazac je prilagođen aktulenom Konkursu u oblastima umjetnosti i kulture).

Prijavni obrazac sadrži:

• prijavu;

• izjavu o nepostojanju višestrukog finansiranja;

• izjavu o partnerstvu;

• budžet projekta/programa;

• izjavu o istinitosti podataka u prijavi

Uz prijavni obrazac, nevladina organizacija dužna je da dostavi sljedeće obavezne priloge:

• fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO, a za NVO upisane u registar prije 2012. godine i fotokopiju rješenja o usklađivanju statuta sa Zakonom o NVO („Službeni list CG“, broj 39/11) – dostaviti isto i za partnersku organizaciju;

• fotokopiju statuta u kojem su umjetnost i/ili kultura definisane kao oblast djelovanja – dostaviti isto i za partnersku organizaciju;

• fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu -bilans stanja i bilans uspjeha, sa brojem iskaza Poreske uprave Crne Gore – dostaviti isto i za partnersku organizaciju;

• dokaz da je u oblasti umjetnosti i/ili kulture realizovala projekat/e, program/e  i/ili istraživanja u prethodne tri godine;

• Za projekte koji podrazumijevaju korišćenje autorskih prava koja ne pripadaju podnosiocu prijave, potrebno je dostaviti dokaz o regulisanim autorskim pravima sa autorom, odnosno nosiocem autorskih prava (autorski ugovor ili pismeni pristanak autora);

• Za projekte koji podrazmijevaju korišćenje kulturnog dobra, potrebno je dostaviti odobrenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara, u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 10.12.2021. godine.

Popunjenu, potpisanu i pečatiranu prijavu, uz obavezne priloge, neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na USB-u ili CD-u, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku (prijava i prilozi).

Prijava se popunjava kucanim tekstom. Prijava i priložena dokumentacija se ne vraćaju.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i USB ili CD treba

poslati isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, na sljedeću adresu:

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

ul. Njegoševa br.83, 81250 Cetinje  

s napomenom: NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs broj: 13-056/21-10736/1  pod nazivom

„Kultura za sve“

U razmatranje će biti uzeti samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu kabinet.kultura@mpnks.gov.me, zaključno sa 10.12.2021. godine.  

Komisija Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija, će u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

Tekst konkursa, prijavni obrazac i obrazac za bodovanje možete preuzeti u nastavku. 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?