Јавни конкурс за НВО „Култура за све“

На основу члана 32 в Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), а у вези с Правилником о садржају јавног конкурса за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација и изгледу и садржају пријаве на јавни конкурс („Службени лист ЦГ“, број 14/18) и Одлуком о утврђивању приоритетних области од јавног интереса и висине средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2021. години („Службени лист ЦГ“, број 88/20), Комисија Министарства просвјете, науке, културе и спорта за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација у 2021. у областима умјетности и културе објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

„Култура за све“

за финансирање пројеката/програма невладиних организација 

у областима умјетности и културе

Позивају се невладине организације које имају капацитете и искуство да на овај конкурс пријаве пројекте/програме у областима умјетности и културе, којима могу допринијети реализацији циљева и приоритета утврђених Законом о култури и Програмом развоја културе Црне Горе 2016–2020, као и релевантним интерсекторским стратегијама.

Стратешки циљеви и приоритети чијем остварењу треба да допринесу пројекти/програми невладиних организација у 2021. години су:

  • Равномјеран развој културе на цијелој територији Црне Горе
  • Јачање независне културне сцене
  • Заштита и промоција разноликости културних израза

Приоритетни проблеми у умјетности и култури чије рјешавање се планира финансирањем пројеката/програма невладиних организација су: неравномјеран развој културе на цијелој територији Црне Горе и недовољно дјеловање независне културне сцене у реализацији квалитетних пројеката и програма од значаја за унапређење и развој области културно-умјетничког стваралаштва и културне баштине, у складу са савременим културним праксама и дефинисаним јавним интересом у култури.

Циљне групе су: невладине организације из области умјетности и културе, струковна удружења, аматерско стваралаштво, манифестације и фестивали, организације које се баве заштитом и очувањем културне баштине, публика и конзументи садржаја у култури, локалне заједнице мање развијених општина, дјеца, родитељи, млади, жене, социјално сензитивне групе (особе с инвалидитетом, ЛГБТ, итд.) и мањинске заједнице. Препознате потребе циљних група су: унапређење капацитета, видљивост, умрежавање, као и разноврсност и доступност културних садржаја и равномјерна заступљеност на цијелој територији Црне Горе.

У контексту стратешких циљева, финансираће ће се пројекти НВО у сљедећим областима:

1. Културно-умјетничко стваралаштво (ликовно стваралаштво, фотографија и дизајн; музичка и музичко сценска дјелатност, као и активност културно-умјетничких друштава; књижевност и издаваштво; штампани и електронски часописи за културу и умјетност; позоришна продукција и развој позоришне културе; манифестације и фестивали; филмска дјелатност (развој и продукција кратког филма); креативне индустрије);

2. Културна баштина (презентација и популаризација покретне, непокретне и нематеријалне културне баштине, као и музејске, конзерваторске, библиотечке, архивске и кинотечке дјелатност).

Прихватљиве активности за финансирање су:

• Продукција културно-умјетничких дјела и програма;

• Промоција свих области културно-умјетничког стваралаштва;

• Израда и презентација културних производа;

• Организација експертских тренинга, обука, тематских форума, семинара, конференција, радионица, округлих столова и сл;

• Организовање едукативних и информативних кампања;

• Умрежавање, сарадња, размјена информација, знања и искустава;

• Дизајн и објављивање штампаних и електронских публикација – као пратећи материјал пројекта;

• Набавка материјала за израду опреме код извођачких дјелатности и елемената нематеријалних добара код носилаца/чувара традиције – као пратећи материјал пројекта.

Попис пројектних активности није коначан, већ ће се за финансирање узети у обзир и друге активности које доприносе остварењу циљева и приоритета конкурса.

Конкурсом се не могу финансирати пројекти/програм чије су активности: 

• Искључиво за покривање појединачних трошкова за учешће на манифестацијама, фестивалима, такмичењима, смотрама, радионицама, семинарима, конференцијама, конгресима, студијским курсевима, посјетама, тренинзима и сл.;

• Искључиво куповина/изнајмљивање радних просторија и/или техничке опреме, изградња или искључиво обнова објеката;

• Археолошка и конзерваторска истраживања која задиру у интегритет културног добра;

• Започете прије завршетка јавног конкурса, односно истека рока за пријаву на конкурс;

• Завршене прије објављивања одлуке о расподјели;

• Везане за добротворне донације;

• С циљем пребијања мањка, отплате дуга или плац́ања камате.

Укупан износ средстава која се могу расподијелити овим конкурсом је: 330.000,00 еура.

Најнижији износ средстава који се може тражити, односно додијелити поједином пројекту/програму је 4.000 еура, а највиши 15.000 еура.

Пројекат/програм невладине организације се, по правилу, финансира у износу који не може бити мањи од 80% од износа средстава наведеног у пријави на јавни конкурс, који се тражи од Министарства просвјете, науке, културе и спорта.

Конкурсом се могу финансирати само пројекти/програми чије активности ће бити реализоване:

- у периоду који није дужи од 12 мјесеци од почетка реализације пројекта/програма;

- најкасније у року од 12 мјесеци од дана закључења уговора.

Уколико невладина организација планира индиректне трошкове, максимални износ у којем могу бити спецификовани је 10% од укупних средстава тражених за реализацију пројекта/програма.

На конкурс невладина организација може пријавити највише 2 пројекта/програма, али јој се могу додијелити средства само за један пројекат/програм. Та невладина организација може бити и партнер на само једном пројекту/програму у оквиру овог јавног конкурса.

Општи услови:

Пријаву пројекта/програма на овај конкурс може поднијети невладина организација која је:

а) уписана у Регистар невладиних организација;

б) кроз циљеве и/или дјелатности у Статуту, дефинисала умјетност и/или културу као област свог дјеловања;

ц) предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину - биланс стања и биланс успјеха;

д) у области умјетности и/или културе реализовала пројекат/е и/или програм/е у претходне три године.

Специфични услови:

а) уколико је апликант организација из Подгорице, пожељно је имати партнера из другог града и одређене пројектне активности организовати у сједишту партнера или у другом граду;

б) пожељно је партнерство организација из различитих региона;

или ц) заступљеност  пројектних активности на међурегионалном нивоу.

Расподјела средстава из овог конкурса врши се на основу сљедећих критеријума:

1) допринос пријављеног пројекта, односно програма остваривању јавног интереса и реализацији стратешких циљева у областима умјетности и културе;

2) квалитет пријављеног пројекта, односно програма;

3) капацитет невладине организације да реализује пријављени пројекат, односно програм;

4) транспарентност рада невладине организације.

Министарство подстиче пријављивање партнерских пројеката/програма, посебно са невладиним организацијама које су у смислу оперативних и финансијских капацитета мање развијене од невладине организације подносиоца пројекта/програма.

Партнерство се односи на договорен, стабилан и обавезујући однос, који подразумијева заједничку одговорност у реализацији пријављеног програма/пројекта.

Бодовање пројеката/програма према наведеним критеријумима, вршиће се у складу са мјерилима и на начин утврђен Уредбом о финансирању пројеката и програма невладиних организација у областима од јавног интереса („Службени лист ЦГ“, број 13/18), на обрасцу за бодовање, који је утврдило и објавило Министарство јавне управе, а сваки пројекат ће бодовати по два независна процјењивача, уз образложење додијељених бодова по сваком мјерилу.

На основу броја бодова независних процјењивача, Комисија утврђује ранг листу пројеката, односно програма који су бодовани, а на основу ње доноси Одлуку о расподјели средстава.

Пријава пројекта/програма доставља се искључиво на обрасцу прописаном Правилником о садржају јавног конкурса за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација и изгледу и садржају пријаве на јавни конкурс („Службени лист ЦГ“, број 14/18), а који се може преузети на линку испод текста конкурса. (пријавни образац је прилагођен актуленом Конкурсу у областима умјетности и културе).

Пријавни образац садржи:

• пријаву;

• изјаву о непостојању вишеструког финансирања;

• изјаву о партнерству;

• буџет пројекта/програма;

• изјаву о истинитости података у пријави

Уз пријавни образац, невладина организација дужна је да достави сљедеће обавезне прилоге:

• фотокопију рјешења о упису у регистар НВО, а за НВО уписане у регистар прије 2012. године и фотокопију рјешења о усклађивању статута са Законом о НВО („Службени лист ЦГ“, број 39/11) – доставити исто и за партнерску организацију;

• фотокопију статута у којем су умјетност и/или култура дефинисане као област дјеловања – доставити исто и за партнерску организацију;

• фотокопију акта о поднесеној пријави за претходну фискалну годину пореском органу -биланс стања и биланс успјеха, са бројем исказа Пореске управе Црне Горе – доставити исто и за партнерску организацију;

• доказ да је у области умјетности и/или културе реализовала пројекат/е, програм/е  и/или истраживања у претходне три године;

• За пројекте који подразумијевају коришћење ауторских права која не припадају подносиоцу пријаве, потребно је доставити доказ о регулисаним ауторским правима са аутором, односно носиоцем ауторских права (ауторски уговор или писмени пристанак аутора);

• За пројекте који подразмијевају коришћење културног добра, потребно је доставити одобрење Управе за заштиту културних добара, у складу са Законом о заштити културних добара.

Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања, односно закључно са 10.12.2021. године.

Попуњену, потписану и печатирану пријаву, уз обавезне прилоге, неопходно је доставити у два (2) примјерка у штампаној верзији и један (1) примјерак у електронској форми на УСБ-у или ЦД-у, у садржају истовјетном штампаном примјерку (пријава и прилози).

Пријава се попуњава куцаним текстом. Пријава и приложена документација се не враћају.

Пријаву са потребном документацијом, укључујући и УСБ или ЦД треба

послати искључиво поштом, препорученом пошиљком, на сљедећу адресу:

Министарство просвјете, науке, културе и спорта

ул. Његошева бр.83, 81250 Цетиње  

с напоменом: НЕ ОТВАРАТИ - пријава на Јавни конкурс број: 13-056/21-10736/1  под називом

„Култура за све“

У разматрање ће бити узети само пројекти/програми који су достављени на прописаном обрасцу, са потребном документацијом и у року, односно који задовољавају услове прописане овим конкурсом.

Питања у вези овог конкурса могу се поставити електронским путем на адресу кабинет.култура@мпнкс.гов.ме, закључно са 10.12.2021. године.  

Комисија Министарства просвјете, науке, културе и спорта за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација, ће у року од 15 дана од дана завршетка овог конкурса, на интернет страници Министарства просвјете, науке, културе и спорта и порталу е-управе објавити листу невладиних организација које нијесу доставиле уредну и потпуну пријаву, уз указивање на утврђене недостатке који се односе на пријаву, односно потребну документацију.

Невладина организација са поменуте листе је, у року од пет дана од дана објављивања листе, дужна да отклони утврђене недостатке, а у случају да се утврђени недостаци не отклоне у прописаном року, пријава се одбацује.

Текст конкурса, пријавни образац и образац за бодовање можете преузети у наставку. 

Детаљи конкурса:

Надлежна институција:Министарство просвјете, науке, културе и спорта
Објављен: 11.11.2021.
Рок за пријаву: 10.12.2021.
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?