Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

IZVJEŠTAJ O KONSULTOVANJU ZAINTERESOVANE JAVNOSTI O AKCIONOM PLANU

Objavljeno: 07.05.2021. 14:07 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

IZVJEŠTAJ O KONSULTOVANJU ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POSTUPKU KONSULTOVANJA O AKCIONOM PLANU ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA 2019-2022 (ZA PERIOD 2021-2022. GODINE)

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list Crne Gore", broj 41/18), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je 9. aprila 2021. godine, uputilo javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak konsultovanja o Akcionom planu za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2019-2022 (za period 2021-2022 godine) i da dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku.

Postupak konsultovanja je trajao 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Nakon isteka roka za konsultacije konstatovano je da nije bilo zainteresovanih subjekata u postupku konsultovanja zainteresovane javnosti, odnosno da u predviđenom roku na adresu Ministarstva pravde, ljudskih i manjiskih prava nisu dostavljene pisane inicijative, predlozi, sugestije ili komentari.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?