JAVNI KONKURS za finansiranje medijskih sadržaja u dnevnim i nedjeljnim štampanim medijima i na internetskim publikacijama i finansiranje operativnih troškova različitih mehani

Objavljeno: 25.11.2022. 13:49 Autor: Ministarstvo kulture i medija

Ministarstvo kulture i medija, u skladu sa članom 21 Zakona o medijima („Službeni list CGˮ, broj 82/20) i  članom 5 Pravilnika o raspodjeli sredstava za štampane medije i internetske publikacije („Službeni list CGˮ, broj 125/21) objavljuje: 

J A V N I  K O N K U R S 

za finansiranje medijskih sadržaja u dnevnim i nedjeljnim štampanim medijima i na internetskim publikacijama i finansiranje operativnih troškova različitih mehanizama samoregulacije u 2022. godini

Predmet konkursa: Finansiranje proizvodnje medijskih sadržaja od značaja za ostvarivanje javnog interesa u dnevnim i nedjeljnim štampanim medijima i na internetskim publikacijama i finansiranje operativnih troškova različitih mehanizama samoregulacije u 2022. godini.

Cilj konkursa: Finansiranje medijskih sadržaja od javnog interersa u skladu sa članom 20 Zakona o medijima. 

Izrazi koji se u ovom Javnom konkursu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Ukupan iznos sredstava Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija iznosi 0,09% tekućeg budžeta utvrđenog godišnjim Zakonom o budžetu, od čega se 40% sredstava usmjerava u podfond za dnevne i nedjeljne štampane medije i internetske publikacije, dok se 60% sredstava usmjerava u podfond za komercijalne i neprofitne emitere.

Sredstva iz podfonda za dnevne i nedjeljne štampane medije i internetske publikacije dijele se:

 • 90% sredstava za raspodjelu-348.133,05 eura;
 • 5% sredstava za operativne troškove različitih mehanizama samoregulacije-19.340,73 eura;
 • 5% za operativne troškove Ministarstva-19.340,73 eura

Ukupan iznos sredstava podfonda za dnevne i nedjeljne štampane medije i internetske publikacije za 2022. godinu iznosi 386.814,50 eura.

1.     Finansiranje medijskih sadržaja u dnevnim i nedjeljnim štampanim medijima i na internetskim publikacijama u 2022. godini

Ministarstvo kulture i medija finansiraće u 2022. godini proizvodnju medijskih sadržaja od javnog interesa u dnevnim i nedeljnim štampanim medijima i na internetskim publikacijama koji su fokusirani na:

1) promociju kulturne raznolikosti, očuvanje tradicije i identiteta Crne Gore;
2) evropske integracije Crne Gore;
3) aktuelne društvene, političke i ekonomske teme;                                              
4) nauku, kulturu, umjetnost i obrazovanje;
5) zaštitu prava i dostojanstva manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica od diskriminacije, stereotipa i predrasuda;
6) djecu, sport i mlade;
7) zaštitu životne sredine, održivi razvoj i turizam;
8) promociju zdravlja i zdravih stilova života;
9) promociju poljoprivrede i turizma;
10) afirmaciju preduzetništva;
11) zaštitu potrošača;
12) borbu protiv korupcije;
13) borbu protiv bolesti zavisnosti;
14) društvenu integraciju ranjivih kategorija društva (lica sa invaliditetom, nezaposlena lica, lica treće životne dobi, samohrani roditelji, žrtve porodičnog nasilja i drugi);
15) razvoj civilnog društva i volonterizma;
16) promociju medijske pismenosti i medijskog profesionalizma.

 Pod medijskim sadržajima od javnog interesa u dnevnim i nedjeljnim štampanim medijima i na internetskim publikacijama, u smislu ovog konkursa, podrazumijevaju se sadržaji za koje se sredstva dodjeljuju za jasno utvrđenu namjenu, bez diskriminacije i na osnovu unaprijed definisanih, jasnih, objektivnih i transparentnih kriterijuma i bodovanja.

Pravo učešća na konkursu imaju dnevni i nedjeljni štampani mediji i internetske publikacije čiji osnivači ispunjavaju sljedeće uslove:

 1) osnivač medija je upisan u Evidenciju medija koju vodi Ministarstvou skladu sa članom 9 Zakona o medijima;
2) 
osnivač medija je objavio impressumu skladu sa članom 11 Zakona o medijima;
3) 
osnivač medija objavio je podatke o vlasničkoj strukturi u skladu sa članom 11, stav 1, 2 i 4 Zakona o medijima;                                         4)osnivač medija je dostavio podatke o učešću finansiranja iz budžeta Crne Gore ili budžeta jedinica lokalne samouprave, odnosno od pravnih lica koja su u državnoj svojini ili koja se, u cjelini ili većinski, finansiraju iz javnih prihoda (oglašavanje, grantovi, krediti, subvencije i drugo), u strukturi prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se raspisuje konkurs, u skladu sa članovima 13 i 16 Zakona o medijima 5) medij je do roka za podnošenje prijava na Javni konkurs izmirio dospjele finansijske obaveze po osnovu poreza i doprinosa za socijalno osiguranje ili poštuje važeći protokol ili drugi akt o reprogramu duga;
6)
osnivač medija nije u postupku stečaja ili likvidacije;
7)
osnivaču medija nije blokiran račun u postupku prinudne naplate;                8)da medij nije nenamjenski koristio ranije dodijeljena sredstva iz Fonda. 

Učesnik konkursa je dužan da popuni i dostavi obrazac za učešće na konkursu koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva i dostavi prateću dokumentaciju:

1)finansijski iskazi, dostavljeni nadležnom poreskom organu, za godinu koja prethodi godini u kojoj je raspisan javni konkurs;
2) potvrda da podnosiocu prijave nijesu blokirani računi u postupku prinudne naplate, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana objave javnog konkursa na internet stranici Ministarstva;
3) druga dokumentacija propisana Javnim konkursom.

Ukoliko nije istekao zakonom predviđeni rok za podnošenje finansijskih iskaza nadležnom poreskom organu, medij dostavlja finansijske iskaze za godinu koja prethodi.

Kriterijumi za vrijednovanje i bodovanje projekata:

1) značaj projekta za ostvarivanja javnog interesa u oblasti informisanja - 30 bodova;
2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta - 25 bodova;
3) aktuelnost teme, odnosno pitanja u fokusu predloženog projekta - 15 bodova;
4) doprinos raznolikosti medijskog sadržaja i pluralizma ideja - 15;
5) iskustvo u upravljanju i realizaciji projekata - 10 bodova;
6) kapacitet medija da realizuje projekat - 5 bodova.

Ministarka za kulturu i medije će, na prijedlog Nezavisne komisije za raspodjelu sredstava iz podfonda za dnevne i nedeljne štampane medije i internetske publikacije, nakon vrijednovanja projekata, donijeti odluku o finansiranju medijskih sadržaja u dnevnim i nedjeljnim štampanim medijima i na internetskim publikacijama u 2022. godini, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na ovaj konkurs.

Način realizacije dodjeljenih sredstava za odabrane projekte biće regulisan ugovorom koji će Ministarstvo i korisnik sredstava zaključiti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o finansiranju medijskih sadržaja u dnevnim i nedjeljnim štampanim medijima i na internetskim publikacijama i finansiranje operativnih troškova različitih mehanizama samoregulacije u 2022. godini.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se elektronskim putem, putem platforme FILE SHARING ili putem pošte arhivi Ministarstva kulture i medija na adresu:

 

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA 

SVETLANE KANE RADEVIĆ 3, 

81000, PODGORICA 

sa napomenom:

“Prijava na Javni konkurs za finansiranje medijskih sadržaja u dnevnim i nedjeljnim štampanim medijima i na internetskim publikacijama i za finansiranje operativnih troškova različitih mehanizama samoregulacije u 2022. godini“.

Za pristup platformi pomoću koje vršite dostavljanje i razmjenu dokumenata, potrebno je da pošaljete zahtjev o pristupu za link i lozinku na sljedeću e-mail adresu (djordjije.drincic@mku.gov.me).

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva kulture i medija i trajaće do ponedjeljka 12. decembra 2022. godine.

2.     Finansiranje operativnih troškova mehanizama samoregulacije u 2022. godini 

Ministarstvo kulture i medija finansiraće u 2022. godini operativne troškove mehanizama samoregulacije. 

Mehanizmi samoregulacije zahtjev podnose na posebnom obrascu.

Pravo učešća na konkursu imaju mehanizmi samoregulacije koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 1. da je mehanizam samoregulacije uspostavljen najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva; i
 2. da osnivači medija nad kojima je uspostavljen mehanizam samoregulacije  ispunjavaju  sledeće uslove:

  - osnivač medija je objavio podatke o vlasničkoj strukturi, saglasno članu 11 stav. 1, 2 i 4 Zakona o medijma;

  - osnivač medija je dostavio podatke o učešću finansiranja iz budžeta Crne Gore ili budžeta jedinica lokalne samouprave, odnosno od pravnih lica koja su u državnoj svojini ili koja se, u cjelini ili većinski, finansiraju iz javnih prihoda (oglašavanje, grantovi, krediti, subvencije i drugo), u strukturi prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se raspisuje konkurs, saglasno članovima 13 i 16 Zakona o medijima;

  - medij je do roka za podnošenje prijave na javni konkurs izmirio dospjele finansijske obaveze po osnovu poreza, doprinosa za socijalno osiguranje i naknada za emitovanje radijskog ili televizijskog programa;

  - osnivač medija nije u postupku stečaja ili likvidacije;

  - da osnivaču medija nije blokiran račun u postupku prinudne naplate;

  - da medij nije nenamjenski koristio ranije dodijeljena sredstva iz Fonda.

Mehanizmi  samoregulacije, uz zahtjev iz člana 19 stav 2 Zakona o medijima podnose izvještaj o broju razmatranih žalbi i donešenim odlukama po osnovu istih, za tri godine koje prethode godini objavljivanja konkursa.

Ministarka za kulturu i medije će, na prijedlog Nezavisne komisije za raspodjelu sredstava iz podfonda za dnevne i nedjeljne štampane medije i internetske publikacije, donijeti odluku o finansiranju operativnih troškova različitih mehanizama samoregulacije u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Način realizacije dodjeljenih sredstava biće regulisan ugovorom koji će Ministarstvo i korisnik sredstava zaključiti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o finansiranju operativnih troškova različitih mehanizama samoregulacije u 2022. godini.

Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnose se elektronskim putem, putem platforme FILE SHARING ili putem pošte arhivi Ministarstva kulture i medija na adresu:

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA 

SVETLANE KANE RADEVIĆ 3, 

81000, PODGORICA 

sa napomenom:

“Prijava na Javni konkurs za finansiranje programskih sadržaja u dnevnim i nedjeljnim štampanim medijima i na internetskim publikacijama i za finansiranje operativnih troškova različitih mehanizama samoregulacije u 2022. godini“.

Za pristup platformi pomoću koje vršite dostavljanje i razmjenu dokumenata, potrebno je da pošaljete zahtjev o pristupu za link i lozinku na sledeću e-mail adresu (djordjije.drincic@mku.gov.me).

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva kulture i medija i trajaće do ponedjeljka, 12. decembra 2022. godine.

Kontakt osoba: Đorđije Drinčić

Broj telefona: 020/231/196
e-mail: djordjije.drincic@mku.gov.me

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?