Jadranka Vojinović

sekretarka Ministarstva odbrane

Jadranka Vojinović rođena je 1. novembra 1975.godine u Podgorici, gdje je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Tokom tri studijske godine obavljala je dužnost studenta - prodekana Pravnog fakulteta. Magistrirala je na Interdisciplinarnim post-diplomskim studijama organizovanim od strane Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Bolonji i Pravnog fakulteta u Sarajevu na temu „Politička participacija manjina na studijskom slučaju Crne Gore“.

Svoje stručno usavršavanje nastavlja pohađanjem različitih specijalističkih obuka organizovanih od strane međunarodnih organizacija u oblastima rješavanja konflikata u multi-etničkim sredinama, upravljanja ljudskim resursima, izradi analitičkih, strateških i zakonodavnih dokumenata u oblasti reforme javne administracije i sl. Tokom svog petomjesečnog specijalističkog boravka u kancelariji Zaštitnika slobodnom pristupu informacijama (Informacijski Pooblašćenac) Vlade Republike Slovenije učestvuje u radnoj grupi na izradi Etičkog kodeksa zaposlenih u ovoj službi i sa visokom ocjenom završava obuku u zaštiti podataka o ličnosti i slobodnom pristupu informacijama u skladu sa evropskim zakonodavstvom.

Svoj profesionalni angažman započinje pripravničkim stažom u Ministarstvu pravde Republike Crne Gore tokom kojeg je aktivno angažovana na realizaciji zakonodavnih projekata u oblasti reforme lokalne samouprave. Dalji profesionalni angažman kreira svojim radom kao pravni savjetnik i koordinator na nizu projekata Evropske komisije usmjerenim na reformi javne administracije u Crnoj Gori, te sličnim projektima u zemljama u regionu.  

U periodu od marta 2013.godine do februra 2016.godine, obavljala je funkciju državnog sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, tokom kojeg mandata je u svojstvu kopredsjedavajuće Specijalne grupe za reformu javne uprave formirane između države Crne Gore i Evropske komisije bila odgovorna za pregovore u cilju realizacije reformskih aktivnosti u oblasti javne administracije.

U periodu od 2008.godine do 2013.godine, u svojstvu rukovodioca državne firme d.o.o. “PROCON” bila je odgovorna za realizaciju infrastrukturnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture i zaštite životne sredine, za čiju implementaciju su bila obezbjeđena sredstva kroz ugovorne angažmane sa Evropskom investicionom bankom i dostupnim EU fondovima.  

Kao predavač na Fakultetu za državne i evropske studije odgovarala je za realizaciju studijskih predmeta iz upravne oblasti. Aktivno je bila angažovana od strane niza međunarodnih organizacija na realizaciji obuka organizovanih za potrebe usavršavanja znanja i vještina zaposlenih u javnoj administraciji, kako u zemlji, tako i u okruženju.

Kao član Udruženja pravnika obavljala je funkciju potpredsjednika i generalnog sekretara. Član je i strukovne organizacije praktičara u upravi.

Takođe, aktivno je učestvovala kao član niza uredničkih odbora na izradi priručnika za službenike i namještenike i u svojstvu autora i koautora objavila niz specijalističkih radova.