Javna rasprava o Nacrtu strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026 i akcionog plana 2022-2023

Objavljeno: 28.03.2022. 08:59

U skladu sa odredbom člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18), Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija daje na javnu raspravu

NACRT STRATEGIJE SARADNJE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE I NEVLADINIH ORGANIZACIJA 2022-2026 I AKCIONOG PLANA 2022-2023

 i upućuje

JAVNI POZIV


Građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim drugim zainteresovanim licima, organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026 i Akcionog plana 2022-2023.

Javna rasprava će trajati 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija https://www.gov.me/mju i portalu e-uprave https://www.euprava.me/.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026 i Akcionog plana 2022-2023 mogu dostaviti na sljedeće načine: 

-putem e-mail adrese: nevena.zindovic@mju.gov.me,

-putem portal eParticipacije: https://www.euprava.me/eparticipacije

-u pisanom obliku Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija na adresu: Rimski trg, broj 45, 81000 Podgorica (sa naznakom „Nacrt strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026 “)- putem pošte i direktno na arhivu Ministarstva (svakog radnog dana od 09.00h do 11.00h i od 12.00h do 14.00h).


Nakon završene javne rasprave Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija će razmotriti sve pristigle primjedbe, predloge i sugestije i nakon toga sačiniti i objaviti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi na internet stranici Ministarstva i portalu e-uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.

Dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija vrši se na obrascu 4 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), koji možete preuzeti u nastavku.

U prilogu možete preuzeti:
1. Program javne rasprave  
2. Nacrt strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026 i Akcionog plana 2022-2023
3.Obrazac za dostavljanje primjedbi sugestija - 

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave
Objavljen: 28.03.2022.
Rok za prijavu: 27.04.2022.
Naziv:Javni poziv
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?