Javni konkurs za finansijsku podršku projektima/ programima koji doprinose otvorenosti javne uprave u 2023. godini pod nazivom “Javna uprava dostupna svima ”

Objavljeno: 02.03.2023. 12:00 Autor: Ministarstvo javne uprave

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2023. godini (“Službeni list CG“, br. 151/22) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva javne uprave

JAVNI KONKURS ZA FINANSIJSKU PODRŠKU PROJEKTIMA/ PROGRAMIMA KOJI DOPRINOSE OTVORENOSTI JAVNE UPRAVE  U 2023. GODINI 

pod nazivom 
Javna uprava dostupna svima ”Pozivaju se nevladine organizacije koje se bave javnom upravom, a  koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs, kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Strategijom reforme javne uprave 2022- 2026, sa Akcionim planom  2022-2024. Operativni ciljevi iz Strategije reforme javne uprave 2022-2026. čijem će ostvarenju doprinijeti projekti/programi nevladinih organizacija u 2023 godini su:

OPERATIVNI CILJ 4.2.       Unapređenje primjene Zakona o SPI od strane obveznika primjene zakona i jačanje kapaciteta korisnika zakona, radi obezbjeđenja adekvatnog ostvarivanja prava na pristup informacijama;

OPERATIVNI CILJ 4.3        Unapređenje ponovne upotrebe informacija i povećanje dostupnosti otvorenih podataka.

Kroz navedeni set i tip aktivnosti očekuje se da će planirani broj projekata dovesti do željene promjene, u pravcu koji je naveden u opisu problema.

Cilj je da realizacija projekata izazove promjenu u shvatanju principa otvorene javne uprave, u bojem razumijevanju benefita otvorenosti, te unaprijedi praksu organa u dijelu primjene važećih zakona i standarda koji znače bolju informisanost građana i zainteresovanih grupa,  olakšavajući praćenje ciklusa javnih politika, a posebno monitoringa rada institucija.

Metod realizacije projekata treba da odražava inkluzivnost i odgovornost prema prepoznatim potrebama korisnika.

Prioritetni problemi u oblasti reforme javne uprave, koji se planiraju rješavati finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija je/su:

 • Pružanje podrške odabranim organima vlasti sa ciljem unaprjeđenja primjene ZoSPI;
 • Razvijanje smjernica za primjenu odredaba Zakona o SPI;
 • Razvoj pretraživača odluka o SPI  Agencije i sudova, sa opcijom pretraživanja;
 • Priprema priručnika, publikacija i materijala za obuku;
 • Obezbjeđene kontinuirane obuke za ovlašćene službenike, rukovodeći kadar i druge  službenike organa vlasti ;
 • Planiranje i sprovođenje kontinuirane edukacije i jačanje svijesti korisnika;
 • Obuka za predavače za primjenu ZSPI;
 • Razvoj unutrašnjeg ZSPI rukovođenja / radne grupe za unapređenje transparentnosti;
 • Unapređenje kvaliteta u oblasti slobodnog pristupa informacijama (upitnik o kvalitetu pristupa informacijama za svrhe procjene i unaprjeđenja poštovanja Zakona o SPI);
 • Podrška ovlašćenim licima u organima vlasti kroz formiranje mreže ovlašćenih lica;
 • Izrada visokokvalitetne fiskalne transparentnost za organe vlasti.
 • Predlog izmjene ZoSPI u dijelu koji se odnosi na ponovnu upotrebu informacija i otvorene podatke;
 • Unapređenje portala www.data.gov.me;
 • Identifikacija i revizija već objavljenih setova podataka;
 • Identifikacija high value open data setova - pilot inicijative za ključne oblasti poput javnih finansija, geo lokacija, zdravstva, transport;
 • Organizovanje kampanje u cilju podizanja svijesti javnosti i javne uprave o značaju otvorenih podataka i njihovoj vrijednosti;
 • Unapređenje dostupnosti podataka o rodnoj ravnopravnosti;
 • Interoperabilnost podataka iz domena rodne ravnopravnosti.

Ciljna grupa su građani, akademska zajednica, IT i NVO sektor, kao i institucije javne uprave.

Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarenju operativnog cilja i zadovoljenju potreba ciljne/nih grupe/a („prihvatljive aktivnosti za finansiranje“) su:

 • organizovano 10 aktivnosti usmjerenih na razmjenu informacija i iskustava u oblasti otvorenosti javne uprave;
 • sprovođenje zagovaračkih aktivnosti kroz kreiranje predloga praktičnih javnih politika, brifova i studija;
 • sprovođenje istraživanja dostupnosti podataka osoba s invaliditetom;
 • sprovedene tri velike kampanje s jasnim cijem unapređivanja stanja u različitim oblastima od javnog interesa,kako bi se kreirao bolji prostor za život svih građana;
 • sprovedeno 20 edukacija na terenu sa različitim ciljnim grupama o benefitima otvorenosti javne uprave;
 • sprovedena četiri istraživanja na lokalnom i državnom nivou o otvorenosti javne uprave sa setom aktivnosti za unapređenje ove oblasti.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 200.000,00 eura.

Najnižiji iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu/programu je 20.000 eura, a najviši 40.000 eura.

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti više projekata/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom  projektu/programu u okviru ovog javnog konkursa.

Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

 • upisana u Registar nevladinih organizacija;
 • u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje se odnose na oblast reforme javne uprave;
 • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu  (fotokopija bilansa stanja i uspjeha).

  Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:
 • doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;
 • kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;
 • kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;
 • transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG“, br.13/18), na Obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave https://www.gov.me/mju , a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju  obrazložiti  dodijeljene bodove po svakom mjerilu. 

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 31. martom 2023. godine.

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), a koji je sastavni dio ovog Konkursa.
Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

 • fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO;
 • fotokopiju dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO, a koji se odnose na reformu javne uprave;
 • fotokopiju potvrde o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha).

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i po jedan (1) primjerak u elektronskoj formi (PDF formatu) na  mail adrese ana.gojkovic@mju.gov.me i lidija.ljumovic@mju.gov.me u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku. 

Prijavu u štampanoj verziji treba

poslati poštom na sljedeću adresu:

Ministarstvo javne uprave

Rimski trg, br 45

Podgorica


sa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs broj: 01-056/23-1282 pod nazivom

 „JAVNI KONKURS ZA FINANSIJSKU PODRŠKU PROJEKTIMA/ PROGRAMIMA KOJI DOPRINOSE RAZVOJU OTVORENOSTI JAVNE UPRAVE U 2023. ZA OBLAST: 

Javna uprava dostupna svima ”

 

U razmatranje će biti uzeti  samo projekti/ programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji  zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

Eventualna pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti i elektronskim putem na adresu: ana.gojkovic@mju.gov.me, najkasnije do 31. marta 2023. godine.

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva javne uprave će  u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici  Ministarstva javne uprave i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave
Objavljen: 02.03.2023.
Rok za prijavu: 31.03.2023.
Naziv:javni konkurs
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?