JAVNI KONKURS za izbor izvođača programa socijalne uključenosti

Objavljeno: 09.12.2021. 12:09 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Na osnovu člana 41a stav 2 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom (‘’Sl. list CG’’ br. 49/08, 73/10, 39/11 i 55/16), Ministarstvo ekonomskog razvoja  objavljuje

JAVNI KONKURS

 za izbor izvođača programa socijalne uključenosti

 Predmet             

Javni konkurs za izbor izvođača programa socijalne uključenosti lica sa invaliditetom, za koje je, u skladu sa članom 8 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, utvrđeno da je nezapošljivo, radi sticanja funkcionalnih i socijalnih vještina.

Program socijalne uključenosti predstavlja konkretni individualni rad sa pojedincem ili članom grupe, prilagođen specifičnim potrebama i zahtjevima pojedinca, koji, kao rezultat, omogućava očuvanje i unaprijeđivanje njegovih vitalnih funkcionalnih i socijalnih vještina, kao što su: 

komunikacijske vještine i oblici ponašanja - socijalizacija;

samopoštovanje i oblikovanje pozitivne slike o sebi;

manipulativne sposobnosti;

preuzimanje odgovornosti za oblikovanje vlastite budućnosti i samostalno rješavanje teškoća;

ovladavanje konfliktnim situacijama;

interesne aktivnosti i hobije.

Uslovi

Pravo učešća na konkurs imaju pravna lica sa sjedištem u Crnoj Gori, sa odgovarajućim prostornim, tehničko-tehnološkim i kadrovskim uslovima, neophodnim za realizaciju programa, a imaju za cilj unaprijeđenje položaja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori i direktno su odgovorni za realizaciju i pripremu programa.

 Kriterijumi za izbor izvođača

Postupak izbora izvođača socijalne uključenosti vrši Komisija za izbor izvođača socijane uključenosti, po sljedećim kriterijumima:

-ponuđeni programi socijalne uključenosti;

-broj lica koji može biti uključen u program;

-dosadašnje reference na radu sa licima sa invaliditetom i teže zapošljivim licima.

Način i rok podnošenja zahtjeva

Zahtjev sa predlogom programa obavezno  sadrži:

-  podatke o podnosiocu zahtjeva (naziv, registracija, sjedište, PIB, žiro račun, podatke o zastupniku);

- opis programa socijalne uključenosti;

- rješenje ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja o ispunjavanju uslova u pogledu prostora, kadra i opreme za realizaciju programa;

- dosadašnje iskustvo – reference u realizaciji ovog i sličnih programa u radu sa licima sa invaliditetom i teže zapošljivim licima;

 - specifikaciju troškova izvođenja programa izraženu u eurima sa uračunatim PDV.

Zahtjevi sa predlozima programa socijalne uključenosti dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu ekonomskog razvoja,  Direkciji za pristup tržištu rada, na adresu: Podgorica, Rimski trg br. 46, poštom preporučeno ili ličnom dostavom na arhivu ministarstva,  u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, sa naznakom: «ZA JAVNI KONKURS«.

Zahtjev podnijet nakon isteka roka za prijem neće se razmatrati.

Odluka o izboru izvođača

Odluku o izboru izvođača programa socijalne uključenosti donosi ministar nadležan za poslove zapošljavanja na predlog Komisije za izbor izvođača programa socijalne uključenosti, u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

Međusobna prava i obaveze ministarstva i izvođača programa socijalne uključenosti uređuju se ugovorom, u skladu sa zakonom.

 Trajanje

Program se realizuje u trajanju do 31.12.2022.godine.

 Kontakt

Sve informacije u vezi sa javnim konkursom zainteresovana lica mogu dobiti u Ministarstvu ekonomskog razvoja, na mail: darko.moracanin@mek.gov.me i na internet stranici ministarstva: www.gov.me/mek.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?