JAVNI KONKURS za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti evroatlantskih i evropskih integracija Crne Gore u 2024. godini

Objavljeno: 06.03.2024. 11:37 Autor: Ministarstvo evropskih poslova

Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore“  br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini („Sl. list Crne Gore“, broj 119/23), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti evroatlantskih i evropskih integracija Crne Gore za 2024. godinu Ministarstva evropskih poslova objavljuje

JAVNI KONKURS

za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti evroatlantskih i evropskih integracija Crne Gore u 2024. godini pod nazivom 

„Na evropskom putu“

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs, kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih u:

 • Strategiji informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za period 2023-2026. godine;
 • Zakonu o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Crne Gore koju zastupa Vlada Crne Gore i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Unije Crnoj Gori u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II);
 • Zakonu o potvrđivanju okvirnog finansijskog sporazuma o partnerstvu između Evropske komisije i Crne Gore koju predstavlja Vlada Crne Gore o modelima sprovođenja finansijske podrške EU Crnoj Gori u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA III).

Strateški ciljevi čijem će ostvarenju doprinijeti projekti/programi nevladinih organizacija u 2024. godini su:

 • Promovisanje procesa EU integracija;
 • Povećanje stepena razumijevanja i znanja građana o procesu pristupanja, prednostima članstva i funkcionisanja EU;
 • Dijeljenje iskustva i znanja u vezi sa mogućnostima IPA fondova, prepoznatljivost i razumijevanje programa podrške EU;
 • Razvoj kapaciteta za apliciranje i upravljanje projektima i programima EU;
 • Jačanje kapaciteta i uloga lokalnih zajednica i organizacija civilnog društva u Crnoj Gori, za veći doprinos procesu integracije u Evropsku uniju;
 • Unapređenje dijaloga sa civilnim sektorom u oblasti evropskih integracija.
 • Seminari, radionice ili okrugli stolovi na temu promovisanja vrijednosti Evropske unije i procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji;
 • Informativno-promotivni materijal (flajeri, brošure sa vizuelno upečatljivim dizajnom, promotivna galanterija i drugo;
 • Obuke o korišćenju IPA fondova, pisanje projekata, način popunjavanja projektnih aplikacija, razumijevanje važećih regulativa tokom realizacije projekata/programa, upravljanje projektnim aktivnostima, monitoring projekata/programa, evaluacija, aktivnosti usmjerene na dalju održivost projekata/programa;
 • Kampanje za različite ciljne grupe;
 • Kreiranje WEB portala;
 • Info tribine, debate.
 • Analize, izvještaji informativni priručnici o toku pregovaračkog procesa, korišćenju
 • Sredstava iz IPA fondova
 • Takmičenja u znanju (kvizovi i konkursi) o procesu evropskih integracija
 • Obilježavanje Dana Evrope
 • Istraživanje javnog mnjenja
 • Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je 76.979 eura.

  Najnižiji iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinačnom projektu/programu je 5.000 eura, a najviši 7.000 eura.

  Na ovaj konkurs jedna nevladina organizacija može prijaviti više projekta/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom projektu/programu u okviru ovog javnog konkursa. 

  Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

  • upisana u Registar nevladinih organizacija;
  • u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje se odnose na oblasti evroatlantskih i evropskih integracija;
  • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu  (fotokopija bilansa stanja i uspjeha); 

  Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

  • doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;
  • kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;
  • kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;
  • transparentnost rada nevladine organizacije.

  Bodovanje projekata odnosno programa prema navedenim kriterijumima vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa („Službeni list Crne Gore“, broj 13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave https://www.mju.gov.me/dokumenta, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu. 

  Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 5. aprilom 2024. godine. 

  Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („Službeni list CG“, broj 14/18), a koji je sastavni dio ovog konkursa.

  Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

  • fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO;
  • fotokopiju statuta NVO kojim su utvrđene djelatnosti i ciljevi u oblastima koje se odnose na oblasti evroatlantskih i evropskih integracija;
  • fotokopiju finansijskih izvještaja za 2023. godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
  • dokaz da je NVO predala finansijske iskaze (bilans stanja i uspjeha) poreskom organu za 2023. godinu
  • izjavu o nepostojanju višestrukog finansiranja, potpisanu i ovjerenu od strane ovlašćenog lica;
  • izjavu o partnerstvu (ukoliko postoji), potpisanu i ovjerenu;
  • obrazac prijave na javni konkurs za raspodjelu sredstava, finansiranje projekata/programa, potpisan i opečaćen od strane ovlašćenog lica;
  • budžet projekta/programa, potpisan i opečaćen od strane ovlašćenog lica;
  • izjavu da su svi podaci u prijavi istiniti, potpisanu i ovjerenu;
  • dokaz da je u oblasti evropskih i evroatlantskih integracija realizovala projekat ili program u prethodne tri godine.

  Za partnerske organizacije neophodno je dostaviti:

  • fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO;
  • fotokopiju statuta NVO;
  • fotokopiju finansijskih izvještaja za 2023. godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
  • dokaz da je u oblasti od javnog interesa iz ovog konkursa realizovala projekat ili program u prethodne tri godine.

  Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanom obliku i jedan primjerak na CD-u (u PDF formatu).

  Prijavu sa propratnom dokumentacijom treba dostaviti isključivo putem pošte na sljedeću adresu: 

  Ministarstvo evropskih poslova

  Bulevar revolucije 15

  81000 Podgorica 

  sa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs broj: 02-430/24-401/4 pod nazivom „Na evropskom putu“ 

  U razmatranje će biti uzeti  samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji  zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

  Eventualna pitanja u vezi sa ovim konkursom mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: nada.vojvodic@mep.gov.me, do 29. marta 2024. godine.

  Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva evropskih poslova će  u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa na internet stranici Ministarstva i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nisu dostavile urednu i potpunu dokumentaciju, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu odnosno potrebnu dokumentaciju.

  Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

  Obrazac moćete preuzeti ovdje.

  PREDSJEDNICA KOMISIJE

  Nada Vojvodić


  Dokumenta

  Javni konkurs "Na evropskom putu"
  Javni konkurs "Na evropskom putu"
  JAVNI KONKURS za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti evroatlantskih i evropskih integracija Crne Gore u 2024. godini pod nazivom „Na evropskom putu“
  Verzija 1.0 Objavljeno: 06.03.2024. 11:26
  Preuzmi pdf 1 MB
  Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?