Javni konkurs za raspodjelu sredstava za kofinansiranje projekata i programa NVO podržanih iz fondova Evropske unije za 2024. godinu

Objavljeno: 21.02.2024. 15:00 Autor: Ministarstvo javne uprave

 Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama (Službeni list CG, broj 39/11 i 37/17) i člana 5 Uredbe o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije („Službeni list CG“, br. 64/2018 )

Ministarstvo javne uprave objavljuje

Javni konkurs
za raspodjelu sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2024. godinu


I

Predmet Javnog konkursa je raspodjela sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2024. godinu koje je odobrila, odnosno ugovorila Evropska komisija, nadležna implementaciona agencija ili drugo Ugovorno tijelo Evropske unije (u daljem tekstu: Ugovorno tijelo) s nevladinom organizacijom koja je nosilac projekta ili programa ili partner na projektu ili programu, koja je registrovana i djeluje u Crnoj Gori, a projekat ili program se u cijelosti ili djelimično sprovodi u Crnoj Gori.

II

Nosioci projekta ili programa odnosno partneri mogu zatražiti kofinansiranje za projekte i programe čija realizacija je u toku, bez obzira na godinu u kojoj je potpisan ugovor o finansiranju iz fondova Evropske unije.

III

Opredijeljeni iznos za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija po Javnom konkursu za 2024. godinu iznosi 1.396.545,95 eura. Sredstva za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija - nosioca projekta ili programa odnosno partnera na projektu ili programu, ugovorenih po osnovu konkursa i programa podržanih od Evropske unije, obezbjeđuju se u iznosu od 100% ugovorom utvrđenog obaveznog učešća nevladine organizacije na navedenim projektima i programima.

Ministarstvo javne uprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) može na osnovu pisane izjave podnosioca zahtjeva, odobriti iznos koji je i manji od 100%, zavisno od raspoloživih sredstava.

Sredstva se raspodjeljuju do utroška iznosa utvrđenog zakonom za ovu namjenu u tekućoj godini.

IV

Za određeni projekat ili program mogu se samo jednom dodijeliti sredstva za kofinansiranje, nezavisno od trajanja projekta ili programa. Svaki nosilac projekta odnosno partner samostalno aplicira za svoj udio u kofinansiranju, nezavisno od ostalih partnera u projektu/programu.
Iznos i postotak kofinansiranja nosioca projekta odnosno partnera mora biti jasno istaknut i vidljiv iz ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom i/ili partnerskog sporazuma nevladinih organizacija kojim je definisan iznos učešća svake nevladine organizacije pojedinačno u slučaju da više nevladinih organizacija iz Crne Gore realizuju projekat/program, ili kopiju drugog akta kojim je definisana obaveza jedne nevladine organizacije da obezbijedi ukupan iznos sredstava za kofinasniranje projekta/programa u ime svih partnerskih organizacija iz Crne Gore.

V

Popunjeni obrazac Zahtjeva za kofinansiranje projekata i programa NVO podržanih iz fondova EU za 2024. godinu (u daljem tekstu: Zahtjev za kofinansiranje) i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u štampanom (tri primjerka) i elektronskom obliku (na CD- u ili USB- u) u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku. Zahtjev za kofinansiranje mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica za zastupanje i ovjeren službenim pečatom nevladine organizacije. Ručno popunjeni zahtjevi se neće razmatrati. U razmatranje će biti uzeti samo zahtjevi koji su dostavljeni na obrascu Zahtjeva za kofinansiranje, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane Javnim konkursom.

Ministarstvo će obavijestiti nevladine organizacije koje nijesu dostavile uredan i potpuni zahtjev odnosno potrebnu dokumentaciju, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke. Nevladina organizacija dužna je da otkloni utvrđene nedostatke u roku od pet dana od dana obavještenja Ministarstva. Ukoliko se utvrđeni nedostaci ne otklone u navedenom roku zahtjev se odbija.

VI

Uz Zahtjev za kofinansiranje nevladina organizacija u zapečaćenoj koverti dostavlja:
kopiju potpisanog ugovora o podržanom projektu ili programu sa Ugovornim tijelom;
kopiju dijela ugovora kojim je definisan iznos dodijeljenih sredstava i iznos obaveznog učešća nevladine organizacije ili kopiju partnerskog sporazuma nevladinih organizacija kojim je definisan iznos učešća svake nevladine organizacije pojedinačno u slučaju da više nevladinih organizacija iz Crne Gore realizuju projekat/program, ili kopiju drugog akta kojim je definisana obaveza jedne nevladine organizacije da obezbijedi ukupan iznos sredstava za kofinansiranje projekta/programa u ime svih partnerskih organizacija iz Crne Gore, navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti prevedenu i ovjerenu od ovlašćenog prevodioca na crnogorski jezik;

službeno obavještenje sa internet stranice Ugovornog tijela na kojoj su objavljeni rezultati konkursa (u slučajevima kada je preduslov početka realizacije aktivnosti službeno objavljivanje rezultata konkursa od strane Ugovornog tijela, a ne potpisivanje ugovora);

kopiju obrasca opisa projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom);

kopiju cjelokupnog budžeta projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom);

izjavu o kofinansiranju koja sadrži podatke o iznosu odobrenih sredstava za kofinansiranje za projekat ili program iz drugih izvora, kao i očekivanom iznosu sredstava za kofinansiranje projekta ili programa iz drugih izvora u skladu sa upućenim zahtjevima ili o tome da projekt ili program nije kofinansiran iz drugih izvora  

VII

Zahtjev za kofinansiranje podnosi se Ministarstvu zaključno sa 1. decembrom 2024. godine, do 15:00 časova, odnosno do utroška cjelokupnog iznosa sredstava utvrđenog zakonom za ovu namjenu u tekućoj godini, na obrascu Zahtjeva za kofinansiranje, sa naznakom: „Zahtjev za kofinansiranje projekata/programa po Javnom konkursu - ne otvarati prije sastanka Komisije“ i dostavlja se na arhivu Ministarstva ili preporučenom poštom. Na poleđini koverte navodi se naziv i sjedište nevladine organizacije kao i naziv projekta/programa za koji se traži kofinansiranje.

Zahtjev za kofinansiranje se šalje na sljedeću adresu:

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE
Rimski trg br. 45
81000 Podgorica

VIII

Zahtjeve za kofinansiranje razmatra Komisija za procjenu prihvatljivosti zahtjeva za kofinansiranje projekata nevladinih organizacija (u daljem tekstu: Komisija) koju formira Ministarstvo.
Neće se odobriti sredstva za kofinansiranje nevladine organizacije koja je kao nosilac projekta, odnosno partner na projektu, za isti projekat/program već dobila ukupni iznos sredstava iz nekog drugog izvora za kofinansiranje obaveznog udjela korisnika u projektu/programu.
Ukoliko je nosilac projekta/programa ili partner za kofinansiranje dobio djelimična finansijska sredstva iz nekog drugog izvora, Ministarstvo može kofinansirati razliku do punog iznosa kofinansiranja koji se može odobriti nosiocu projekta/programa, odnosno partneru.

IX

Za Zahtjeve za kofinansiranje koji ispunjavaju propisane uslove, na prijedlog Komisije, ministar javne uprave donosi Odluku o kofinansiranju u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog i potpunog Zahtijeva za kofinansiranje i dokumentacije. Odluka o kofinansiranju će biti obrazložena i sadržaće podatke o projektima ili programima koji će biti kofinansirani, kao i iznosima odobrenih sredstava i biće objavljena na internet stranici Ministarstva. Podnosioci čiji Zahtijevi za kofinansiranje nisu odobreni za kofinansiranje, biće obaviješteni o razlozima zbog kojih nisu dobili finansijska sredstva. Isplata sredstava po osnovu ugovora o kofinansiranju projekta ili programa izvršiće se u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora.

X

Sredstvima dobijenim na ovom konkursu mogu se finansirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi nastali realizacijom projekta, u skladu s ugovorom sklopljenim s nadležnim Ugovornim tijelom.
Nevladina organizacija kojoj su dodijeljena sredstva za kofinansiranje projekta/programa, u skladu sa ugovorom o kofinansiranju projekta ili programa dužna je dostaviti Ministarstvu kopiju periodičnog i završnog izvještaja o realizaciji projekta ili programa.
Nevladina organizacija kojoj su dodijeljena sredstva za kofinansiranje projekta ili programa, dužna je, na zahtjev Ministarstva, da dostavi sve dodatne informacije o projektu ili programu, kao i svu finansijsku dokumentaciju vezanu za sprovođenje projekta ili programa.

XI

Nevladina organizacija kojoj su dodijeljena sredstva za kofinansiranje projekta ili programa obavezuje se da na svim štampanim, video, elektronskim i drugim materijalima u vezi sa projektom ili programom, te na svojoj internet stranici istakne grb Crne Gore i naziv Ministarstva kao institucije koja projekat/program kofinansira, a na svakom primjerku publikacije koja se kofinansira dužna je istaći obavještenje sljedećeg sadržaja: „Stavovi izraženi u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost (naziv nevladine organizacije) i ne odražavaju nužno stavove Ministarstva javne uprave".

                                                       XII

U slučaju neizvršenja ugovornih obaveza, davanja neistinitih podataka, nenamjenskog trošenja sredstava ili neispunjavanja odredbi ugovora u predviđenim rokovima, Ministarstvo će raskinuti ugovor o kofinansiranju i tražiti povraćaj sredstava s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.

XIII

Sve dodatne informacije u vezi sa ovim Javnim konkursom mogu se dobiti elektronskim putem, slanjem upita na email adresu: kofinansiranje@mju.gov.me , u toku trajanja Javnog konkursa.

Obrazac-izjave-o-nepostojanju-visestrukog-finansiranja

Obrazac-zahtjeva-za-kofinansiranje-nvo

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?