Javni konkurs za sufinansiranje programa sportskih organizacija u 2021. godini

Objavljeno: 22.07.2021. 08:45 Autor: Uprava za sport i mlade

Na osnovu čl. 116 st.1, 2 i 3 i 117 st. 1, 2 i 4 Zakona o sportu („Službeni list CG”, br. 44/18), čl. 3, 4, 5, 6 i 7 Pravilnika o uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava i kontrolu nad realizacijom programa sportskih organizacija („Sl. list CG“ br. 08/19 i 73/19) i člana 31 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (“Sl.list CG”, br. 118/20, 121/20, 001/21, 002/21, 029/21, 034/21)   Uprava za sport i mlade raspisuje

Javni konkurs za sufinansiranje  programa sportskih organizacija u 2021. godini

 Pravo učešća na Javnom konkursu (u daljem tekstu: Konkurs) imaju Crnogorski olimpijski komitet (u daljem tekstu: COK), Paraolimpijski komitet Crne Gore (u daljem tekstu: POK) i nacionalni sportski savezi sportova koji su na programu Olimpijskih i Paraolimpijskih igara i sportova koji nijesu na programu Olimpijskih igara, a priznati su od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Za učešće na Konkursu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • popunjen obrazac 1 prijave koji se nalazi u prilogu teksta Konkursa – 2 primjerka (jedan se predaje u zatvorenoj koverti sa traženom
 • dokumentacijom, a drugi se predaje na arhivi ili pošti uz zatvorenu kovertu);
 • Program sportske organizacije za 2021. godinu, sačinjen na obrascu 2 koji se nalazi u prilogu teksta Konkursa;
 • potvrda Uprave za sport i mlade da je COK, odnosno POK, upisan u Registar sportskih organizacija (ne starija od 20 dana od dana raspisivanja konkursa);
 • potvrda Uprave za sport i mlade da je nacionalni sportski savez upisan u Registar sportskih organizacija i da je dobio saglasnost na statut koji je usvojen na Skupštini saveza, u skladu sa Zakonom o sportu („Sl. list CG” br. 44/18) (ne starija od 20 dana od dana raspisivanja konkursa);
 • potvrda organa uprave nadležnog za inspekcijske poslove da protiv sportske organizacije nije pokrenut postupak privremene zabrane obavljanja sportske djelatnosti (ne starija od 20 dana od dana raspisivanja konkursa);
 • potvrda organa uprave nadležnog za poreze da sportska organizacija nema neizmirenih poreskih obaveza (ne starija od 20 dana od dana raspisivanja konkursa);
 • potvrda iz Centralne banke Crne Gore da sportskoj organizaciji nijesu blokirani računi (ne starija od 20 dana od dana raspisivanja konkursa);
 • izjava predsjednika sportske organizacije o istinitosti podataka navedenih u prijavi za Konkurs, koja se nalazi u prilogu teksta Konkursa (ovjerena od strane suda, organa lokalne uprave nadležnog za poslove ovjeravanja ili notara).

Program COK-a i POK-a sadrži:

 • narativni opis programa;
 • prikaz međunarodnih takmičenja;
 • prikaz međunarodnih aktivnosti i saradnje;
 • predlog podrške sportskim organizacijama;
 • listu sportista predloženih za godišnje stipendiranje;
 • prikaz sredstava potrebnih za sprovođenje aktivnosti za borbu protiv dopinga u sportu;

Program nacionalnog sportskog saveza sadrži:

 • narativni opis programa;
 • pregled domaćih takmičenja koja će biti organizovana u godini za koju se predlaže program i pregled međunarodnih takmičenja na kojima će reprezentacije učestvovati u godini za koju se program predlaže;
 • listu sportista iz reprezentativnih selekcija koje savez predlaže za godišnje stipendiranje (prioritet mlađe kategorije);
 • predlog finansijske podrške uspješnim sportskim klubovima;

Programi sportskih organizacija mogu da sadrže i:

 • prikaz troškova potrebnih za rad sportske organizacije;
 • prikaz troškova za učešće u evropskoj nedjelji sporta;
 • program edukacije lica koja obavljaju stručne poslove u sportu;
 • ostale aktivnosti od javnog interesa koje sportska organizacija predlaže za sufinansiranje.

   Kriterijumi na osnovu kojih će se vršiti procjena programa i utvrđivanje iznosa sredstava koja se dodjeljuju sportskoj organizaciji su:

 • sportovi koji se nalaze u aktu COK-a o vrstama i disciplinama sportova u Crnoj Gori;
 • sportovi na programu Olimpijskih ili Paraolimpijskih igara;
 • sportovi koji nijesu na programi Olimpijskih ili Paraolimpijskih igara a priznati su od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta;
 • kategorija u kojoj se sport nalazi shodno aktu COK-a o kategorizaciji sportova;
 • učešće i rezultati reprezentativnih selekcija ostvareni na Olimpijskim ili Paraolimpijskim igrama, evropskim i svjetskim prvenstvima počev od 2006. godine;
 • globalna popularnost sporta;
 • planirano učešće reprezentacije na evropskim i svjetskim takmičenjima u godini za koju se predlaže program;
 • razvoj takmičarskih kategorija;
 • zastupljenost djece u toj vrsti sporta;
 • zastupljenost žena u toj vrsti sporta;
 • kvalitet organizacije domaćih takmičenja;
 • edukacija lica koja obavljaju stručne poslove u sportu;
 • drugi izvori finansiranja sportske organizacije.

    Konkursna dokumentacija podnosi se u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Javni konkurs za sufinansiranje programa sportskih organizacija u 2021. godini”.

  Koverte sa dokumentacijom će otvarati Komisija za procjenu programa i utvrđivanje visine sredstava koja se dodjeljuju sportskoj organizaciji (u daljem tekstu: Komisija), nakon završetka konkursa.

  Prijave na konkurs dostavljaju se neposredno, predajom na arhivu Uprave za sport i mlade, svakog radnog dana od 08:00ʰ do 10:00ʰ i od 12:00ʰ do 14:00ʰ, ili poštom na adresu: Uprava za sport i mlade, ul. Svetlane Kane Radević br. 3, 81 000 Podgorica, zaključno sa 06. avgustom 2021. godine.

 

Komisija neće uzeti u razmatranje neblagovremene prijave na konkurs, prijave koje nijesu sačinjene na propisanom obrascu, kao i dokumentaciju koja nije predata kompletna.

Komisija, na osnovu podnijetih prijava sa dokumentacijom, sačinjava izvještaj sa predlogom programa koji treba da dobiju sredstva i iznosima sredstava.

Komisija najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka konkursa podnosi izvještaj o svom radu. Na osnovu izvještaja, Uprava za sport i mlade donosi odluku o dodjeli sredstava za sprovođenje programa sportskih organizacija, u roku od 15 dana od dana podnošenja izvještaja od strane Komisije.

Odluka o dodjeli sredstava za sprovođenje programa sportskih organizacija objavljuje se na internet stranici Uprave za sport i mlade i portalu e-uprave.

Sportska organizacija kojoj odlukom budu dodijeljena sredstva za sprovođenje programa, potpisuje ugovor sa Upravom za sport i mlade.

Sportska organizacija dužna je da dodijeljena sredstva troši namjenski, u skladu sa programom i planom trošenja koji podnosi u okviru Programa sa kojim aplicira na Konkurs.

Za dodatna pojašnjenja u vezi učešća na Konkursu kontakt osoba u Upravi za sport i mlade je Jovana Vujošević (+382(0)20/684-900).

 

Dokumenta

Obrazac 1
Obrazac 1
Prijava na konkurs za sufinansiranje programa sportskih organizacija iz budžeta
Verzija 1.0 Objavljeno: 22.07.2021. 09:00
Preuzmi docx 19 KB

Tagovi

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Uprava za sport i mlade
Objavljen: 22.07.2021.
Rok za prijavu: 06.08.2021.
Naziv:Javni konkurs za sufinansiranje programa sportskih organizacija u 2021. godini
Tip:Sufinasiranje programa sportskih organizacija
Namijenjeno za:Crnogorski olimpijski komitet , Paraolimpijski komitet Crne Gore ,nacionalni sportski savezi
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?