Javni konkurs „Osnaženi mladi-otporni mladi!“ za finansiranje projekata/programa društvene brige o djeci i mladima

Objavljeno: 27.03.2024. 12:54 Autor: MINISTARSTVO SPORTA I MLADIH

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva sporta i mladih na osnovu čl 32 i 32v Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), Zakona o mladima („Službeni  list CG“ br. 25/19 i 27/19), Strategije za mlade 2023-2027, a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini („Službeni list Crne Gore“ broj 119/23 od 28.12.2023. godine) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs („Službeni list Crne Gore“, broj 14/18), objavljuje                                                

JAVNI KONKURS 

„Osnaženi mladi-otporni mladi!"

za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti društvene brige o djeci i mladima u 2024.godini

Pozivaju se nevladine organizacije koje djeluju u oblasti omladinske politike, a koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na konkurs, kojim mogu doprinijeti realizaciji priroriteta utvrđenih zakonom o mladima („Službeni  list CG“ br. 25/19 i 27/19) i Strategijom za mlade 2023-2027.

Projekti/programi nevladinih organizacija koje realizuju aktivnosti u oblasti društvene brige o djeci i mladima u 2024. godini doprinijeće ostvarivanju nekoliko ciljeva koji su usmjereni na:

• razvoj održivog sistema usluga za podršku mladima u procesu njihove tranzicije u odraslo doba i samorealizaciju;

• razvoj programa mobilnosti mladih unutar Crne Gore;  

• stvaranje uslova da mladi budu aktivni građani i građanke, uključeni u kreiranje i  sprovođenje javnih politika;

• kreiranje održivih mehanizama za podršku inicijativama mladih, neformalnim grupama mladih i organizacijama mladih;

• jačanje kapaciteta mladih da učestvuju u razvoju zajednice, demokratskom životu i donošenju odluka;

• unapreljenje uslova za razvoj volonterizma;

• poboljšanje sveukupnog položaja mladih kroz zajedničke međuresorne projekte i aktivnosti;

• kreiranje međuresornih programa i sprovođenje aktivnosti za povećanje otpornosti mladih;

• kreiranje međuresornih programa i sprovođenje aktivnosti za unapređenje zdravlja i dobrobiti mladih.

Prioritetni problemi u oblasti  društvene brige o djeci i mladima čije se rješavanje planira finansiranjem projekata/programa nevladinih organizacija odnose se na:

• povećanja nezaposlenosti mladih;

• njihove nedovoljne mobilnosti,  participacije, nedovoljno razvijenih socio-emocionalnih kompetencija u procesu njihovog sazrijevanja i prelaska u odraslo doba;

• nedovoljne razvijenosti njihovih vještina za adekvatno reagovanje u kriznim situacijama i slučajevima vršnjačkog nasilja i govora mržnje, te su za rješavanje tih problema i prevazilaženje izazova sa kojima se mladi suočavaju;

• porast vršnjačkog nasilja i neadekvatna zaštita mladih od svih oblika nasilja, uključujući i on-lajn nasilje, kao i nedovoljna razvijenost kompetencija mladih da prepoznaju i adekvatno reaguju na pojavu nasilja;

• nedovoljna mobilnost mladih unutar Crne Gore;

• nedovoljno promovisanje, prepoznavanje i posjećenost omladinskih servisa od strane mladih kao prostori u kojima se odvijaju omladinske aktivnosti i rad zasnovani na principima neformalnog obrazovanja, aktivizma i učešća mladih.

Ciljna grupa su mladi ljudi u Crnoj Gori, koji u  skladu sa Zakonom o mladima čine lica od navršenih 15 do navršenih 30 godina, adolescenti uzrasta od navršenih 15 do navršenih 18 godina života, akteri koji se bave omladinskom politikom kao što su omladinski radnici, lica koja rade sa mladima i za mlade, administratori u omladinskim servisima, omladinskii aktivisti, aktivisti nevladinih organizacija, predstavnici institucija, lokalnih samouprava, mjesnih zajednica, škola, organizacija koje se posebno bave mladima koji su u riziku od disrkiminacije itd., a koji u partnerstvu doprinose razvoju mladih ljudi u svjesne, odgovorne i aktivne članove društva koji doprinose razvoju zajednice, pokazuju inicijativu i poštuju različitosti, kao i omladinske organizacije i organizacije za mlade.

Aktivnosti nevladine organizacije koja će doprinijeti ostvarenju strateškog cilja i zadovoljenju potreba ciljne grupe („prihvatljive aktivnosti za finansiranje su“) su:

• kreiranje i unapređenje omladinske politike;

• podsticanje proaktivnog učešća mladih u kreiranju i sprovođenju omladinske politike na državnom i lokalnom nivou;

• edukaciju mladih o mehanizmima njihovog uključivanja u aktivne mjere zapošljavanja, kroz pospješivanje i unapređenje preduzetničkih vještina kod mlidih;

• podsticanje uključivanja mladih u kreiranje kulturnih sadržaja;

• podsticanje mobilnosti mladih;

• podsticanje uključivanja mladih u neformalno obrazovanje;

• promocija zdravih stilova života i volonterizma kod mladih;

• organizovanje seminara, konferencija, tribina, treninga, okruglih  stolova na temu važnosti vođenja brige o djeci i mladima;

• razvijanje digitalnih vještina i medijske pismenosti kod mladih;

• organizacija studijskih ili drugih vrsta posjeta radi umreževanja, razmjene znanja i bržeg učenja mladih;

• podsticanje drugih oblasti od značaja za razvoj mladih;

• druge aktivnosti koje doprinose realizaciji ciljeva i prioriteta ovog  konkursa.

Projekat, odnosno program koji je finansiran putem ovog javnog konkursa, ne može biti finansiran iz sredstava budžeta Crne Gore, po drugom osnovu. O nepostojanju višestrukog finansiranja istog projekta, odnosno programa, nevladina organizacija dostavlja pisanu izjavu (Izjava o nepostojanju višestrukog finansiranja).

Sredstvima dobijenim ovim javnim konkursom se ne mogu finansirati aktivnosti koje se odnose na:

• pokrivanje troškova iznajmljivanja kancelarijskog prostora;

• pokrivanje režijskih troškova;

• računovodstvene usluge;

• pokrivanje međunarodnih putnih troškova.

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje ovim konkursom je 300.000,00 EUR.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti projektu/programu je 8.000,00 EUR, a najveći 15.000,00 EUR.

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti više projekata/programa, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat/program.

Konkursom se mogu finansirati projekti, programi čije aktivnosti će biti realizovane u roku od najviše 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora.

Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

• upisana u Registar nevladinih organizacija;

• kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu definisala oblast od javnog interesa iz ovog konkursa kao oblast svog djelovanja;

• čije se ovlašćeno lice ne nalazi u registru kaznene evidencije (uvjerenje će pribaviti Ministarstvo spora i mladih službenim putem);

• predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i uspjeha);

• u prethodne tri godine (2021,2022.ili 2023.godini) sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat koji se odnosi na oblast društvene brige o djeci i mladima.

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti društvene brige o djeci i mladima u 2024. godini Ministarstva sporta i mladih utvrđuje ispunjenost gore navedenih uslova prijave nevladinih organizacija na javni konkurs.

Raspodjela sredstava nevladinim organizacija za koje Komisija utvrdi da su ispunile uslove ovog konkursa, vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

• doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;

• kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;

• kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;

• transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijuma, vrši se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG”, broj 13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave www.gov.me/mju, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 26.aprila 2024.godine, zaključno sa 26.aprilom 2024. godine.

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija o izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG, broj 14/18), a koji je sastavni dio ovog Konkursa.

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

• fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO;

• fotokopiju statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO;

• dokaz o podnešenoj poreskoj prijavi za fiskalnu 2023. godinu (potvrda o podnošenju finansijskog iskaza, bilans stanja i bilans uspjeha);

• CV organizacije;

• dokaz da je u u prethodne tri godine (2021, 2022. ili 2023.godina) sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat koji se odnosi na oblast društvene brige o djeci i mladima Pored potpisane i pečatom organizacije ovjerene potvrde/izjave da je u prethodne tri godine (2021, 2022. ili 2023. godine) u oblasti društvene brige o djeci i mladima  sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat/program, podnosilac projekta/programa je u obavezi da dostavi i druge dokaze kojima se dokazuju navedene tvrdnje  (istraživanja, dokumenta, pres kliping, kopije ugovora o realizaciji projekta/programa, liste učesnika i sl). (pored potpisane i pečatom organizacije ovjerene potvrde/izjave da je u prethodne tri godine (2021, 2022. ili 2023. godine) u oblasti društvene brige o djeci i mladima  sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat/program, podnosilac projekta/programa je u obavezi da dostavi i druge dokaze kojima se dokazuju navedene tvrdnje  (istraživanja, dokumenta, pres kliping, kopije ugovora o realizaciji projekta/programa, liste učesnika i sl));

• izjavu da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti Komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih državnih organizacionih jedinica.

NAPOMENA: Nevladine organizacije kojima se odobre sredstva za finansiranje projekta/programa po ovom Javnom konkursu će biti u obavezi da prije potpisivanja Ugovora o realizaciji projekta/programa otvore poseban žiro-račun, koji će se koristiti isključivo za uplate i isplate vezano za finansiranje projekata/programa po ovom Javnom konkursu, a sve u cilju efikasnijeg praćenja realizacije projekta/programa.

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2 primjerka) u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u ili USB-u, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD ili USB treba poslati isključivo poštom na sljedeću adresu: Ministarstvo sporta i mladih Svetlane Kane Radević br 3 81000 Podgorica Sa napomenom:

NE OTVARATI – prijava na Javni konkurs broj: 01-0814-615/24-733 pod nazivom:„Osnaženi mladi-otporni mladi!“ .Uz naziv nevladine organizacije i prijavljenog projekta/programa.

U razmatranje će biti uzeti samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu ms@ms.gov.me ili na kontakt telefon 020684900, najkasnije do 26.aprila 2024.godine do 15 časova.

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva sporta i mladih će u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa na internet stranici Ministarstva sporta i mladih: https://www.gov.me/ms i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentacije.Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od 5 dana od dana objavljivanja liste, dužna da otklonu utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

                                                                           PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                 Martin Ljuljđuraj

Broj: 01-0814-615/24-733

Podgorica, 27.mart 2024.godine.

Dokumenta

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo sporta i mladih
Objavljen: 27.03.2024.
Rok za prijavu: 26.04.2024.
Naziv:Javni konkurs „Osnaženi mladi-otporni mladi!"
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?