Javni konkurs za dodjelu sredstava za kreiranje informativnih i edukativnih sadržaja u lokalnim emiterima s ciljem oporavka medija od štetnih ekonomskih posljedica izazvanih covid-19

Objavljeno: 22.04.2022. 19:57 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

Na osnovu zaključka Vlade Crne Gore broj 04-2479 od 22.04.2022. godine, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija raspisuje

    J A V N I  K O N K U R S

za

UČEŠĆE U POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA ZA KREIRANJE INFORMATIVNIH I EDUKATIVNIH SADRŽAJA U LOKALNIM EMITERIMA S CILJEM OPORAVKA MEDIJA OD ŠTETNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA IZAZVANIH PANDEMIJOM COVID-19 

I Predmet konkursa

Konkurs se raspisuje radi  pružanja transparentne i na objektivnim kriterijumima zasnovane finansijske podrške lokalnim emiterima, radi jačanja nezavisnosti lokalnih javnih emitera u odnosu na lokalne samouprave, smanjivanja štetnih ekonomskih posljedica usled ekonomske krize izazvane pandemijom COVID-19,  očuvanja radnih mjesta, a kroz finansiranje proizvodnje medijskih sadržaja koji doprinose ostvarivanju javnog interesa.

II Cilj konkursa

Ovim konkursom želimo povećati broj informativnih i edukativnih sadržaja u lokalnim javnim emiterima sa pouzdanim, pravovremenim, kredibilnim i stručnim informacijama o posljedicama širenja dezinformacija i govora mržnje.

Pod programskim informativnim i edukativnim sadržajima od javnog interesa u smislu ovog Konkursa, podrazumijevaju se sadržaji koji će ukazati na aktivnu i snažnu dodatnu edukaciju javnosti,  na štetne posledice širenja dezinformacija i govora mržnje, stereotipa i diskriminatornih praksi, što se može ostvariti kroz produkciju dodatnih medijskih sadžaja, a što bi u isto vrijeme poboljšalo održivost samih medija koji bi u tom procesu učestvovali.

III Pravo učešća na Konkursu

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija finansiraće u 2022. godini kreiranje informativnih i edukativnih sadržaja od javnog interesa u lokalnim javnim emiterima.

Pod programskim informativnim i edukativnim sadržajima od javnog interesa u lokalnim javnim emiterima, u smislu ovog Konkursa, podrazumijevaju se sadržaji namijenjeni različitim ciljnim grupama.

Pravo učešća na konkursu imaju lokalni javni emiteri  čiji  osnivači ispunjavaju sledeće uslove:

1) osnivač medija je upisan u Registar medija koji vodi Agencija za elektronske medije;
2) osnivač medija je objavio impressum;
3) osnivač medija je dostavio  podatke o učešću finansiranja iz budžeta Crne Gore ili budžeta jedinica lokalne samouprave, odnosno od pravnih lica koja su u državnoj svojini ili koja se, u cjelini ili većinski, flnansiraju iz javnih prihoda (oglašavanje, grantovi, krediti, subvencije i drugo), u strukturi prihoda  u godini koja prethodi godini u kojoj se raspisiuje konkurs,saglasno čl. 13 i 16 Zakona o medijima;

4) osnivač medija nije u postupku stečaja ili likvidacije;
5) osnivaču medija nije blokiran račun u postupku prinudne naplate;

6) finansijski iskazi dostavljeni su nadležnom poreskom organu, za godinu koja prethodi godini u kojoj je raspisan javni konkurs;

7) potvrda da podnosiocu prijave nijesu blokirani računi u postupku prinudne naplate, koja ne smije biti starija od 15 dana od dana objave javnog konkursa.

IV Sadržaj prijave na Konkurs 

Učesnik Konkursa je dužan da dostavi:

popunjen obrazac za Prijavu na Konkurs (Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje) koji sadrži informacije o sadržaju i cilju projekta;

ukupan budžet projekta sa specifikacijom troškova i iznosom sredstava koja se potražuju od Ministarstva (u slobodnoj formi);

V Kriterijumi za ocjenu projekata i raspodjelu sredstava su:

Značaj projekta za ostvarivanje javnog interesa, aktuelnost teme, kvalitet projekta – 50 bodova;

Doprinos raznolikosti medijskog sadržaja i pluralizma ideja, inovativnost projekta - 30 bodova;

Kapacitet medija da realizuje projekat - 20 bodova.

VI Komisija za sprovođenje Konkursa

Prijave na Konkurs razmatraće Komisija za sprovođenje Konkursa koju obrazuje Ministarstvo aktom kojim se utvrđuje sastav Komisije, zadatke, način rada i druga pitanja od značaja za rad Komisije.

VII Opredjeljena sredstva za finansiranje projekata

Ukupan iznos opredijeljenih budžetskih sredstava za navedeni Konkurs iznosi 150.000,00 eura.

VIII Rok sprovođenja projekta

Predviđeno trajanje projekata je 6 mjeseci.

Napomena: Ministarstvo zadržava pravo da revidira broj sadržaja planiranih projektom u odnosu na iznos koji Komisija predloži  za finansiranje projekta.

IX Odluka o finansiranju medija

Nakon vrijednovanja prijavljenih projekata Komisija podnosi Ministarstvu obrazloženi prijedlog za finansiranje projekata.

Ministarstvo će donijeti Odluku o finansiranju informativnih i edukativnih sadržaja od javnog interesa u lokalnim javnim emiterima za 2022. godinu u roku od 15 dana od dana zaključenja Konkursa, koju će objaviti na internet stranici Ministarstva.

Takođe, Ministarstvo će sa korisnikom sredstava zaključiti Ugovor u roku od sedam dana od dana donošenja Odluke o finansiranju sadržaja od javnog interesa u medijima u 2022. godini.

Mediji čiji će projekat biti finansiran od strane Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, dužan je da Izvještaj o sprovedenom projektu dostavi Ministarstvu 10 dana nakon završetka projekta.

X Način prijavljivanja

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se elektronskim putem, putem platforme FILE SHARING.


Za pristup platformi pomoću koje vršite dostavljanje i razmjenu dokumenata, potrebno je da pošaljete zahtjev o pristupu za link i lozinku na sledeću e-mail adresu (marko.popovic@mju.gov.me). Uputstvo za korišćenje ove platforme možete preuzeti ovdje.

XI Rok za podnošenje prijava na Konkurs

Rok za podnošenje prijava na ovaj Konkurs je sedam dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 29.04.2022. godine.

Kontakt osoba: Marko Popović
Broj telefona: 
068/879/662
e-mail:
marko.popovic@mju.gov.me

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave
Objavljen: 22.04.2022.
Rok za prijavu: 29.04.2022.
Naziv:Javni konkurs
Tip:Javni konkurs
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?