JAVNI OGLAS ZA POLAGANJE ISPITA ZA PRIPRAVNIKE

Objavljeno: 12.05.2022. 09:28 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 9 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde OBJAVLJUJE

JAVNI OGLAS

ZA POLAGANJE ISPITA ZA PRIPRAVNIKE

Ministarstvo pravde organizovaće polaganje ispita za pripravnike u drugoj polovini juna 2022. godine.

Shodno članu 8 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu, ispit za pripravnika može da polaže lice koje je završilo četvrogodišnji program na pravnom fakultetu VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja.

Uz prijavu za polaganje ispita za pripravnika, kandidat je dužan da priloži dokaz da je završio četvorogodišnji program na Pravnom fakultetu VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja (original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja).

Prijava sa dokazom o ispunjavanju uslova za polaganje ispita za pripravnike podnosi se Ministarstvu pravde, ul. Vuka Karadžića broj 3, Podgorica, najkasnije u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa. U prijavi je potrebno navesti i adresu, e-mail i kontakt telefon.

Ispit za pripravnike se polaže u skladu sa Zakonom o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG", br. 55/2016) i Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za pripavnike u sudovima i Državnom tužilaštvu ("Službeni list CG", br. 13/2017, 28/2017 i 16/2018).

O tačnom mjestu i vremenu održavanja ispita kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Za sve bliže informacije možete se obratiti kontakt osobi u Ministarstvu pravde: Veljko Vučković, tel. 020 407 519, e-mail:veljko.vuckovic@mpa.gov.me.

NAPOMENA: Kandidati koji su studijski program na Pravnom fakultetu završili po Bolonjskom procesu, dužni su da dostave diplomu/uvjerenje sa osnovnih i specijalističkih akademskih studija. Kandidati koji su pravni fakultet završili u inostranstvu, dužni su dostaviti i rješenje o priznavanju inostrane obrazovne isprave. 

Broj: 05-109/22-4912

Podgorica, 12. maj 2022. godine

Obrazac - Prijava za polaganje ispita za pripravnike (preuzmi)

Zakon o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG", br. 55/2016 i 57/2016)  (preuzmi)

Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za pripavnike u sudovima i Državnom tužilaštvu ("Službeni list CG", br. 13/2017, 28/2017 i 16/2018) (preuzmi)

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?