Javni poziv

Objavljeno: 20.07.2022. 05:52 Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

Na osnovu člana 116d stav 5 Zakona o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG”, br. 13/07, 32/11, 54/16 i 146/21), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje javni poziv za prijavu dva kandidata za obrazovanje Komisije za pripremu javnog konkursa i vrednovanje projekata o raspodjeli sredstava fonda za zaštitu i spašavanje.

Komisija za pripremu javnog konkursa i vrednovanje projekata o raspodjeli sredstava fonda za zaštitu i spašavanje broji sedam članova/ica.

Za člana/icu Komisije može biti izabrano lice koje:

- ima najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti zaštite i spašavanja,

- posjeduje iskustvo u pripremi, realizaciji ili evaluaciji projekata u oblasti zaštite i spašavanja, i

- ima najmanje VII nivo okvira kvalifikacija.

Uz prijavu kandidat/kinja prilaže dokaze o ispunjenosti uslova u pogledu godina radnog iskusta, iskustva u pripremi, realizaciji ili evaluaciji projekata u oblasti zaštite i spašavanja i nivoa okvira kvalifikacija.

Članovi/ice Komisije biraju se na vrijeme od četiri godine i isto lice može biti birano za člana/icu Komisije najviše dva puta uzastopno.

Rok za podnošenje prijave za člana/icu Komisije je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova i u jednom štampanom mediju sa sjedištem u Crnoj Gori.

Prijavu i potrebnu dokumentaciju kandidat/kinja podnosi neposredno, na arhivu Ministarstva unutrašnjih poslova, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 22, Podgorica, sa napomenom ,,Direktoratu za zaštitu i spašavanje”.

Prijave za članove/ice Komisije biće razmatrane samo ako su dostavljene blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?