Javni poziv

Objavljeno: 04.07.2022. 13:17 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17) u vezi sa  Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini, ("Službeni list Crne Gore", br. 012/22, 024/22) i Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore” broj 41/18) Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama

za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije  za člana/icu 

Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2022. godini u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava - zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba.

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava - zaštite i unapređenja ljudskih prava LGBTI osoba, da učestvuju u procesu izbora predstavnika/ce Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje programa/projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava - zaštite i unapređenja ljudskih prava LGBTI osoba (u daljem tekstu: Komisija).

Komisiju čine predsjednik/ca i dva člana/ice, od kojih su predsjednik/ica i jedan član/ica državni službenici/e Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, a drugi/a član/ica predstavnik/ica nevladinih organizacija koje u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava - zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba.

Za predstavnika/cu komisije nevladina organizacija može predložiti samo jednog predstavnika/icu.

Ako nevladine organizacije ne predlože svog/ju predstavnika/icu za člana/icu komisije ili izabrani/a predstavnik/ca nevladinih organizacija ne može učestvovati u odlučivanju, za drugog/u člana/cu komisije određuje se državni službenik/ca iz Ministarstva.

Predstavnik/ca nevladinih organizacija u Komisiji ne može učestvovati u odlučivanju o prijavi na javni konkurs, koju je podnijela nevladina organizacija koja ga je predložila za predstavnika/cu nevladinih organizacija u Komisiji.

Nadležnosti i zadaci Komisije: 

objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;

objavljuje obavještenje o javnom konkursu u jednom štampanom mediju;

objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju;

utvrđuje rang listu projekata, odnosno programa koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača/teljki;

odlučuje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, odnosno donosi odluku o raspodjeli sredstava;

traži izjašnjenje od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, odnosno program, u slučaju kad projekat, odnosno program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;

  • dostavlja učesnicima konkursa Odluku  o raspodjeli sredstava i istu objavljuje  na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;
  • zaključuje sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta, odnosno programa ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, odnosno programa za koji su dodijeljena sredstva;
  • prati uspješnost realizacije projekata, odnosno programa za čije finansiranje su dodijeljena sredstva;
  • sačinjava izvještaj o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija.

Komisija prestaje sa radom nakon realizacije, odnosno isteka roka za realizaciju projekata, odnosno programa koji su obuhvaćeni odlukom o raspodjeli sredstava.

Nevladina organizacija može da predloži svog predstavnika/cu za člana/icu Komisije ako:

je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koji se odnose na zaštitu i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba;

se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;

je u prethodne tri godine, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat  koji se odnosi na zaštitu i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba;

je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Predstavnik/ca nevladine organizacije za člana/icu Komisije  može biti lice koje:

ima prebivalište u Crnoj Gori;

ima iskustvo u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava LGBTI osoba;

nije član/ica organa političke partije, javni/a funkcioner/ka, državni/a službenik/ca, odnosno namještenik/ca.

Nevladina organizacija koja ispunjava  tražene uslove dostavlja Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava predlog predstavnika/ce  za člana/icu Komisije, potpisan  od strane lica ovlašćenog za zastupanje  i potvrđen pečatom nevladine  organizacije.

Obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana/icu Komisije, može preuzeti ovdje.

Uz predlog predstavnika/ce, nevladina organizacija dostavlja Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava:

dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija;

fotokopiju statuta nevladine organizacje;

dokaz da je u prethodne tri godine godine u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava LGBTI osoba sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u ovoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;[1]

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava će u roku od 7 (sedam)  dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.gov.me/mmp i portalu e-uprave objaviti listu predstavnika/ca koji/e su predloženi/e, sa nazivima nevladinih organizacija  koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove shodno navedenim kriterijumima.

Uz listu iz prethodnog stava Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava će objaviti spisak nevladinih organizacija koje nisu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koji ne ispunjavaju uslove ili su predložile predstavnika/cu koji takođe ne ispunjavaju uslove.

Po isteku zakonom utvrđenog roka, Ministar ljudskih i manjinskih prava će izabrati predstavnika/cu nevladine organizacije koji je ispunio/la sve uslove i za koga/ju je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koji su ispunile sve uslove.


[1] Pored potpisane i pečatom organizacije ovjerene potvrde da je u predhodne  tri godine  u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava LGBTI osoba sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat, podnosilac projekta je u  obavezi da dostavi i druge dokaze  kojima se dokazuju navedene  tvrdnje ( npr. fcc istraživanja/ fcc dokumenta; fcc press clipinga, fcc  ugovora o realizaciji projekta /programa, itd.)

[2] Pored bilansa stanja i uspjeha, podnosilac je u obavezi dostaviti  i potvrdu  poreskog  organa o predaji poreske  prijave, koji je  potpisan i  ovjeren od strane  poreskog službenika.

Obrazac za predlaganje, kao i Javni poziv možete preuzeti u nastavku.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Objavljen: 04.07.2022.
Rok za prijavu: 15.07.2022.

Vezani članci:

Javni poziv 04.07.2022.
Javni poziv 04.07.2022.
Javni poziv 04.07.2022.
Javni poziv 04.07.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?