JAVNI POZIV Nacrt Strategije razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period 2024‒2028. godina sa Akcionim planom za 2024-2025. godinu

Objavljeno: 16.11.2023. 09:45 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Javni poziv za sprovođenje javne rasprave o tekstu nacrta Strategije razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period 2024‒2028. godina sa Akcionim planom za 2024-2025. godinu

Na osnovu čl. 14 i 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("SIužbeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja daje na javnu raspravu

Nacrt Strategije razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period 2024‒2028. godina sa Akcionim planom za 2024-2025. godinu

i

upućuje

 JAVNI POZIV

organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost), da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos unapređenju kvaliteta teksta Nacrta Strategije razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period 2024‒2028. godina sa Akcionim planom za 2024-2025. godinu.

Javna rasprava se sprovodi dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku.

Primjedbe, predlozi i sugestije na Nacrt Strategije razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period 2024‒2028. godina sa Akcionim planom za 2024-2025. godinu, dostavljaju se Ministarstvu ekonomskog razvoja, u pisanoj formi na adresu Rimski trg 46, Podgorica ili u elektronskoj formi na e-mail: ivana.markovic@mek.gov.me i to na Obrascu 4: „Primjedbe, predlozi i sugestije", koji je sastavni dio Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Rok za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija je 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva, tj. najkasnije do 6. decembra 2023. godine.

Okrugli sto u okviru javne rasprave o predmetnoj strategiji će se održati u Podgorici 5. decembra 2023. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Ministarstva ekonomskog razvoja.

Program javne rasprave dat je na Obrascu 3 propisanom Uredbi o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, možete preuzeti u nastavku.

Nacrt Strategije razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period 2024‒2028. godina sa Akcionim planom za 2024-2025. godinu, možete preuzeti u nastavku.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja  http://www.gov.me/mek i portalu e-uprave https://www.euprava.me/.

Ministarstvo ekonomskog razvoja će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će objaviti na internet stranici ministarstava i portalu e-uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?