JAVNI POZIV DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM ADVOKATSKIM KANCELARIJAMA-PONUDE ZA ZASTUPANJE MER-a U ARBITRAŽNOM POSTUPKU KOJI JE POKRENUO ADRIATIC PROPERTIES DOO

Objavljeno: 19.11.2021. 06:55 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Kompanija Adriatic Properties doo Budva podnijela je Ministarstvu ekonomskog razvoja, i kompanijama Budvanska Rivijera AD, HTP Miločer i Sveti Stefan Hoteli AD, zahtjev za arbitražu, u skladu sa:

članom 39 Ugovora o zakupu koji je 31.01.2007. godine potpisan između – HTP Budvanska Rivijera AD (zakupodavac), Adriatic Properties DOO (zakupac), Aidway Investments Limited (garant) i Ministarstva turizma, sada Ministarstva ekonomskog razvoja (garant);

članom 40 Ugovora o zakupu koji je 31.01.2007. godine potpisan između – HTP Miločer DOO (zakupodavac), Adriatic Properties DOO (zakupac), Aidway Investments Limited (garant), General Hotel Management Limited (operator) i Ministarstva turizma, sada Ministarstva ekonomskog razvoja (garant);

Ministarstvo ekonomskog razvoja poziva sve zainteresovane domaće i međunarodne advokatske kancelarije, sa iskustvom u zastupanju Država i/ili kompanija u većinskom vlasništvu države u arbitražnim postupcima po LCIA Pravilima, da dostave ponudu sa specifikacijom cijena usluge, pojedinačno po fazama, za zastupanje Ministarstva ekonomskog razvoja u arbitražnom postupku koji je protiv Ministarstva i Zakupodavaca pokrenula kompanija Adriatic Properties DOO Budva.

Advokatska kancelarija će pružati pravne savjete i pravnu pomoć u vezi sa Arbitražnim postupkom, odnosno usluge:

izrade pravne analize slučaja, odnosno pregled i pravnu analizu dokumentacije u vezi sa Arbitražnim postupkom;

izrade nacrta i podnošenje podnesaka za potrebe vođenja Arbitražnog postupka;

izrade podnesaka u vezi sa imenovanjem arbitra, odnosno za formiranjem Tribunala u Arbitražnom postupku;

konsultacije sa klijentom i savjetnicima klijenta u vezi sa pitanjima od značaja za vođenje Arbitražnog postupka;

zastupanje klijenta na ročištima u okviru Arbitražnih postupaka; i

druge pravne usluge u vezi sa Arbitražnim postupkom.

Kvalifikacioni (obavezni) uslovi koji će biti predmet bodovanja:

Prethodno iskustvo u zastupanju Država u arbitražnim postupcima na osnovu LCIA Pravila;

Prethodno iskustvo u arbitražnim postupcima po LCIA Pravilima za najmanje 3 člana advokatske kancelarije koji će pružati usluge u arbitražnom postupku.

Ponuda treba, posebno, da sadrži sljedeće elemente:

Imena i biografije predloženih članova tima;

Sastav i reference advokata koji će pružati usluge u arbitražnom postupku;

Profil kandidata, detalje o iskustvu i sličnim angažmanima, uključujući informacije i detaljan opis uloge zastupnika na sličnim poslovima (posebno u arbitražnim postupcima po LCIA Pravilima);

Pisana izjava o nepostojanju konflikta interesa;

Pisana izjava o dostupnosti advokata do završetka arbitražnog postupka;

Finansijska ponuda.

Napomena: Ukoliko nije specificirano u ponudi, smatraće se da finansijska ponuda međunarodnih ponuđača uključuje troškove angažovanja lokalnih zastupnika, i obratno.

Izbor zastupnika izvršiće se na osnovu sljedećih kriterijuma:

Kvalifikacioni (obavezni uslovi)............................................................................70 poena

Finansijska ponuda..............................................................................................30 poena

Rok za podnošenje ponuda je 26. novembar 2021. godine, do 15:00 sati (po lokalnom vremenu). 

Ponude je potrebno dostaviti u elektronskoj formi na crnogorskom ili engleskom jeziku sa jasno naznačenim naslovom: „Ponuda za izbor pravnog zastupnika za zastupanje Ministarstva ekonomskog razvoja u arbitražnom postupku protiv kompanije Adriatic Properties DOO Budva”, na email adresu vasilije.carapic@mek.gov.me.

Zakon o javnim nabavkama se ne primjenjuje na nabavke usluga arbitraže (član 14 stav 1 tač. 4 i 5a).

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?