Javni poziv nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja unaprijeđenje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti, nasilje u porodici, sa akcentom na nasilje nad ženama, vaspitanje i

Objavljeno: 08.03.2021. 07:48

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ( “Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja unaprijeđenje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti,nasilje u porodici, sa akcentom na nasilje nad ženama, vaspitanje i obrazovanje žena i ekonomsko osnaživanje žena,

ZA KONSULTACIJEO NACRTU SEKTORSKE ANALIZE

za oblast SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA-predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija

iz Budžeta Crne Gore u 2021. godini.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 4. mart do 22. marta 2021.godine.

Sektorska analiza se sačinjava na osnovu strateških i planskih dokumenata odnosno propisa u odgovarajućoj oblasti od javnog interesa uz konsultacije sa zainteresovanim nevladinim organizacijama, i predstavlja osnov za utvrđivanje prioritetnih oblasti i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u narednoj godini, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama (Službeni list Crne Gore, broj 39/11 i 37/17). Sektorska analiza se priprema u tekućoj za narednu kalendarsku godinu radi blagovremenog planiranja visine sredstava koja će biti opredijeljena na pozicijama ministarstava nadležnih za oblasti koje Vlada utvrdi kao prioritetne za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija. Analiza će poslužiti i za pripremu javnih konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti koja će biti utvrđena kao prioritetna.

NACRT SEKTORSKE ANALIZE MOŽETE PREUZETI OVDJE:Sektorska analiza - zaštita od nasilja 2021.docx

Komentare, inicijative, predloge i sugestije možete slati poštom na adresu:Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Ul. Stanka Dragojevića 2 Podgorica(sa naznakom „Javne konsultacije – SEKTORSKA ANALIZA-socijalna i zdravstvena zaštita - nasilje nad ženama i nasilje u porodici) kao i elektronskim putem na e-mail:jovana.radifkovic@mrs.gov.me.

Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija sa zainteresovanim nevladinim organizacijama jeJovana Radifković.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja će razmotriti prispjele inicijative, predloge, sugestije i komentareisačiniti Izvještaj o konsultovanju nevladinih organizacija o Nacrtu sektorske analize za oblast socijalna i zdravstvena zaštita.

Podgorica, 4.3.2021.godine

Broj : 16-109-128/21-829/1

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo finansija i socijalnog staranja
Objavljen: 04.03.2021.
Rok za prijavu: 22.03.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?