Javni poziv nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja društvena briga o djeci i mladima

Objavljeno: 08.03.2021. 07:47 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ( “Službeni list CG”, broj 41/18) Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja društvena briga o djeci i mladima

ZA KONSULTACIJEO NACRTU SEKTORSKE ANALIZE

za oblast DRUŠTVENA BRIGA O DJECI I MLADIMA-predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija

iz Budžeta Crne Gore u 2021. godini.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 4.do 22. marta 2020.godine.

Sektorska analiza se sačinjava na osnovu strateških i planskih dokumenata odnosno propisa u odgovarajućoj oblasti od javnog interesa uz konsultacije sa zainteresovanim nevladinim organizacijama, i predstavlja osnov za utvrđivanje prioritetnih oblasti i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u narednoj godini, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama (Službeni list Crne Gore, broj 39/11 i 37/17). Sektorska analiza se priprema u tekućoj za narednu kalendarsku godinu radi blagovremenog planiranja visine sredstava koja će biti opredijeljena na pozicijama ministarstava nadležnih za oblasti koje Vlada utvrdi kao prioritetne za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija. Analiza će poslužiti i za pripremu javnih konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti koja će biti utvrđena kao prioritetna.

NACRT SEKTORSKE ANALIZE MOŽETE PREUZETI OVDJE:SEKTORSKA ANALIZA 2021 djeca TO (002).docx

Komentare, inicijative, predloge i sugestije možete slati poštom na adresu:Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Rimski trg broj 46 Podgorica(sa naznakom „Javne konsultacije – SEKTORSKA ANALIZA-DRUŠTVENA BRIGA O DJECI I MLADIMA) kao i elektronskim putem na e-mail:svetlana.sovilj@mrs.gov.me.

Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija sa zainteresovanim nevladinim organizacijama je Svetlana Sovilj.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja će razmotriti prispjele inicijative, predloge, sugestije i komentareisačiniti Izvještaj o konsultovanju nevladinih organizacija o Nacrtu sektorske analize za oblast društvena briga o djeci i mladima.

Broj:16-109-128/21-827/1

Podgorica, 4.03.2021. godine

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo finansija i socijalnog staranja
Objavljen: 04.03.2021.
Rok za prijavu: 22.03.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?