Javni poziv NVO za predlaganje pet predstavnika Radne grupe za izradu izmjena i dopuna Zakona o medijima, Zakona o Nacionalnom javnom emiteru RTCG

Objavljeno: 14.10.2021. 09:43

Javni poziv NVO za predlaganje pet članova Radne grupe za izradu izmjena i dopuna Zakona o medijima, Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore i Nacrta zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama

U skladu s članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (,,Službeni list Crne Gore”, broj 41/18), Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija objavljuje:

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje pet predstavnika za članove Radne grupe za izradu izmjena i dopuna Zakona o medijima, Zakona o Nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore i Nacrta zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama

 

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija poziva nevladine organizacije da predlože pet predstavnika za članove Radne grupe za izradu izmjena i dopuna Zakona o medijima, Zakona o Nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore i Nacrta zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama.   

Izrazi koji se u ovom Javnom pozivu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Nevladina organizacija može da predloži svog predstavnika u radno tijelo ako je:

• upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog Javnog poziva;

• u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

• se ne nalazi u registru kaznene evidencije;

• je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

• je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

• više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu može biti lice koje:

• ima prebivalište u Crnoj Gori;

• ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

•nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu, nevladina organizacija dostavlja:

• dokaz da je upisana u registar nevlainih organizacija (fotokopija akta);

• fotokopiju statuta nevladine organizacije;

• dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

• dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

• izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

• fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

• biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

• dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacija u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

• izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

• izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije podnosi se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje

Rok za dostavljanje predloga predstavnika/ca je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva 

Obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu sa potrebnom dokumentacijom, može se dostaviti elektronskim putem e-mail adrese vukasin.pudar@mju.gov.me i tijana.rabrenovic@mju.gov.me .

Takođe, Obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu sa potrebnom dokumentacijom,dostavlja se i arhivi Ministarstva javne uprave,digitalnog društva i medija putem pošte na adresu:

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE, DIGITALNOG DRUŠTVA I MEDIJA 

RIMSKI TRG BROJ 45, 

81000, PODGORICA 

sa napomenom:

“Predlaganje predstavnika/ca nevladinih organizacija u radnom tijelu za izradu izmjena i dopuna Zakona o medijima, Zakona o Nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore i Nacrta zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama 

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga predstavnika/ca u radnom tijelu, na svojoj internet stranici https://www.gov.me/mju i na portalu e-uprave https://www.euprava.me/eparticipacije, objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove.

Takođe, Ministarstvo objavljuje i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane kriterijume ili su predložile predstavnika/cu koji ne ispunjava propisane kriterijume.

Predlog kandidata/kandidatkinja za člana/icu Radne grupe biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Ministarka javne uprave aktom o obrazovanju radnog tijela izabraće za članove tog tijela predstavnike nevladinih organizacija koji ispunjavaju propisane uslove i za koje je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile propisane uslove.

U slučaju da za više predstavnika nevladinih organizacija bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika nevladinih organizacija u Radnu grupu vrši ministarka javne uprave.

Naziv organizacione jedinice Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje Radno tijelo: Direktorat za medije.


MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE, DIGITALNOG DRUŠTVA I MEDIJA

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave
Objavljen: 14.10.2021.
Rok za prijavu: 29.10.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?