Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri predstavnika/ce za članove/ice Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), Kabinet potpredsjednika Vlade za politički sisitem, pravosuđe i antikorupciju objavljuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje

tri predstavnika/ce za članove/ice Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije

Formiranje Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije bilo bi od velikog značaja za unaprjeđenje antikorupcijskog normativnog okvira, prepoznavanje izazova u oblasti antikorupcije i predlaganje rješenja za iste, te ostvarivanje koordinacije i inkluzivnosti u definisanju i realizaciji strateških ciljeva u oblasti antikorupcije.

Zadaci Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije su da:

       - pripremi strategiju za borbu protiv korupcije sa pratećim akcionim planovima (u daljem tekstu: strategija) u saradnji sa Ministarstvom pravde i prati njeno sprovođenje;

       - organizuje, sinhronizuje, prati prioritete, dinamiku i rokove realizacije aktivnosti čiji su nosioci državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave i druge nadležne institucije i ocjenjuje postignute rezultate u ostvarivanju ciljeva strategije;

      - dostavlja Vladi Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) izvještaje o realizovanim aktivnostima sa ocjenom stanja i analizom koja se odnosi na prevenciju i borbu protiv korupcije i predlogom daljih mjera za uspješniju implementaciju strategije, najmanje dva puta godišnje;

      - predlaže Vladi preduzimanje drugih mjera i aktivnosti od značaja za borbu protiv korupcije kada je to u određenim oblastima potrebno; i

      - daje preporuke Vladi u cilju unapređenja normativnog okvira za prevenciju korupcije.

Za članove/ice Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije nevladina organizacija može da predloži tri predstavnika.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u radnom tijelu:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da se ne nalazi u registru kaznene evidencije;
 • da je u prethodne tri godine, u vezi s pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha); i
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo; i
 • da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje.

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijedlog predstavnika/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi s pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacija u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok za podnošenje prijedloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je 4. mart 2024. godine

Dokumentacija po javnom pozivu dostavlja se arhivi Vlade Crne Gore, na adresu:

Vlada Crne Gore

Karđorđeva bb

81000 Podgorica


sa napomenom: „Predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove/ice Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije “

Prijedlog kandidata/kandidatkinja za članove/ice Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Kabinet potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje prijedloga kandidata/kandidatkinja, na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata/kandidatkinja koji su predloženi za članove/ice Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Na osnovu rezultata javnog poziva, Kabinet potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju će uključiti tri predstavnika/ce nevladinih organizacija u sastav Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kandidatkinje za člana/icu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije, mogu se dostaviti na elektronsku adresu: aleksandra.pavicevic@gsv.gov.me.

Dokumenta

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri predstavnika/ce za članove/ice Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije
Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri predstavnika/ce za članove/ice Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije
U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), Kabinet potpredsjednika Vlade za politički sisitem, pravosuđe i antikorupciju objavljuje javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri predstavnika/ce za članove/ice Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije
Verzija 1.0 Objavljeno: 23.02.2024. 09:42
Preuzmi pdf 2 MB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?