Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ca za članove/ice radnih grupa za 33 pregovaračka poglavlja

Objavljeno: 22.12.2023. 14:15 Autor: Ministarstvo evropskih poslova

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu pregovaračkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u 33 pregovaračka poglavlja i to: 1 – Sloboda kretanja robe, 2 – Sloboda kretanja radnika, 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 4 – Sloboda kretanja kapitala, 5 – Javne nabavke, 6 – Privredno pravo, 7 – Pravo intelektualne svojine, 8 – Konkurencija, 9 – Finansijske usluge, 10 – Informatičko društvo i mediji, 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12 – Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni nadzor, 13 – Ribarstvo, 14 – Saobraćajna politika, 15 – Energetika, 16 – Porezi, 17 – Ekonomska i monetarna unija, 18 – Statistika, 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, 21 – Trans-evropske mreže, 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, 23 – Pravosuđe i temeljna prava, 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, 25 – Nauka i istraživanje, 26 – Obrazovanje i kultura, 27 – Životna sredina i klimatske promjene, 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, 29 – Carinska unija, 30 – Vanjski odnosi, 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika, 32 – Finansijski nadzor i 33 – Finansijske i budžetske odredbe

Imajući u vidu konstituisanje nove 44. Vlade Crne Gore u oktobru 2023. i, s tim u vezi, donošenje nove Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG“, br. 98/23 i 102/23) i kadrovske promjene do kojih je, nakon njenog donošenja došlo, u institucijama nadležnim za realizaciju obaveza koje proističu iz pregovaračkog procesa s Evropskom unijom, javila se potreba za inoviranjem sastava i donošenjem novih odluka o obrazovanju pregovaračkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Shodno tome, a u skladu s novom Odlukom o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji („Sl. list CG“, broj 112/23) i članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list CG”, broj 41/18), Ministarstvo evropskih poslova objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje predstavnika nevladine organizacije

za člana/icu pregovaračkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u 33 pregovaračka poglavlja i to: 1 – Sloboda kretanja robe, 2 – Sloboda kretanja radnika, 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 4 – Sloboda kretanja kapitala, 5 – Javne nabavke, 6 – Privredno pravo, 7 – Pravo intelektualne svojine, 8 – Konkurencija, 9 – Finansijske usluge, 10 – Informatičko društvo i mediji, 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12 – Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni nadzor, 13 – Ribarstvo, 14 – Saobraćajna politika, 15 – Energetika, 16 – Porezi, 17 – Ekonomska i monetarna unija, 18 – Statistika, 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, 21 – Trans-evropske mreže, 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, 23 – Pravosuđe i temeljna prava, 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, 25 – Nauka i istraživanje, 26 – Obrazovanje i kultura, 27 – Životna sredina i klimatske promjene, 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, 29 – Carinska unija, 30 – Vanjski odnosi, 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika, 32 – Finansijski nadzor i 33 – Finansijske i budžetske odredbe

Ministarstvo evropskih poslova poziva nevladine organizacije da dostave predloge za izbor predstavnika/ce u sastav pregovaračkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u 33 pregovaračka poglavlja i to: 1 – Sloboda kretanja robe, 2 – Sloboda kretanja radnika, 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 4 – Sloboda kretanja kapitala, 5 – Javne nabavke, 6 – Privredno pravo, 7 – Pravo intelektualne svojine, 8 – Konkurencija, 9 – Finansijske usluge, 10 – Informatičko društvo i mediji, 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12 – Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni nadzor, 13 – Ribarstvo, 14 – Saobraćajna politika, 15 – Energetika, 16 – Porezi, 17 – Ekonomska i monetarna unija, 18 – Statistika, 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, 21 – Trans-evropske mreže, 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, 23 – Pravosuđe i temeljna prava, 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, 25 – Nauka i istraživanje, 26 – Obrazovanje i kultura, 27 – Životna sredina i klimatske promjene, 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, 29 – Carinska unija, 30 – Vanjski odnosi, 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika, 32 – Finansijski nadzor i 33 – Finansijske i budžetske odredbe.

Zadaci pregovaračkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u 33 pregovaračka poglavlja su:

 • učestvovanje u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije;
 • učestvovanje u izradi predloga pregovaračkih pozicija i praćenje realizacije obaveza iz pregovaračkih pozicija;
 • učestvovanje u izradi, realizaciji i izvještavaju o realizaciji akcionih planova i drugih dokumenata od značaja za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji;
 • praćenje i izvještavanje o realizaciji privremenih i završnih mjerila u 33 pregovaračka poglavlja;
 • učestvovanje u izradi i reviziji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji;
 • praćenje i izvještavanje o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji;
 • učestvovanje na sastancima pododbora za stabilizaciju i pridruživanje;
 • učestvovanje u ekspertskim misijama i vršenje drugih poslova od značaja za pregovore, uz podršku organa državne uprave i drugih organa i institucija.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu za člana/icu pregovaračkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u 33 pregovaračka poglavlja:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • da je u prethodne tri godine, u vezi s pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Za člana/icu pojedinačne pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za svako od 33 pregovaračka poglavlja nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika. Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u pregovaračkim radnim grupama za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u 33 pregovaračka poglavlja:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo za koje se kandiduje;
 • da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu u pregovaračkim radnim grupama za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u 33 pregovaračka poglavlja:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi s pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacija u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok za podnošenje predloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Vlade i portalu e-uprave.

Dokumentacija po javnom pozivu dostavlja se arhivi Ministarstva evropskih poslova, na adresu:

Ministarstvo evropskih poslova

Bulevar revolucije br. 15

81000 Podgorica

sa napomenom: „Predlaganje kandidata/kandidatkinje za člana/icu pregovaračkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u 33 pregovaračka poglavlja.“ U prijavi na javni poziv precizirati pregovaračku radnu grupu za koju se predlaže kandidat/kandidatkinja ispred nevladine organizacije.

Predlog kandidata/kandidatkinje za člana/icu pregovaračkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u 33 pregovaračka poglavlja biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Ministarstvo evropskih poslova će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kandidatkinja, na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata/kandidatkinja koji su predloženi za članove/ice pregovaračkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u 33 pregovaračka poglavlja, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Na osnovu rezultata javnog poziva, Ministarstvo evropskih poslova će uključiti najviše dva predstavnika nevladinih organizacija u sastav pojedinačnih pregovaračkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u 33 pregovaračka poglavlja. Takođe, pregovaračka struktura će putem internet portala blagovremeno informisati javnost o održavanju sjednica pregovaračkih radnih grupa, te će mimo javnog poziva za članstvo, predstavnicima NVO-a, na lični zahtjev, biti omogućeno da prisustvuju sjednicama pregovaračkih radnih grupa, u onim oblastima gdje mogu dati svoj doprinos.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kandidatkinje za člana/icu pregovaračkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u 33 pregovaračka poglavlja mogu se dostaviti na elektronsku adresu: nikolina.goranovic@mep.gov.me.

MINISTARSTVO EVROPSKIH POSLOVA

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?