Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ce u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti digitalizacije u 2022. godini

Objavljeno: 25.01.2022. 13:35

U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika/ca nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” 41/2018) i Odlukom utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini (“Službeni list CG” broj 80/18) Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija raspisuje                                                   

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U  KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI DIGITALIZACIJE U 2022. GODINI

            

Nadležnosti i zadaci Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Komisiju za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija  (u daljem tekstu: Komisija) čine predsjednik i dva člana, od kojih su predsjednik i jedan član državni službenici Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, a drugi član predstavnik/ca nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti digitalizacije.

Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata/inju.

U slučaju da nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika/cu za člana Komisije, za drugog člana Komisije određuje se državni službenik/ca  iz Ministarstva javne uprave,digitalnog društva i medija.

Komisija: objavljuje:

 • javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih  organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;
 • listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju;
 • utvrđuje rang listu projekata/programa koji su bodovani od strane nezavisnih  procjenjivača;
 • traži izjašnjenje od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat/program, u slučaju kad projekat/program nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;
 • odlučuje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija, odnosno donosi odluku o raspodjeli sredstava;
 • dostavlja odluku o raspodjeli sredstava učesnicima konkursa i objavljuje je na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;
 • zaključuje sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta /programa ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta/programa za koji su dodijeljena sredstva;
 • prati uspješnost realizacije projekata/programa za čije finansiranje su dodijeljena sredstva;
 • sačinjava objedinjeni izvještaj o finansiranju projekata/programa nevladinih organizacija koji sadrži podatke o projektima/programima za čije finansiranje su dodijeljena sredstva u odgovarajućoj godini, kao i o uspješnosti njihove realizacije.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji:           jedan predstavnik/ca (1)   

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u Komisiji:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti digitalizacije i srodnih tema, kao i oblasti edukacije i medija;
 • da se ne nalazi u registru kaznene evidencije;
 • da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem digitalizacije, sprovela  istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da  više  od  polovine  članova  organa  upravljanja  nevladine  organizacije  nijesu  članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u Komisiji:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti digitalizacije;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni  službenik, odnosno namještenik.

Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija koji se može preuzeti ovdje (Obrazac).

Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji  dostavi i sljedeću dokumentaciju:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • fotokopija statuta nevladine organizacije;
 • dokaz  da  je  nevladina  organizacija  u  prethodne  tri  godine,  u  vezi sa pitanjem digitalizacije, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala  skup  ili  realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblasti društvene brige o mladima,  potpisan  od  strane  lica  ovlašćenog  za  zastupanje  i potvrđen  pečatom  nevladine organizacije;
 • dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu  (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija  lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predloženog predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji;
 • biografija predloženog predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji;
 • dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti digitalizacije (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predloženog predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/cu u Komisiji.

Predstavnik/ca  nevladinih organizacija u Komisiji ne može učestvovati u odlučivanju o prijavi na javni konkurs koju je podnijela nevladina organizacija koja ga je predložila za člana Komisije.

Rok i način dostavljanja predloga: Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, zaključno sa  04. februarom 2022. godine.

Predlog se dostavlja na arhivu Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija od 8h - 10h i od 12h - 14h ili putem pošte na adresu: 

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE, DIGITALNOG DRUŠTVA I MEDIJA
UL. RIMSKI TRG 45
81000 PODGORICA

sa napomenom: „Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti digitalizacija u 2022. godini“

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava Komisija: Direktorat za digitalizaciju i e-servise – Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

Predlog predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu Komisije biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija će u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga na svojoj internet stranici https://www.gov.me/mju i portalu e-uprave https://www.euprava.me objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile gore navedene uslove.

Uz tu listu, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija objavljuje spisak nevladinih organizacija koje nisu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju tražene uslove.

Ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija aktom o obrazovanju Komisije izabraće za člana tog tijela predstavnika/cu nevladine organizacije koji/a ispunjava propisane uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile propisane uslove, a u slučaju da za dva ili više predstavnika/ca bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika/ce nevladinih organizacija u Komisiju vrši ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave
Objavljen: 25.01.2022.
Rok za prijavu: 04.02.2022.
Naziv:Javni poziv
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?