JAVNI POZIV - Predlaganje 2 predstavnika / Strategija za zaštitu lica sa invaliditetom

Objavljeno: 01.06.2021. 22:00 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore” broj 41/18) Ministarstvo pravde,  ljudskih  i manjinskih prava objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje 2 predstavnika/predstavnice nevladine organizacije u Radne grupe za izradu Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2022-2027 sa akcionim planom, kao i pripemu izvještaja o implementaciji. 

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava poziva nevladine organizacije koje se bave zaštitom prava lica sa invaliditetom od diskriminacije i promocijom jednakosti da učestvuju u procesu izbora 2 kandidata/kandidatkinje za člana/icu radne grupe za izradu Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2022-2027 sa akcionim planovima, praćenje sprovođenja Strategije i izradu izvještaja o implementaciji.

Zadatak Radne grupe je da pripremi tekst Predloga Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2022-2027 sa Akcionim planom, kao i da prati implementaciju Strategije i priprema izvještaj o implementaciji.

Za člana/icu radne grupe nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika/cu.

Nevladina organizacija može da predloži jednog predstavnika/cu za člana/icu Komisije ako:

je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje se odnose na zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije;

se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;

je u prethodne tri godine, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat  koji se odnosi na zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti,

je predala poreskom organu prijavu za prethodnu (2020) fiskalnu godinu  (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Predstavnik/ca nevladine organizacije za člana/icu Radne grupe  može biti lice koje:

ima prebivalište u Crnoj Gori;

ima iskustvo u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promocije jednakosti;

nije član/ica organa političke partije, javni/a funkcioner/ka, državni/a službenik/ca, odnosno namještenik/ca.

Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnoj grupi, dostavi i sljedeću dokumentaciju:

dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija;

fotokopiju statuta nevladine organizacje;

dokaz da je u prethodne tri godine u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i  promociju jednakosti sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u ovoj oblast, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

dokaz da je nevladina oganizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu (2020) fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ca organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce;

fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet predstavnika/ce nevladine organizacije  za člana/cu radne grupe;

biografiju predstavnika/ce nevladine organizacije ;

dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije;

izjavu predstavnika/ce da nije član/ca organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;

izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije  da prihvata  da ga ta  nevladina organizacija  predloži  kao svog predstavnika/c u radnoj grupi.

Nevladina organizacija koja ispunjava uslove dostavlja organu državne uprave predlog predstavnika u radnoj grupi potpisan od strane lica za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije sa potrebnom dokumentacijom, u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana/icu Radne grupe, može preuzeti ovdje.

Način dostavljanja predloga:

  • isključivo poštom, na adresu Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, ul. Vuka Karadžića 3, 81000 Podgorica.

Sa napomenom: Predlaganje kandidata/kandidatkinje za člana/članicu u Radnoj grupi  za izradu Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2022-2027 sa akcionim planom, praćenje sprovođenja Strategije i pripremu izvještaja o implementaciji.

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom – Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava će u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predstavnika nevladinih organizacija sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile navedene uslove.

Uz listu iz predhodnog stava Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava će objaviti spisak nevladinih organizacija  koje nisu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koji ne ispunjavaju uslove ili su predložile predstavnike koji takođe ne ispunjavaju uslove.

Po isteku zakonom utvrđenog roka, Ministar pravde, ljudskih i manjinska prava će aktom o obrazovanju radne grupe izabrati predstavnika/cu nevladine organizacije koji je ispunio/la sve propisane uslove i za koga/ju je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koji su ispunile sve uslove, a u slučaju da za dva ili više predstavnika bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika nevladinih organizacija u radnoj grupi vrši Ministar.

Link - eUprava - eParticipacija

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?