Javni poziv u razmatranju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18),

MINISTARSTVO SPORTA I MLADIH

daje na javnu raspravu

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU

i

upućuje

JAVNI POZIV

građanima, stručnoj javnosti, sportskim organizacijama i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu.

Javna rasprava će trajati 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva sporta i mladih i portalu e-uprave.

U okviru postupka javne rasprave biće organizovan okrugli sto u Podgorici, o čijem terminu će Ministarstvo sporta i mladih blagovremeno informisati javnost.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu mogu dostaviti Ministarstvu sporta i mladih u pisanoj formi na adresu: Ul. Svetlane Kane Radević, broj 3, 81000 Podgorica ili na e-mail: milica.adzic@ms.gov.me, na Obrascu za dostavljanje priedloga, sugestija i komentara na Nacrt Zakona.

Ministarstvo sporta i mladih će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?