Javni poziv za dodjelu pomoći registrovanim proizvođačima pilećeg mesa (tov brojlera)

Objavljeno: 06.08.2021. 12:19 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o državnoj upravi (Službeni list CG“ 78/18) i Rješenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj 05-307/21-5238/1 od 6.8.2021. godine donijetog u izvršenju Zaključka Vlade Crne Gore broj 07-398/2 od 28.01.2021. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, o b j a v lj u j e 

JAVNI POZIV 

ZA DODJELU POMOĆI REGISTROVANIM PROIZVODJAČIMA PILEĆEG MESA (TOV BROJLERA)

I

Pozivaju se zainteresovani registrovani poljoprivredni proizvođači pilećeg mesa koji su upisani u Registar gazdinstava držaoca životinja koji vodi Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, za pilad koja su zaklana u klanicama upisanih u Registar odobrenih objekata za klanje živinskog mesa koji vodi Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, da dostave Zahtjev za ostvarivanje pomoći u proizvodnji pilećeg mesa. 

Zahtjev iz stava 1 ove tačke podnosi se od 09. avgusta do 25. avgusta 2021. godine, na Obrascu I koji je dat u prilogu ovog javnog poziva i čini njegov sastavni dio. 

Uz Zahtjev iz stava 2 ove tačke dostavljaju se dokazi i to:

  • dokaz o ulaznom broju pilića - CMR ovjeren, u slučaju uvoza; 
  • ulazna faktura od dobavljača u slučaju nabavke u Crnoj Gori; 
  • potvrda od veterinara sa linije klanja u kome su iskazani naziv farme adresa, količina i težina zaklane piladi; i
  • zlazna faktura o plasmanu.

II

Pomoć se ostvaruje u  iznosu 0,10 eura po kilogramu mesa zaklanom u klanicama iz tačke 1 ovog javnog poziva.

III

Pomoć se dodjeljuje proizvođačima pilećeg mesa čiji je tov završen do 09. avgusta 2021. godine i odnosi se na dva poslednja turnusa realizovana prije 09. avgusta 2021. godine, i ostvaruje se za maksimalno 2.2 kilograma mesa po jednom piletu. 

IV

Pomoć iz tačke 1 ovog javnog poziva može se opredjeljivati do 100.000 eura iz sredstava utvrđenih mjerom Program intervencija na tržištu poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva i akvakulture, koji je Vlada utvrdila u okviru Mjera podrške građanima i privredi za prvi kvartal 2021. godine.

V

Zahtjev na propisanom obrascu sa propisanom dokumentacijom dostavlja se isključivo u zatvorenoj koverti, na sljedeću adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopriverede

 Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica, 

sa naznakom „JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI REGISTROVANIM PROIZVODJAČIMA PILEĆEG MESA (TOV BROJLERA)“

Zahtjevi po ovom javnom pozivu predaju se neposredno na arhivi Ministarstva radnim danima od 9 do 14 časova, zaključno sa 25. avgustom 2021. godine.

Zahtjevi dostavljeni poslije utvrđenog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje i neotvoreni će se vratiti strankama.

Zahtjev koji ne ispunjavaju uslove javnog poziva biće odbijeni.

VI

Ovaj javni poziv objaviće se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

 Broj:05-307/21-5238/2                             

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 09.08.2021.
Rok za prijavu: 25.08.2021.
Naziv:Javni poziv za dodjelu pomoći registrovanim proizvođačima pilećeg mesa (tov brojlera)
Tip:javni
Ukupna sredstva100.000,00
Namijenjeno za:Registrovane poljoprivredne proizvođače pilećeg mesa koji su upisani u Registar gazdinstava držaoca životinja koji vodi UBH, za pilad koja su zaklana u klanicama upisanih u Registar odobrenih objekata za klanje živinskog mesa koji vodi UBH, da dostave Zahtjev za ostvarivanje pomoći u proizvodnji pilećeg mesa
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?