JAVNI POZIV za izradu Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku ostvarivanja prava na subvencije

Objavljeno: 24.06.2021. 10:51 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja objavljuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku ostvarivanja prava na subvencije  

Ministarstvo ekonomskog razvoja poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti koje se odnose na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom da predlože jednog predstavnika/cu za člana/icu Radne grupe za izradu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku ostvarivanja prava na subvencije.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: 1

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u radnom tijelu:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • da ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;
 • da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu:

 • dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
 •  fotokopija statuta nevladine organizacije;
 •  dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja (www.gov.me/mek) i portalu e-uprave (www.euprava.me). 

Predlog predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu podnosi se na Obrascu 2, propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Predlog predstavnika/ce sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se lično na arhivi Ministarstva ekonomskog razvoja radnim danima od 7 do 15 časova ili poštom na adresu: Ministarstvo ekonomskog razvoja, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, sa napomenom „Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu Radne grupe za izradu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku ostvarivanja prava na subvencije“

Predlog predstavnika/ce nevladine organizacije za članstvo u Radnoj grupi biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu, uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Naziv organizacione jedinice Ministarstva ekonomskog razvoja koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za rad i zapošljavanje-Direkcija za pristup tržištu rada.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?