JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Strategije razvoja turizma Crne Gore 2021-2025 godine sa Akcionim planom

Objavljeno: 18.06.2021. 13:54 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja, objavljuje:

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Strategije razvoja turizma Crne Gore 2021-2025 godine sa Akcionim planom

Ministarstvo ekonomskog razvoja obrazovaće Radno tijelo sa zadatkom da izradi Strategiju razvoja turizma Crne Gore 2021-2025 godine sa Akcionim planom.

Nevladine organizacije u Radnom tijelu mogu imati jednog predstavnika/cu.

 

Nevladina organizacija može da predloži svog predstavnika u radno tijelo ako:

- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

- u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava, ili normativno uređuje radno tijelo;

- je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

 Predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu može biti lice koje:

- ima prebivalište u Crnoj Gori;

- ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

 Nevladina organizacija dužna je da, uz prijedlog predstavnika za člana radnog tijela, dostavi sledeću dokumentaciju:

- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

- fotokopiju statuta nevladine organizacije;

- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

- dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

- fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

- biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

- izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

 Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i portalu e-uprave, te isti teče od dana 18.06.2021. do 28.06.2021. do 13h.

 Predlaganje predstavnika vrši se na obrazcu propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", broj 41/18).

Propisani obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije sa potrebnim prilozima, dostavlja se lično na arhivi Ministarstva ekonomskog razvoja, radnim danima od 07-13h, ili poštom na adresu: Ministarstvo ekonomskog razvoja, Rimski trg 46, 81000 Podgorica sa naznakom: „Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Radnog tijela za izradu Strategije razvoja turizma Crne Gore 2021- 2025 godine, sa Akcionim planom, ili dostavom potrebne skenirane dokumentacije putem elektronske pošte na email: tamara.djukic@mek.gov.me .

Ministarstvo ekonomskog razvoja će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici http://www.gov.me/mek i na portalu e-uprave http://euprava.me/ objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi za članove/ice Radnog tijela, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.

Ministarstvo ekonomskog razvoja će objaviti spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane kriterijume iz Uredbe, ili su predložile predstavnika/cu koji ne ispunjava propisane kriterijume.

Predlog za člana/cu Radnog tijela biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Ministar ekonomskog razvoja, aktom o obrazovanju radnog tijela, izabraće za člana/icu tog tijela predstavnika/cu nevladine organizacije koji ispunjava propisane uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile propisane uslove, a u slučaju da za dva ili više predstavnika/ca bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika/ca nevladinih organizacija u Radno tijelo vrši ministar ekonomskog razvoja.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja predstavnika/ca nevladinih organizacija za člana/cu Radnog tijela, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: tamara.djukic@mek.gov.me .

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekonomskog razvoja
Objavljen: 18.06.2021.
Rok za prijavu: 28.06.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?