Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu strategije sajber bezbjednosti Crne Gore 2022-2026.

Objavljeno: 11.10.2021. 08:03 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društvo i medija

Na osnovu člana 14 i 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, br. 41/18), Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija daje na

JAVNU RASPRAVU

Nacrt strategije sajber bezbjednosti Crne Gore 2022-2026.

 i upućuje

JAVNI POZIV

Građanima, privrednim društvima, preduzetnicima, nezavisnim i regulatornim tijelima, pravnim i fizičkim licima koja vrše javna ovlašćenja, državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, nevladinim organizacijama i drugim organima i organizacijama (zainteresovani subjekti) da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta strategije sajber bezbjednosti Crne Gore 2022-2026.

Javna rasprava će trajati 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija www.gov.me/mju i portalu e-uprave www.euprava.me.

Imajući u vidu složenu epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID 19 i rizik koji nosi okupljanje u zatvorenom prostoru, cijenimo opravdanim da se u okviru javne rasprave ne organizuje okrugli sto, već da se u periodu njenog trajanja od 20 dana omogući zainteresovanim licima dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku.

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt strategije sajber bezbjednosti Crne Gore 2022-2026. dostavljaju u pisanom obliku Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija na adresu: Rimski trg, broj 45, 81000 Podgorica, putem pošte ili neposredno na arhivi Ministarstva, svakog radnog dana od 09.00h do 11.00h i od 12.00h do 14.00h i na e-mail adresu: srdjan.damjanovic@mju.gov.me i dusan.krktotic@mju.gov.me.

Nakon završene javne rasprave Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija će razmotriti sve pristigle primjedbe, predloge i sugestije i nakon toga sačiniti i objaviti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi na internet stranici Ministarstva i portalu e-uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.

Dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija vrši se na obrazcu 4 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), koju možete preuzeti u nastavku.

Obrazac za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija o strategiji sajber bezbijednosti Crne Gore 2022-2026.

Nacrt strategije sajber bezbijednosti 2022-2026.

Program javne rasprave o strategiji sajber bezbijednosti Crne Gore 2022-2026.
Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
Objavljen: 11.10.2021.
Rok za prijavu: 01.11.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?