Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2022-2023.

Objavljeno: 30.12.2021. 14:30 Autor: KEI

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Službeni list Crne Gore, broj 41/18), Kancelarija za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore upućuje

JAVNI POZIV 

za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2022-2023.

Kancelarija za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore daje na javne konsultacije Nacrt programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2022-2023. i upućuje JAVNI POZIV organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (u daljem tekstu: zainteresovana javnost), da se uključe i daju svoj doprinos u pripremi ovog strateškog dokumenta.

Kako se pravna tekovina Evropske unije konstantno mijenja i razvija, a imajući u vidu dinamiku pregovaračkog procesa, Program pristupanja se na godišnjem nivou prilagođava promjenama u okviru procesa razvoja prava EU. U skladu s tim, Kancelarija za evropske integracije kao koordinator procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji pristupila je revidiranju Programa pristupanja kojim će se planirati usklađivanje sa pravnom tekovinom Unije i jačanje administrativnih kapaciteta u okviru 33 pregovaračka poglavlja za period 2022 – 2023. godina.

Ukazujemo da se od zainteresovane javnosti očekuju inicijative, predlozi, sugestije i komentari na dvogodišnje planove u okviru strateškog i zakonodavnog okvira, dok struktura dokumenta ostaje nepromijenjena u odnosu na prethodne programe pristupanja.  

Javne konsultacije o Nacrtu programa trajaće 15 dana od objavljivanja javnog poziva na internet stranici Kancelarije za evropske integracije (https://www.gov.me/kei), portalu www.eu.me i portalu e-uprave https://www.euprava.me.

Inicijative, predlozi, sugestije i komentari mogu se dostaviti na adresu: Bulevar revolucije 15,  81000 Podgorica, kao i na e-mail adresu: andrej.orlandic@gsv.gov.me.

Lice zaduženo za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti je Andrej Orlandić, načelnik Odsjeka za sektorske politike EU.

Kancelarija za evropske integracije će sve pristigle inicijative, prijedloge, sugestije i komentare evidentirati i nakon završenog konsultovanja sačiniti izvještaj koji sadrži pregled učesnika konsultovanja i pregled dobijenih inicijativa, predloga, sugestija i komentara, te isti objaviti na svojoj internet stranici https://www.gov.me/kei, portalu www.eu.me i portalu e-uprave https://www.euprava.me i dostaviti ga učesnicima konsultovanja, u roku od najviše sedam dana od isteka prednje navedenog roka od 15 dana.

Inovirani nacrt programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2022-2023

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?